Ingeniørtrainee

Bliv uddannet ingeniør i en virksomhed som ingeniørtrainee.  Ingeniørtrainee er et uddannelsesforløb, der veksler mellem onlineundervisning og ansættelse i en virksomhed. Du bliver tæt knyttet til erhvervslivet og ingeniørfaget i praksis, da du arbejder med det dagligt på din arbejdsplads. Du bliver maskiningeniør (diplomingeniør) med mulighed for speciale i produktionsteknik eller maskinteknik.


global business engineering - maskin

Kom til online infomøde 

Lær mere om det at være ingeniørtrainee og, hvordan det kan hjælpe dine fremtidsmuligheder eller virksomhed, når vi afholder online informationsmøder den 30. maj og 6. juni, kl. 15.30-16.30.
studerende på halv virtuel og halv virkelig baggrund

Kom til åbent hus - virtuelt eller IRL

Klik eller kig forbi til åbent hus, og få helt styr på dit studievalg. Vi holder online åbent hus den 30. maj og inviterer indenfor på en række af vores campusser ugen efter.

Type

Diplomingeniør

Varighed

3,5 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

Nej, da du arbejder for virksomheden

OBS

Uddannelsen udbydes fra sommeren 2024. Kontakt VIA, hvis du som kommende studerende mangler en tilknyttet virksomhed, eller hvis I som virksomhed søger en ingeniørtrainee.

Om uddannelsen som ingeniørtrainee

 • Ingeniørtraineeuddannelsen har studiestart ultimo august. Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene.  

  Det er et krav, at der er nok ansøgere til uddannelsen, men ellers er der frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Ingeniørtrainee er en særlig type uddannelse i samarbejde med virksomheder. Derfor anbefaler vi, at du enten er ansat i eller laver en aftale med en virksomhed, hvor du kan være trainee i løbet af din uddannelse. Hvis du ikke har en traineevirksomhed vil du være almindelig net-studerende.

  Hvis du gerne vil søge ind på uddannelsen men mangler en virksomhed at være tilknyttet, kan du skrive til chefkonsulent Andreas Boesen anbo@via.dk.

  VIA har mulighed for at formidle kontakt mellem kommende studerende og virksomhed, men har dog ikke ansvar ift. aftaler om løn, timer eller andre forhandlinger mellem medarbejder og virksomhed.

  Hvis du ikke opfylder adgangskrav som beskrevet herunder, er det muligt at supplere det manglende niveau gennem forskellige modeller. Du kan læse mere herunder eller kontakte vores studievejleder.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Enten fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Enten kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Der er mulighed for at søge om betinget optag på uddannelsen. Læs mere her. 

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge uddannelsen som ingeniørtrainee på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen med KOT-nummer 49327.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog. Som produktionsteknolog kan du få merit svarende til et års studietid. 

  Læs mere om merit, hvis du er produktionsteknolog

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 


 • Du har mulighed for at vælge speciale i produktionsteknik eller maskinteknik.

  Første semester på uddannelsen er en fællesdel og herefter vælger du hvilket speciale du gerne vil uddanne dig i.

  Som ingeniørtrainee vil du blive undervist i de samme kurser, som på den fysiske uddannelse. Det foregår blot online imens du arbejder på deltid eller lignende ved siden af.

  Forskellen på en ordinære uddannelse og det at være ingeniørtrainee er altså, at du som ingeniørtrainee kan være ansat i en ingeniørvirksomhed under hele studiet. Derudover er uddannelsen online og du kan derfor blive boende i dit lokalområde. 

  Masser af projektarbejde

  Hvert semester bliver afsluttet med et virksomhedsprojekt, der binder de forskellige fagkurser sammen i én opgave. Normalt kommer projekterne fra den virksomhed som du er ansat i, men det er også muligt at finde projekter fra andre virksomheder og arbejde sammen med studerende fra andre virksomheder.

  Du får en bred ingeniøruddannelse med ingeniørfaglige kompetencer. På uddannelsen arbejder du med innovation, produktudvikling og design direkte i en virksomhed. Du får overblik over bæredygtige materialer, teknologier og konstruktioner. Du lærer at inddrage samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold i nye produkter.

  Du arbejder med projekter og opgaver fra virksomheden og får derigennem også specialiseret dig i virksomhedens produkter.

  På uddannelsen har du løbende kurser, der klæder dig på inden for den ingeniørfaglige verden som eks. naturvidenskabelige fag og samtidig vil du få specialiseret viden gennem de fag, der relaterer sig direkte til din specialisering.

  På VIAs ingeniøruddannelser har vi på tværs af alle vores uddannelsesretninger et gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering og innovation samt entreprenørskab. Det vil være grundlæggende elementer, som vi arbejder aktivt med gennem hele uddannelsen og som indgår som en naturlig del af undervisningen og semesterprojekter. 

  Til sidst afrunder du din uddannelse af med et bachelorprojekt, hvorefter du er klar til arbejdsmarkedet som maskiningeniør med dit valgte speciale og allerede stor erhvervserfaring.

  Mangler du praktisk erfaring?

  Har du ingen relevant praktisk erfaring, før du begynder på uddannelsen, skal du deltage i fem værkstedskurser i løbet af uddannelsen. Kurserne strækker sig over fem uger og ligger på uddannelsens første fire semestre.

  På værkstedskurserne lærer du blandt andet om sikkerhed, metoder og processer inden for maskinteknik og produktion. 

  Ophør af samarbejde med virksomheden

  Ved afskedigelse, opsigelse eller konkurs fra din tilknyttede virksomhed vil du kunne fortsætte ved en anden virksomhed, tage den fysiske uddannelse på Campus Horsens eller fortsætte online uden tilknytning til en virksomhed.

 • Ingeniørtrainee er en online uddannelse. I løbet af uddannelsen kan det dog være nødvendigt med fysisk fremmøde. Dette vil blive udmeldt i god tid og i meget begrænset omfang.

  Du bliver tilknyttet en underviser/projektvejleder fra VIA der guider og vejleder dig i fagkurser og virksomhedsprojekter.

  Din hverdag vil være en blanding af normalt arbejde hos den virksomhed, som du er tilknyttet og undervisning online.

  Hvordan det præcist forløber vil dog være op til, hvilken aftale du har med din tilknyttede virksomhed.

  Der vil både være undervisning, hvor du skal sidde foran computeren på bestemte tidspunkter og undervisning som er optaget, og som du kan følge når det passer dig.

  Såfremt der er andre studerende i dit lokalområde vil der være mulighed for at mødes, fx i lokaler ved de lokale erhvervsråd.

  Praktik

  I modsætning til VIAs andre uddannelser, vil der ikke være en praktikperiode, da du som studerende arbejder i din tilknyttede virksomhed igennem studiet og derfor får merit for praktikforløbet. Dog kræves der, at du er tilknyttet virksomheden i mindst 20 uger på fuld tid i løbet af studiet.

  Tilstedeværelse på Campus Horsens

  I løbet af uddannelsen vil det være nødvendigt med fysisk fremmøde fx studiestart, værkstedskurser, eksamener. Dette vil blive udmeldt i god tid og i meget begrænset omfang.

 • Når du er færdiguddannet er det med den samme uddannelse som de ordinære uddannelser blot med mere praksis og med speciale i den aktuelle virksomhed.

  Som uddannet ingeniør er du klar til arbejdsmarkedet.  På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  Du kan søge job som fx konstruktionsingeniør, udviklingsingeniør, projektleder, energikonsulent, miljøkonsulent eller produktionschef.

  Mulighederne er mange, og maskiningeniører er eftertragtet arbejdskraft i hele Danmark.

  Med en ingeniøruddannelse fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for maskin- og industrisektoren. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

 • Kort om ingeniørtrainee

  I august 2024 åbner VIA for en helt ny form for ingeniøruddannelse. På det nye forløb kalder vi de studerende for ingeniørtrainees, og som navnet antyder, finder uddannelsen sted tæt på praksis - helt ude på arbejdspladserne.

  Uddannelsen er en kombination af selvstudie, online undervisning og det, der i tæt samarbejde med VIA bedst kan beskrives som en mesterlære-ordning i en virksomhed, der ansætter og beskæftiger ingeniører.

  Idéen bag den nye uddannelse er at gøre virksomhederne til aktive medspillere i uddannelsesforløbet. De praktiske opgaver og projekter i studiet løses af den studerende på arbejdspladsen med sparring fra mere erfarne kollegaer – selvfølgelig med vejledning fra VIAs undervisere. Det gør uddannelsen både praksisnær, erhvervsrettet og lokalt forankret - med mulighed for speciale i den enkelte virksomheds produkter og fagområde.

  Vi tror på, at denne model kan skabe en indgang til ingeniørfaget for nogle, der ellers ikke ville have muligheden for at realisere drømmen om en ingeniøruddannelse. Forløbet giver nemlig de studerende mulighed for at blive boende der, hvor de er – og for både at arbejde og uddanne sig på én og samme tid.

  Den studerende bliver på 3,5 år maskiningeniør (diplomingeniør) med mulighed for speciale i produktionsteknik eller maskinteknik.

  Forventninger til virksomheden (ansættelse, projekter, mentor, ingeniør ansat)

  Det er som udgangspunkt virksomhedens egen opgave at finde den studerende gennem fx sociale medier, jobopslag og jobmesser. Hvis studerende henvender sig til os, så vil vi henvise dem til de virksomheder, som vi har kendskab til. VIA foretager ikke en egentlig matchmaking, men vi vil også gøre os nogle erfaringer og lave en mere håndholdt indsats i starten.

  Virksomheden udvælger selv egnede kandidater og ansætter dem i uddannelsesperioden. Der udarbejdes en traineekontrakt med den studerende efter optag. Der gælder også for eksisterende medarbejdere, at der skal udarbejdes en kontrakt, hvor der tages stilling til løn- og ansættelsesforhold i uddannelsesperioden. Der skal tages stilling til, om den studerende også må samarbejde med studerende i andre virksomheder og i hvilket omfang.

  Den studerende arbejder på deltid i virksomheden og får derved merit for praktikperioden. Der skal som minimum være 20 ugers relevant ingeniørpraktik

  Virksomheden skal levere relevante opgaver og projekter til den studerende under uddannelsen. Det er også muligt for flere virksomheder at gå sammen om at finde relevante projekter. Dette sker i tæt dialog med den faglige vejleder på VIA, der sikrer den faglige kvalitet og progression igennem studiet.

  Virksomheden skal stille en mentor til rådighed, som er kontaktperson til VIA og som har ansvaret for den studerendes/ansattes trivsel. I nogle virksomheder er mentorrollen og den faglige koordinering samlet hos én medarbejder mens det i andre virksomheder er fordelt på forskellige medarbejdere.

  VIAs rolle

  VIA har ansvaret for uddannelsen og skal godkende virksomheden til ingeniørtraineeuddannelsen. Som udgangspunkt skal der være en ingeniør ansat i virksomheden, hvilket er samme krav vi stiller til praktikvirksomheder.

  VIA leverer online undervisning, fælles opgaveløsning og stiller projektvejledere til rådighed gennem hele studiet. Der vil være få afgrænsede forløb på VIAs campus i Horsens fx studiestart, værkstedskurser og eksamener.

  Hvis samarbejdet med virksomheden af en eller anden årsag må ophøre, kan den studerende fortsætte på uddannelsen.

  Sådan søger man ind på uddannelsen

  Man søger uddannelsen som ingeniørtrainee på optagelse.dk, hvor man skal vælge uddannelsen med KOT-nummer 49327.

  Det er et krav, at der er nok ansøgere til uddannelsen, men ellers er der frit optag på uddannelsen, uanset om man søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00 

  Man kan læse mere om adgangsgivende eksamener og specifikke adgangskrav under bjælken ’Adgangskrav og optagelse’.

  Ansøgere uden adgangsgrundlag

  Hvis man ikke har en adgangsgivende eksamen, kan man tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Adgangskurset varer et år og er målrettet personer, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Hvis man mangler et eller flere fag, eller mangler et fag på et bestemt niveau, er det muligt at supplere det manglende niveau gennem forskellige modeller. Det kan man bl.a. gøre gennem GS (Gymnasial Supplering).

  Hvis man har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal man søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til produktionsteknolog. Som produktionsteknolog kan man få merit svarende til et års studietid.

  Hvis man har planer om at læse op inden studiestart, er der mulighed for at søge om betinget optagelse.

  Økonomi

  Den studerende/ansatte kan som udgangspunkt få SU i hele perioden, da det er en ordinær uddannelse.

  Virksomheden aflønner selv den studerende for udført deltidsarbejde. Man må gerne have et ”studiejob” i virksomheden ved siden af sin uddannelse. Uddannelsen er rammesat til 40 uger om året.

  Den studerende/ansatte må tjene ca. 19.000 kr. om måneden ved siden af sin SU på ca. 6.800 kr., dvs. indtægten er ca. 25.800 kr. (2024-satser, årsfribeløb udregnes for et kalenderår)

  Kontakt

  Andreas Boesen, chefkonsulent

  +45 87 55 42 89

  anbo@via.dk

 • Har du spørgsmål det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Helle Bloch

  Uddannelsesleder

  +45 87 55 44 46

  hblo@via.dk

  eller

  Andreas Boesen

  Chefkonsulent

  +45 87 55 42 89

  anbo@via.dk

   

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk

   

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  studieservice.info@via.dk

   

  Uddannelsen

  VIA Ingeniørtrainee
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  +45 87 55 00 20
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

Hvad er en ingeniørtrainee?

Åbne stillinger som ingeniørtrainee

Bliv ingeniørtrainee hos DAMRC

DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede spåntagningsteknologier, der udvikler og omdanner den nyeste viden til praktiske løsninger. Som trainee bliver du en del af et godt og behageligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor nysgerrighed og innovation er nøgleord. 

Hvor: Herning

Læs mere her

Bliv ingeniørtrainee i Klimatorium eller Lemvig Vand

Vi søger aktuelt 4-5 ingeniørtrainee-studerende til at blive ansat i Klimatorium eller Lemvig Vand. Hvor du får mulighed for at samarbejde tæt med erfarne ingeniører og eksperter inden for klimatilpasning, vand, miljø og grøn omstilling.Hvor: Lemvig

Læs mere her

Bliv ingeniørtrainee hos VM Tarm

Vi søger ingeniørtrainee-studerende til ansættelse hos VM Tarm. Du får færdigheder til at håndtere ingeniøropgaver inden for opbygning af tankbiler og komponentproduktion og bliver en del af vores tekniske afdeling på 26 medarbejdere, hvor du bidrager til løsninger på nationale og internationale projekter.

Hvor: Tarm

Læs mere her

Bliv ingeniørtrainee hos Seasight Solutions

Vi søger en ingeniørtrainee, der kommet til at arbejde med innovation, produktudvikling og design af produkter primært indenfor vindindustrien.   

Dine primære opgaver består i at designe vores løsninger i 3D CAD og dokumentere dem igennem beregninger og 2D tegninger.

 

Hvor: Varde

Læs mere her

Mød studerende og færdiguddannede maskiningeniører