Kompetencer er kernen

Herunder er en opsummering af erfaringer og oplevelser med studie- og arbejdslivet, som VIAs studerende og medarbejdere har taget med sig fra tiden med corona i perioden fra april til august 2020. Opsummeringen er suppleret med citater fra studerende og ansatte. Nedenstående omhandler temaet ’Kompetencer er kernen’.

Fra første færd efter corona-nedlukningen har det været tydeligt særligt for VIAs undervisere, at onlineundervisning ikke er det samme som undervisning med fysisk tilstedeværelse, og at de to undervisningsformer kræver forskellige didaktiske kompetencer. Underviserne oplever ifølge VIAs corona-undersøgelse, at de mangler de nødvendige didaktiske kompetencer til at bedrive god onlineundervisning. Underviserne efterspørger derfor tid til at udvikle de rette kompetencer til virtuel undervisning. Men underviserne står ikke alene med det ønske, for det gælder i undersøgelsen også ledere og administrative medarbejdere, der mangler tid til at sætte sig ind i nye virtuelle kompetencer. 

Desuden efterlyser både undervisere og studerende flere undervisningslokaler, der er egnet til hybridundervisning.

I onlineundervisningen under corona har underviserne anvendt forskellige softwareplatforme – især Zoom, Microsoft Teams, Google Meet og Skype. Alle, også administrative medarbejdere, efterspørger flere retningslinjer, både generelt, men også for vores brug af platforme, fordi brugen af disse ikke har været gennemsigtig/logisk. Man håber dog, at retningslinjerne ikke bliver for statiske, da de forskellige platforme hver især har sine styrker og svagheder, men der menes også retningslinjer i forbindelse med muligheden for hjemmearbejde osv.

VIAs corona-undersøgelse viser, at det har været tydeligt for mange studerende, at deres undervisere ikke var vant til eller rustet professionelt med kvalifikationer til at gennemføre onlineundervisning, og at de derfor ikke modtog en ligeså velfungerende undervisning online, som de gør ved undervisning med fysisk tilstedeværelse.

De studerende efterspørger også selv at blive klædt på med de fornødne kompetencer til at agere i det nye online studieliv. Flere studerende oplever, at de særligt mangler kompetencerne – blandt andet modet – til at kunne deltage aktivt i dialogen i undervisningen samt kompetencer til at kunne forbedre deres koncentration under virtuel undervisning. 

Såvel studerende som undervisere føler behov for en forventningsafstemning af spillereglerne online. De ønsker svar på, om det er muligt og nødvendigt at skabe retningslinjer for, hvordan den gode undervisning og det gode møde skal se ud, og hvordan man skaber et online rum, hvor alle parter føler sig trygge. Både studerende og medarbejdere oplever en usikkerhed omkring, hvordan man online skaber den bedst mulige social interaktion. Og de oplever ofte onlineundervisningen som en monologbaseret informationsoverdragelse, der ikke i samme grad som fysisk undervisning fremmer læring. 

Det bliver af en del undervisere og studerende fremhævet, at manglende kompetencer til at skabe de bedst mulige interaktionsformer online kan skyldes, at det er svært at skabe et naturligt flow i dialogen samt at aflæse hinandens mikrokommunikation i det online rum. 

”Noget af det første, jeg oplevede, var, at flere af underviserne ikke lavede onlineundervisning, men delte deres powerpoint – eller hvis det gik vildt lavede en film med deres powerpoint. Og der var nogle af underviserne, der opgav at lave den sidste del af deres undervisning, så vi faktisk gik glip af nogle timer. Jeg forsøgte at opfordre de undervisere til at lave live undervisning med os, da det giver noget helt andet at kunne se hinanden og kunne stille spørgsmål, men jeg fik at vide, at det var der ikke mulighed for” - Studerende på læreruddannelsen i VIA.

”Jeg har snakket med 10-20 medstuderende, som alle er enige om, at de ikke kan lære noget af onlineundervisning, da de ikke kan koncentrere sig ved at sidde og kigge på en skærm. De får heller ikke læst tekster, når vi ikke på en eller anden måde bliver ’hørt’ i det, vi har læst. Sådan har jeg det også selv. Jeg har hørt mange sige: Jeg har netop ikke valgt at studere online, da det ikke fungerer for mig” - Studerende på pædagoguddannelsen i VIA.

”Hvis der er noget af værdi at lære fra corona-nedlukningen, så tror jeg på, at VIA ikke bør satse på at udvikle sig digitalt, men menneskeligt. Vi behøver ikke håndtrykket og krammere, men øjenkontakt, mimik, gestik og fysisk undervisning” - Studerende på læreruddannelsen i VIA.

”Det, der lykkedes godt, var, når underviseren live-streamede den teoretiske tavleundervisning, så man kunne finde ud af, hvad der var det vigtigste. Men det, der fungerede mindre godt, var al vores praktiske undervisning. Det var svært at finde de korrekte knoglepunkter eller muskler, når vi skulle gøre det på os selv, og man kunne ikke få hjælp til, om man var det rigtige sted” - Studerende på sundhedsuddannelserne i VIA.

”Vi sidder i undervisningen 130 studerende på Zoom, og jeg får ikke stillet et spørgsmål, for det er jeg ikke modig nok til” - Studerende i VIA.

”Onlineundervisning, som jeg har afviklet igennem hele corona-perioden, vil jeg beskrive som en dårlig nødløsning. Forberedelsen til undervisningen har været mere tidskrævende end normalt, og selve oplevelsen har ofte været utilfredsstillende. I hvert fald for mig. Jeg opfordrede de studerende gang efter gang til at tænde for deres kameraer, men alligevel var det de færreste, der gjorde det. Gruppearbejde og vejledning var ok online, men jeg forstår ikke, at man tænker, at onlineundervisning eller -vejledning kan være bedre end fysiske møder. Min egen vurdering er, at det er en ’ok’ nødløsning, når man nu står i en pandemi-situation, men ikke mere end det. Det er stressende ikke at have den umiddelbare kropslige feedback, og at man hele tiden skal se sig selv og andre på video. Det blev i virkeligheden en meget selvcentreret ting. Hvem har lyst til konstant at enten se sig selv på video eller vide og spekulere over, hvordan man tager sig ud på video, når de andre ser på en? Det tager fokus fra sagen, i hvert fald for mig” - Underviser på læreruddannelsen i VIA.

”En digital omstilling af undervisning kræver tid til træning. VIAs IT-support har været super hjælpsomme, men inspiration til og træning i brugen af digitale værktøjer kan fremme, at vi udnytter de digitale muligheder i undervisningen, der hvor det giver rigtig god mening” - Medarbejder fra bibliotekerne i VIA.

”Noget undervisning egner sig godt til onlineundervisning, mens andet egner sig dårligt. Det er nødvendigt at ændre didaktik online, hvilket jeg oplever kræver kompetenceudvikling” - Underviser fra Value Chain Management-uddannelsen i VIA. 

”Fremadrettet kunne jeg godt tænke mig et kursus, hvor jeg bliver klædt på didaktisk til at tænke blended learning, - altså hvordan jeg bedst tænker et undervisningsforløb, der jonglerer mellem e-learning og fysisk fremmøde. Hvad egner sig godt til det ene og det andet, og hvordan griber jeg det didaktisk an?  På coronasiden for undervisere på Medarbejderportalen var der små tutorials om, hvordan de forskellige funktioner kan bruges helt konkret, men jeg savner en didaktisk tænkning bag” - Studievejleder fra fysioterapeutuddannelsen i VIA. 

”De studerende kan med fordel oplæres i også at anvende digitale præsentationer og redskaber i undervisningen og i arbejdet i studiegrupper. For at virtuel undervisning lykkes, skal de studerende være velforberedte og introduceres grundigt til virtuel undervisning. Det er desuden vigtigt, at de studerende trænes i og bliver trygge ved at fremlægge for hinanden” - Underviser fra socialrådgiveruddannelsen i VIA. 

”Der er meget fokus på onlinedelen, og der er også vigtig læring at hente her. Men jeg er bekymret for, at der ikke kommer tilstrækkeligt fokus på arbejdsmiljøet for de ansatte og studerende og på de studerendes læring i corona-perioden. Vi havde alle en stejl læringskurve i forhold til online-læringsredskaber og –didaktik. Det var fint også fremadrettet, men det var også tidskrævende – og på pædagoguddannelsen gives der ikke ekstra ressourcer til det ekstra arbejde. Al kompetenceudvikling skal ske på eget initiativ og uden ekstra ressourcer. Det er ikke holdbart. Onlineundervisning kan ikke erstatte undervisning med fysisk fremmøde – det vidste både undervisere og studerende i forvejen. Men det blev meget tydeligt under corona, og jeg håber, det er erfaringer, man vil tage seriøst på ledelsesniveau. Onlineundervisning har negativ indflydelse på både de studerendes læring og trivsel – og også på medarbejdernes arbejdsmiljø og motivation. Onlineundervisning kan være fint som supplement til undervisning med fysisk fremmøde men ikke som en erstatning. Onlineundervisning var og er et nødvendigt onde i en coronatid – men det skal ikke blive det nye normal fremadrettet” - Underviser på pædagoguddannelsen i VIA.

Ligesom mange undervisere og studerende oplever udfordringer, begrænsninger og behov for kompetenceudvikling, hvad angår onlineundervisning, er der hos særligt mange af de administrative medarbejdere en oplevelse af, at videndeling og udviklingsarbejde har trange kår i det online rum. 

En stor del af de administrative medarbejdere efterspørger derfor i VIAs corona-undersøgelse kompetencer til at skabe udvikling og videndeling sammen online. Tilsvarende nævner flere, at der under corona ikke har været tid til eller prioritering af udviklingsopgaver, og at der derfor er et betydeligt efterslæb i VIA på udviklingsområdet.

De administrative medarbejdere efterspørger desuden et øget kendskab til VIAs digitale platforme og systemer samt retningslinjer for brugen heraf. 

”Det, der for mig har lidt mest under corona-nedlukningen, har været udvikling både i forhold til opgaver og min egen faglighed. Jeg tror, at VIA slæber på en masse nedprioriteret udvikling, som der skal skabes plads til i den kommende tid. Her tænker jeg ikke på store projekter som fx strategiprojektet, men i stedet på de små opgaver, som den enkelte medarbejder løbende skal udvikle og optimere på. De betyder meget for den enkelte, at der værnes om tiden til at udvikle. Hvis det ikke bliver prioriteret meget tydeligt fra direktionens side, forventer jeg, at alle chefer og ledere vil komme til at måtte opgive de gode intentioner om udvikling, fordi drift, store organisatoriske projekter og ad hoc brandslukning kommer til at tage over. Det er i forvejen altid en risiko, men nu er den forstærket, både grundet efterslæbet fra nedlukningen og det kvalificerede ansættelsesstop.” - Medarbejder fra Stab, strategi og politisk analyse i VIA. 

VIAs corona-undersøgelse viser, at den uvante arbejdssituation, corona har affødt på tværs af VIAs organisation, har fået mange ledere til at agere på nye måder i deres lederrolle. Eksempelvis ved at skrue op for 1:1-møder samt check-in-møder. 

Flere ledere giver udtryk for, at nye roller træder frem hos medarbejderne, når der skal ageres online, samt at det kan være svært at skabe fortsat motivation hos medarbejderne gennem en online relation. 

Nogle ledere giver samtidig udtryk for, at det sociale kit i afdelingen bliver udfordret af ikke at kunne samles fysisk.  Ligeledes bliver det af ledere pointeret, at opgavepresset – særligt i efteråret, hvor udsatte opgaver fra foråret pressede sig på – har skabt nye udfordringer for deres lederrolle. Derfor efterspørger en del ledere kompetencer til at håndtere de nye udfordringer samt tid til at udvikle viden om, hvordan man bedriver god online ledelse.