Ledelse: Tæt på og på distance

Herunder er en opsummering af erfaringer og oplevelser med studie- og arbejdslivet, som VIAs studerende og medarbejdere har taget med sig fra tiden med corona i perioden fra april til august 2020. Opsummeringen er suppleret med citater fra studerende og ansatte. Nedenstående omhandler temaet ’Ledelse: Tæt på og på distance’.

I perioden med corona-nedlukning har det været en udfordring at sikre trivsel og motivation hos en del medarbejdere, da det sociale aspekt i at være sammen fysisk på arbejdspladsen ikke eksisterede. Både medarbejdere og ledere måtte med ét omstille sig til de nye omstændigheder og dermed nye roller med hjemmearbejde. 

Trods udfordringerne fremhæver mange ansatte i VIAs corona-undersøgelse, at der i de nye rammer var en velfungerende ’tæt-på-ledelse’. Konkret blev mange ledere mere synlige og nærværende i dagligdagen – eksempelvis i form af flere 1:1 møder, og fordi det blev tydeligt, hvornår lederen henholdsvis kunne træffes og var optaget på de digitale platforme.  

Nogle medarbejdere beretter dog om mangel på lederskab, og flere påpeger, at online ledelse kræver noget andet end ledelse ved fysisk tilstedeværelse.

”Vi har haft mere tæt-på-ledelse i min afdeling under corona. De daglige tjek ind-møder har været gode, da vores ledere har deltaget. Når vi er på campus, er det ikke altid, vi ser eller snakker med ledelsen, da de fysisk ikke befinder sig på campus, men er til møder, og har arbejdsdage på andre campusser. Så jeg ser gerne, at vores digitale tjek ind-møder fortsætter i fremtiden” - Medarbejder i Studieservice.

”Jeg har savnet muligheden for lige at stikke hovedet ind på et af kontorerne og aftale/sparre om små spørgsmål og ideer, og jeg har en klar oplevelse af, at der under hjemmearbejde skal arbejdes hårdere for at undgå en øget distance mellem medarbejdere og ledelse. Det var derfor af stor betydning, da vi igen kunne møde ind på kontorerne og ikke længere skulle lægge et møde i kalenderen, hvis man skulle tale med mere end en ad gangen. Vi må ikke underkende betydningen af de små samtaler og af det er kunne bidrage til meningsskabelsen for medarbejderne gennem samtaler. Derfor skal vi have det ledelsesmæssige mod til at holde fast i den rigtige balance mellem hjemmearbejde, online og tilstedeværelse. Nogle medarbejdere har specifikt udtrykt faldende arbejdsglæde, fordi de føler sig alene med arbejdet, når de skal være hjemme og undervise online – de har brug for at mærke andre mennesker og specielt brug for at kunne have den spontane arbejdsrelaterede dialog med kollegerne” - Uddannelsesdekan i VIA.

”Jeg er stolt over, hvor meget vi har fået til at lykkes ved at rykke sammen på afstand. De inter- og intrapersonelle forskelle og reaktioner er blevet forstærket, svækket og kommet til udtryk på en helt anden måde. Fx har flere introverte personer fungeret vældig godt under nedlukningen, mens nogle ekstroverte personer har fortalt mig om deres mistrivsel. Det er erfaringer, der har beriget mit ledelsesarbejde. Online-ledelse kalder på nogle andre greb, end når det er muligt at være til stede i det samme rum. Der er brug for mere tydelig og mere direkte ledelse. Kommunikationen bliver mere ensidig, og der er som en nødløsning brug for flere uformelle tjek ind-møder, hvor vi i afdelingen kan få øje på hinanden, når det slet ikke er muligt at være fysisk til stede i samme rum. Hjemmearbejdsdage er blevet meget mere accepteret blandt kolleger – såvel blandt medarbejdere som ledere – og det er blevet synligt, at muligheden for hjemmearbejde er en gevinst for både VIA og den enkelte medarbejder. Men der er brug for også at være til stede sammen, så vi kan dele viden samt pleje og udvikle relationerne i de store og små fællesskaber, vi er en del af.” - Leder i Fællesområdet i VIA.

”Under corona har jeg opdaget, at synlig ledelse betyder mere for mig, end jeg havde regnet med. Fordi den oplevede jeg ikke. Den frihed, som vi har i studievejledningen i Herning, blev så bare endnu mere tydelig, end den allerede er. Bagsiden af frihed er fravær af ledelse. Det var på min opfordring, at vi fik tjek ind-møder. Jeg gik i lang tid og tænkte, at det ikke kan være rigtigt, at det er noget, jeg skal spørge om. På et eller andet tidspunkt må min leder kontakte mig og spørge mig, hvordan det går med at sidde hjemme, tænkte jeg. Da det så ikke rigtig skete, så måtte jeg jo opfordre hende til at gøre noget, og først da fik vi tjek ind-møder” - Administrativ medarbejder fra studievejledningen hos VIA.

Oplevelsen hos de administrative medarbejdere er, at de under corona-nedlukningen i høj grad har haft frihed til selv at tilrettelægge, hvornår arbejdet udføres, og en stor del af de administrative medarbejdere efterlyser, at denne tillidsbaserede kultur bevares i VIA fremadrettet. Ligeledes er der et udtalt ønske fra underviserne om også fremover at få mere frihed til tilrettelæggelse af undervisning. 

Flere medarbejdere understreger, at tilliden til, at opgaver kan løses hjemmefra, ikke var til stede i samme omfang før corona. Undersøgelsen viser samtidig, at der mellem afdelinger og områder kan være stor forskel på, i hvilken grad hjemmearbejde har været muligt tidligere.

Under corona-nedlukningen oprettede VIA en tværgående taskforce, der var bemandet med chefer på tværs af VIA. Taskforcen har i nedlukningsperioden været med til at sikre samspil på tværs af fællesfunktioner, uddannelser, ledelse og inden for egen afdeling. Flere medarbejdere og ledere giver udtryk for, at taskforcen har bevirket, at VIA i langt højere grad har været koordinerede på tværs end før corona.  De studerende har qua taskforcen ligeledes i nedlukningsperioden oplevet en øget inddragelse i beslutningsprocessen. 

Som et mere kritisk perspektiv har flere medarbejdere og studerende i forbindelse med VIAs corona-undersøgelse af arbejds- og studielivet under corona udtrykt bekymring for, hvorvidt undersøgelsens formål har været at skabe et fundament til legitimering af besparelser i organisationen samt at finde argumenter for en ’new normal’ situation med øget brug af onlineundervisning og -samarbejde. 

Flere medarbejdere fremhæver, at kommunikationen fra VIAs topledelse i høj grad har været vellykket under nedlukningsperioden. Det skyldes blandt andet, at kommunikationen har været transparent i og med, at topledelsen i sin kommunikation har anskueliggjort de overvejelser og drøftelser, som har dannet fundamentet for de gennemførte tiltag under corona. Der er tilsvarende ros til kommunikation gennem videoer, som har gjort indholdet let tilgængeligt. 

De fleste medarbejdere, studerende og ledere glæder sig endvidere over, at VIA gennem nedlukningsperioden har fået skabt en handlingsorienteret tilgang, hvor VIA i højere grad end tidligere har turdet at afprøve noget nyt hurtigt. Den handlingsorienterede tilgang ønsker alle dele af VIA bevaret – de påpeger, at organisationen fortsat skal turde at handle, fejle, lære og lykkes sammen.