Klimaingeniør

Vil du arbejde med fremtidens løsninger til at håndtere klimaforandringer og oversvømmelser?
På uddannelsen til klimaingeniør lærer du, hvordan man kan sikre rent drikkevand, beskytte grundvandet og arbejde med bæredygtig energiforsyning. Du får viden og kompetencer, der er brug for i hele verden.

Søg en ledig studieplads

Søg en ledig studieplads

Vil du i gang med en uddannelse allerede i år?

Så er det nu, du skal søge en ledig studieplads på en af VIAs uddannelser. 


Type

Diplomingeniør

Varighed

3,5 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

20 uger

Om uddannelsen til klimaingeniør

 • Uddannelsen til klimaingeniør har studiestart i august.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Der er mulighed for betinget optag på uddannelsen. Læs mere her.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på uddannelsen til klimaingeniør på optagelse.dk, skal du vælge "Diplomingeniør i Klima og forsyningsteknik" med KOT-nummer 49700.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIAs adgangskursus til ingeniøruddannelser.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt).

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på klimaingeniøruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

 • Uddannelsen til klimaingeniør er tilrettelagt, så du fra den første dag kommer til at arbejde med ingeniørrelevante opgaver inden for forsyningssektoren. 

  Du får undervisning i matematik, fysik, kemi, så du har en naturvidenskabeligt basis til at arbejde med løsninger, der kræver komplicerede beregninger.

  Uddannelsen består af praksisorienteret undervisning, der er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde. Vi tilrettelægger i videst muligt omfang undervisningen, så du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter.

  Vi bruger altid projekter fra ”den virkelige verden”, så du kommer til at arbejde med reelle problemer i stedet for en tænkt situation. 

  Se kursusbeskrivelser for uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer. Vi har erfaring for, at vores specialsoftware fungerer bedst på PC.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til klimaingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til klimaingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På uddannelsen til klimaingeniør foregår undervisningen primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. 

  Vi har et højt fagligt niveau med en undervisning, der er tilrettelagt, så du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. 

  Vi bruger altid projekter fra ”den virkelige verden”, så du kommer til at arbejde med reelle problemer i stedet for en tænkt situation.

  Projektbaseret læring

  Vi har et tæt samarbejde med forsyningsbranchen. Du vil derfor komme til at arbejde med helt konkrete udfordringer på uddannelsen. Det kan fx være et forsyningsselskab, der har problemer med regnvand i en ny udstykning, hvor du er med til at finde en løsning, selskabet kan bruge.

  På den måde lærer du at omsætte din faglige viden fra uddannelsen til konkrete handlinger. At være tæt på virksomhederne, og få føling med, hvordan ingeniører i forsyningsbranchen bidrager med specifikke kompetencer, allerede mens du er under uddannelse, er med til at motivere og engagere de studerende og gør jer parate til, hvad I kan vente sig efter endt uddannelse. 

  I begyndelsen af uddannelsen er projekterne styret af dine undervisere, men efterhånden får du stadig større indflydelse på, hvordan du vil arbejde og med hvad. 

  Vi forventer også af dig, at du gradvist tager et større ansvar. Din kommende arbejdsgiver vil forvente det samme. Vi forsøger at forberede dig bedst muligt til arbejdsmarkedet.

  Øvelser i laboratoriet

  Uddannelsen til klimaingeniør har flere veludstyrede laboratorier med moderne analyseudstyr.

  Laboratorieøvelser indgår som en vigtig del af uddannelsen. Du kommer fx til at analysere drikkevandsvandprøver og udføre målinger på omsætning i spildevand for at følge den biologiske proces i nedbrydningen.

  Virksomhedsbesøg

  Vi tager på studietur og besøger virksomheder i forsyningsbranchen. Det giver dig brugbar viden om branchen, hvor du møder ingeniører, der præsenterer deres projekter, udstyr og arbejdsmetoder.

  Samtidig får du mulighed for at starte dit eget professionelle netværk.

  Arbejdet i studiegrupper

  På uddannelsen til klimaingeniør har vi meget gruppearbejde. Som færdiguddannet vil du næsten altid arbejde i projektgrupper, så det er en god måde at forberede sig til arbejdsmarkedet på.

  Gruppearbejdet er lærerstyret i begyndelse af uddannelsen, hvor det er dine undervisere, der etablerer grupperne. Senere i forløbet bliver ansvaret i højere grad overdraget til de studerende. Der er altid adgang til en gruppe af undervisere, som kan hjælpe, hvis I får behov for det.

  Fuldtidsstudium med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til klimaingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.   

  Særligt for nye studerende

  Vi laver et fælles introforløb på campus, hvor du er sammen med både din egen klasse og med studerende fra VIAs andre ingeniøruddannelser. Du bliver del af et socialt fællesskab, hvor ingeniørstuderende lærer hinanden at kende. 

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der hjælper dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Udover den faglige introduktion til dit nye studie og sociale aktiviteter, får du også en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur kan du finde på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig. 

  Studiemiljø

  På VIAs ingeniøruddannelser er der mange muligheder for at engagere sig i studiemiljøet. 

  Der er blandt andet foreninger i VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studenterfester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til klimaingeniør holder til på Campus Horsens.

  Campus Horsens ligger lige ved banegården, så det er nemt at pendle til byen. På campus bliver du en del af et splinternyt miljø, der rummer 2.900 studerende og 27 uddannelser og er epicenter for VIAs ingeniøruddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med mange studerende fra hele verden.

  Læs mere om studielivet på Campus Horsens  

 • På uddannelsen til klimaingeniør skal du på 5. semester i 20 ugers praktik i en virksomhed.

  Her får du brugt din faglige viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. 

  Hvor foregår praktikken?

  Du kan tage din praktik i en virksomhed efter eget valg. Det kan fx være hos:

  • Rådgivende ingeniørvirksomheder
  • Forsyningsselskaber
  • Entreprenørvirksomheder
  • Offentlige myndigheder

  Opgaver i praktikken

  På praktikstedet løser du opgaver på lige fod med de øvrige ansatte. Du får normalt tilknyttet en erfaren ingeniør, der kan vejlede dig med faglig sparring og støtte.

  Efterhånden som du får opbygget dine faglige kompetencer, vil du typisk få overdraget mere og mere ansvar for løsning af opgaver.

  Økonomi under praktikken

  Du har ikke krav på løn under praktikken, men de fleste virksomheder vælger at aflønne praktikanter. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det gælder både i ind- og udland. 

  Find det rigtige praktiksted

  Vi har kontakt til en række virksomheder inden for forsyningsbranchen, der beskæftiger ingeniører. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

  VIAs Career Service Centre kan også være behjælpelig med kontakter til både danske og udenlandske virksomheder.

 • Med en uddannelse som klimaingeniør er du klar til erhvervslivet. På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  På uddannelsen til klimaingeniør får du kompetencer til at arbejde med de forhold, som er mest grundlæggende og nødvendige for at opretholde et civiliseret samfund. Drikkevand, bortskaffelse af spildevand og – i vores del af verden – varme. Når klimatilpasning tages med, passer uddannelsen perfekt med FN’s verdensmål.

  Du bliver en eftertragtet arbejdskraft, der kan være med til at udvikle løsninger til både de gamle og de nye udfordringer, vi står over for.

  Måske skal du være med til håndtere konsekvenser af klimaforandringer eller deltage i arbejdet med at sikre rent drikkevand til jordens befolkning, samtidig med at du eller en af dine kolleger sørger for behandling af spildevandet, så sygdomme og forurening af vandmiljøet undgås. Du kan også bidrage til arbejdet med at udfase brugen af fossile brændsler og omlægge til vedvarende energikilder. 

  Med en uddannelse som klimaingeniør fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for forsyningssektoren. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

  Gode jobmuligheder i Danmark og udlandet

  Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at arbejde i forskellige virksomheder. Men du vil formentlig skabe dig en karriere i forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller inden for det offentlige, fx kommuner, regioner eller Vejdirektoratet. 

  Du vil samtidig få gode muligheder for at arbejde i udlandet, hvor mangel på rent drikkevand og håndtering af spildevand er en stærkt voksende global udfordring, der kræver dygtige ingeniører med den rigtige faglige indsigt. 

  Du kan videreuddanne dig

  Som klimaingeniør kan du videreuddanne dig til civilingeniør.. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • På uddannelsen til klimaingeniør kan du vælge at tage et studieophold eller din praktik i udlandet. 

  Et udlandsophold giver dig mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Du får samtidig værdifulde erfaringer og kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse. 

  Praktik i udlandet

  Som studerende på uddannelsen til klimaingeniør skal du i praktik på 5 semester. Praktikken varer 20 uger, og du kan vælge at tage din praktik i en virksomhed i udlandet.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning.

  Studieophold i udlandet

  Hvis du gerne vil på udveksling og tage et studieophold i udlandet, anbefaler vi, at du gør det på 6. semester.

  Både uddannelsen og internationalt kontor har kontakter til uddannelsesinstitutioner i udlandet, og vi kan hjælpe dig med at arrangere dit studieophold.

  Internationalt studiemiljø på campus

  På Campus Horsens møder et internationalt studiemiljø, hvor du færdes sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Carsten Nielsen

  Uddannelseskoordinator

  +45 87 55 44 27

  carn@via.dk


  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  


  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  Stud.info@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Klimaingeniør
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK - 8700 Horsens

  +45 87 55 00 20.
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

Mød studerende og færdiguddannede