Klima- og forsyningsingeniør

I en verden præget af klimaforandringer og miljømæssige udfordringer står behovet for grøn omstilling tydeligere end nogensinde.

Klima- og forsyningsingeniører spiller en afgørende rolle i at forme en bæredygtig fremtid, hvor håndtering af regnvand, klimatilpasning, drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og udvikling af vedvarende energi er centrale elementer.

Studerende fra VIA, der er PRO

Er du klar til at vælge uddannelse?

Husk, der er ansøgningsfrist til kvote 1 den 5. juli kl. 12:00.

Er du i tvivl om din ansøgning, kan du finde al den information, du har brug for, her

Type

Diplomingeniør

Varighed

3,5 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

20 uger

OBS:

Der bliver ikke oprettet hold med studiestart i august 2024 på grund af for få ansøgere. 

Om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør

 • Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør ( i daglig tale bare klimaingeniør) har studiestart i Horsens hvert år i august. Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)
  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen og A. P. Møller skolen
  • Godkendt udenlandsk gymnasial eksamen
  • Herunder dokumentation på studieprøven i dansk eller danskkundskaber svarende til et B-niveau

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Opfylder du ikke alle adgangskravene?

  Opfylder du ikke alle adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du se nedenfor hvilke muligheder, du har. Til orientering er der mulighed for betinget optag på Klimaingeniør.

  Gymnasial supplering, betinget optag og individuel konkret vurdering

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge "Diplomingeniør i Klima og forsyningsteknik" med KOT-nummer 49700.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIAs adgangskursus til ingeniøruddannelser.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på klimaingeniøruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.

  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør er tilrettelagt, så du fra den første dag kommer til at arbejde med ingeniørrelevante opgaver inden for drikkevand, spildevand, regnvand, fjernvarme, grøn omstilling, klimatilpasninger eller klimaændringer.

  Uddannelsen består af praksisorienteret undervisning, der er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde. Vi tilrettelægger i videst muligt omfang undervisningen, så du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter.

  Du får undervisning i matematik, fysik, kemi, så du har en naturvidenskabeligt basis til at arbejde med løsninger, der kræver komplicerede beregninger.

  Se kursusbeskrivelser for uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer. Vi har erfaring for, at vores specialsoftware fungerer bedst på PC.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør

  Her kan du finde studieordningen, hvor du kan læse beskrivelser af uddannelsens fag samt andre relevante oplysninger om uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

  Eksempel på uddannelsens stuktur på tværs af de syv semestre

  Klimaingeniøruddannelsens struktur

 • På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør foregår undervisningen primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. 

  Undervisningen er tilrettelagt, så du altid lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. 

  Problembaseret læring

  Vi har et tæt samarbejde med forsyningsbranchen. Du vil derfor komme til at arbejde med helt konkrete udfordringer på uddannelsen. Det kan fx være et forsyningsselskab, der har problemer med regnvand i en ny udstykning, hvor du er med til at finde en løsning, selskabet kan bruge.

  På den måde lærer du at omsætte din faglige viden fra uddannelsen til konkrete handlinger. At være tæt på virksomhederne, og få føling med, hvordan ingeniører i forsyningsbranchen bidrager med specifikke kompetencer, allerede mens du er under uddannelse, så du er klar til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

  I begyndelsen af uddannelsen er projekterne styret af dine undervisere, men efterhånden får du stadig større indflydelse på, hvordan du vil arbejde og med hvad. 

  Vi forventer også af dig, at du gradvist tager et større ansvar. Din kommende arbejdsgiver vil forvente det samme. Vi forsøger at forberede dig bedst muligt til arbejdsmarkedet.

  Øvelser i laboratoriet

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør har flere veludstyrede laboratorier med moderne analyseudstyr.

  Laboratorieøvelser indgår som en del af uddannelsen på 1.-4. semester, men særligt hvis du laver eksperimenter i dine semesterprojekter fra 3. semester og generelt når du specialiserer dig fra 6. semester. Du kommer til fx. at analysere drikkevandsvandprøver og udføre målinger på omsætning i spildevand for at følge den biologiske proces i nedbrydningen.

  Virksomhedsbesøg

  Vi tager på virksomhedsbesøg ved virksomheder i forsyningsbranchen, samt hos dem der der er med til at producere de instrumenter, som du vil bruge på studiet. Det giver dig brugbar viden om branchen, hvor du møder ingeniører, der præsenterer deres projekter, udstyr og arbejdsmetoder.

  Samtidig får du mulighed for at starte dit eget professionelle netværk.

  Arbejdet i studiegrupper

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør har vi meget gruppearbejde. Som færdiguddannet vil du næsten altid arbejde i projektgrupper, så det er en god måde at forberede sig til arbejdsmarkedet på.

  Gruppearbejdet er lærerstyret i begyndelse af uddannelsen, hvor det er dine undervisere, der etablerer grupperne. Senere i forløbet bliver ansvaret i højere grad overdraget til de studerende. Der er altid adgang til en gruppe af undervisere, som kan hjælpe, hvis I får behov for det.

  Fuldtidsstudium med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.   

  Særligt for nye studerende

  Vi laver et fælles introforløb på campus, hvor du er sammen med både din egen klasse og med studerende fra VIAs andre ingeniøruddannelser. Du bliver del af et socialt fællesskab, hvor ingeniørstuderende lærer hinanden at kende. 

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. 

  Udover den faglige introduktion til dit nye studie og sociale aktiviteter, får du også en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  Studiemiljø

  På VIAs ingeniøruddannelser er der mange muligheder for at engagere sig i studiemiljøet. 

  Der er blandt andet foreninger i VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studenterfester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør holder til på Campus Horsens.

  Campus Horsens ligger lige ved banegården, så det er nemt at pendle til byen. På campus bliver du en del af et splinternyt miljø, der rummer 2.900 studerende, mere end tyve uddannelser og er epicenter for VIAs ingeniøruddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med mange studerende fra hele verden.

  Læs mere om studielivet på Campus Horsens

 • På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør skal du på 5. semester i 20 ugers praktik i en virksomhed.

  Her får du brugt din faglige viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. 

  Hvor foregår praktikken?

  Du kan tage din praktik i en virksomhed efter eget valg. Det kan fx være hos:

  • Rådgivende ingeniørvirksomheder
  • Forsyningsselskaber
  • Entreprenørvirksomheder
  • Offentlige myndigheder

  Opgaver i praktikken

  På praktikstedet løser du opgaver på lige fod med de øvrige ansatte. Du får normalt tilknyttet en erfaren ingeniør, der kan vejlede dig med faglig sparring og støtte.

  Efterhånden som du får opbygget dine faglige kompetencer, vil du typisk få overdraget mere og mere ansvar for løsning af opgaver.

  Økonomi under praktikken

  Du har ikke krav på løn under praktikken, men de fleste virksomheder vælger at aflønne praktikanter. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det gælder både i ind- og udland. 

  Find det rigtige praktiksted

  Vi har kontakt til en række virksomheder inden for forsyningsbranchen, der beskæftiger ingeniører. Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

  VIAs Karrierecenter kan også være behjælpelig med kontakter til både danske og udenlandske virksomheder.

 • På VIA uddanner vi ingeniører i tæt samarbejde med erhvervslivet, og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det kalder vi praksisnære uddannelser.

  På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør får du kompetencer til at håndtere områder som udgør fundamentet for et velfungerende samfund: drikkevandsforsyning, spildevandsbehandling og varmeforsyning. Klimatilpasning er integreret i uddannelsen, så du kan håndtere de udfordringer klimaforandringerne bringer med sig. Det kunne være at tackle ekstreme vejrforhold til at sikre begrænsede naturressourcer, og derfor vil du blive rustet til at være en drivkraft for positiv forandring.

  Måske skal du være med til håndtere konsekvenser af klimaforandringer eller deltage i arbejdet med at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer, samtidig med at du eller en af dine kolleger sørger for behandling af spildevandet, så sygdomme blandt mennesker og forurening af vandmiljøet undgås. Du kan også bidrage til arbejdet med at udfase brugen af fossile brændsler og omlægge til vedvarende energikilder.

  Gode jobmuligheder i Danmark og udlandet

  Der er gode jobmuligheder både i Danmark og i udlandet for klima- og forsyningsingeniører. Du kan finde karriereveje i vandforsynings-, spildevands- og fjernvarmeselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller i det offentlige, herunder kommuner, regioner eller Vejdirektoratet. Samtidig vil du have mulighed for at bidrage til løsningen af den stigende globale udfordring med rent drikkevand og spildevandshåndtering i udlandet.

  Som klima- og forsyningsingeniør kan du desuden udfylde forskellige jobprofiler, herunder projektmedarbejder, projektleder, modellør, byggeleder, miljømedarbejder og måske endda klimakoordinator, alt efter din interesse og ambitioner.

  Du har også mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse.

  Med en uddannelse som klima- og forsyningsingeniør fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for vand, bæredygtighed og energi.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet.

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør kan du vælge at tage et studieophold eller din praktik i udlandet. 

  Et udlandsophold giver dig mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Du får samtidig værdifulde erfaringer og kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse. 

  Praktik i udlandet

  Som studerende på uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør skal du i praktik på 5 semester. Praktikken varer 20 uger, og du kan vælge at tage din praktik i en virksomhed i udlandet.

  Hvis du vil i international praktik, kan Karrierecenter hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning.

  Studieophold i udlandet

  Hvis du gerne vil på udveksling og tage et studieophold i udlandet, anbefaler vi, at du gør det på 6. semester.

  Både uddannelsen og internationalt kontor har kontakter til uddannelsesinstitutioner i udlandet, og vi kan hjælpe dig med at arrangere dit studieophold.

  Internationalt studiemiljø på campus

  På Campus Horsens møder et internationalt studiemiljø, hvor du færdes sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Carsten Nielsen

  Uddannelseskoordinator

  +45 87 55 44 27

  carn@via.dk

   

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  

   

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  studieservice.info@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Klimaingeniør
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK - 8700 Horsens

  +45 87 55 00 20.
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv

softwarespecialisering global business engineering

Overvejer du en ingeniøruddannelse?

Tag testen og find ud af, hvilken ingeniøruddannelse der passer til dig.
Tag testen her
Ung mand og ung kvinde, der er i tvivl om deres studievalg

Er du klar til at søge ind? 

Svar på 8 spørgsmål, og find ud af, hvor godt du har styr på din ansøgning til kvote 1 eller 2. 
Tag quizzen