Optagelseskrav til Multiplatform Storytelling and Production

Du vil blive vurderet ud fra forskellige kriterier, når du søger ind.

Adgangsgivende eksamen:

Du skal have én af følgende eksaminer for at søge om optagelse på uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF)
 • Relevant erhvervsuddannelse: 
  - Digital media (med specialer)
  - Film- og tv-produktionsuddannelse
  - Grafisk tekniker 
  - Mediegrafiker (trin 2)
 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Du kan læse mere om at søge om optagelse med en udenlandsk eksamen her. 

Specifikt adgangskrav:

 • Engelsk (B-niveau)

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere her 

Overordnede vurderingskriterier:

 • Iagttagelsesevner og analytiske evner når du ser film og læser en tekst 
 • Evne til at udvikle en fortælling målrettet digitale medieplatforme - herunder refleksion over virkemidler og fortællestrategier 
 • Evne til at indgå i kreative processer – herunder at give og modtage kritik 
 • Evne til at gå fra idé til handling og realisering 
 • Åbenhed over for ny viden og positiv over for forandring 
 • Selvstændighed og løsningsorienteret 
 • Samarbejdsevner - med en professionel indstilling til det at være studerende 
 • Sociale egenskaber - evne og lyst til at fungere i en gruppe 

Adgangsprøvens første del: motiveret ansøgning, CV, digitalt portfolio

Vurderingskriterier for motiveret ansøgning:
Den motiverede ansøgning vurderes ud fra indholdets relevans for uddannelsen, samt evne til at formulere sig skriftligt. Ved vurderingen lægges der vægt på ansøgers parathed til at påbegynde uddannelsen, og ansøgers kendskab til uddannelsen.
Ansøgningen skal være max. 1,5 A4 sider af 2400 anslag. Vægtning i alt 20%.

Vurderingskriterier for CV:
CV’et vurderes ud fra relevans i forhold til uddannelsens indhold. Der lægges vægt på, at ansøger har været aktiv inden for uddannelsens fagområder og viser talent og forståelse for visuelle medier. Det kan være produktion af video, film, fotografier m.m. eller uddannelse inden for disse områder. Det vurderes også positivt, hvis ansøger har erfaring fra relaterede fagområder, der kan overføres til det filmiske fagområde (f.eks. entreprenørskab, kunst, kommunikation). Særligt lægges der vægt på erfaring med nye medier og fortælleformer, også indenfor andre kreative felter end det filmiske.
CV’et vurderes også på dets tydelighed i forhold til at præsentere og sortere relevante data. Under vurderingen af CV’et medtages oplysningerne fra KOT-ansøgningen. 
CV’et skal fylde max. tre A4-sider. Vægtning i alt 30%. 

Vurderingskriterier for digital portfolio:
Det digitale portfolio består af et eller to link(s) i CV'et. Der kan f.eks. linkes til en video, en film, en billedserie, et showreel, en videokonto (f.eks. på YouTube), et personligt website eller en anden form for fremvisning af produktioner eller andet arbejde, som ansøger har været en del af. 
Alle links skal lede direkte til relevant materiale. Vi anbefaler, at der linkes til f.eks. YouTube, Vimeo, Instagram, evt. med password beskyttelse. Udover selve linket anbefaler vi også, at man anfører produktionens titel. Det er ikke uddannelsens ansvar at de digitale links virker, så vi anbefaler, at man tester sine links.  
Link til Dropbox, Google-Drev og lignende fællesdelingssystemer må ikke anvendes, og medtages derfor ikke i vurderingen.

Alle værker og produktioner vurderes med henblik på relevans i forhold til uddannelsens indhold herunder storytelling, teknisk kvalitet og produktionelle forhold. Der bliver ligeledes lagt vægt på, at de fremsendte links afspejler, at ansøger er i stand til at arbejde sammen med andre, og at det samtidig er muligt at se ansøgers særlige rolle i den færdige produktion.

Vægtning i alt 50%.

Adgangsprøvens anden del: optagelsesprøve

Optagelsesprøven består af tre dele. Den starter med en gruppeprøve (a), som følges af en individuel prøve (b). Optagelsesprøven afsluttes med en samtale (c) med et panel bestående af hele eller dele af optagelsesudvalget. Alle dele af optagelsesprøven foregår den samme dag, med mindst mulig ventetid imellem de forskellige dele. Det kan dog tage op til 6 timer.

a) Gruppeprøven består af løsning af en opgave i en gruppen sammen med 1-3 af de andre ansøgere. Der er 40 min. til opgaveløsningen, som herefter præsenteres som gruppe for hele eller dele af optagelsesudvalgets medlemmer. 

I gruppeprøven lægges der vægt på evne til at arbejde i en gruppe, præsentationsevne samt evne til kreativ tænkning i en fast ramme.
Vægtning 20%

b) Den individuelle prøve består i løsning af en enkelt opgave. Der kan vælges mellem forskellige typer opgaver, der er lavet ud fra uddannelsens tre grundretninger: storytelling, teknik og producing. Opgaverne har håndværksmæssig karakter, og resultatet vurderes ud fra den faglige baggrund der ligger bag opgaven. Den individuelle prøve varer 35 min. Vægtning 30%

c) Den individuelle samtale med optagelsesudvalgets medlemmer har til formål at diskutere dele af adgangs- og optagelsesprøvens elementer med det formål at afdække relevante faglige og personlige forudsætninger samt afstemme forventninger til uddannelsen og studieformen. 

Samtalen varer ca. 15 min. Vægtning 50%

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på Multiplatform Storytelling and Production, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Læs reglerne for ansøgning og optagelse