Diakoni og socialpædagogik

Brænder du for at arbejde med mennesker i udsatte livssituationer? Vil du være med til at gøre en forskel i andres hverdagsliv? Interesserer du dig for etiske, eksistentielle og socialpædagogiske spørgsmål? Så bliv professionsbachelor i Diakoni og socialpædagogik.

Studerende fra VIA, der er PRO

Er du klar til at vælge uddannelse?

Husk, der er ansøgningsfrist til kvote 1 den 5. juli kl. 12:00.

Er du i tvivl om din ansøgning, kan du finde al den information, du har brug for, her

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

August og februar

Praktik

62 uger

Om Diakon og socialpædagogikuddannelsen

 • For at blive optaget på Diakoni og socialpædagogik skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller kvote 2. Der er studiestart ultimo august og februar.

  Vi optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli senest kl.12.00 )

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. Du kan søge ind i kvote 1, hvis du har en fuld gymnasial uddannelse. 

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts senest kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Som udgangspunkt kræver optagelse i kvote 2 det samme som i kvote 1. Du skal have en adgangsgivende eksamen, svarende til en gymnasial eksamen.

  Men i kvote 2 foretager uddannelsen en individuel vurdering af ansøgerne. I kvote 2 har du mulighed for at supplere dit eksamensgennemsnit med forskellige aktiviteter. 

  Optagelse med en individuel, konkret vurdering

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1 eller kvote 2, men har uddannelse og praktisk erfaring, som kan sidestilles med de generelle optagelseskriterier i kvote 2, kan du søge om at blive optaget på andet grundlag.

  Det kan fx være hf-fagpakker (dansk A-niveau og tre andre humanistiske fag på C-niveau), studierelevant arbejde, frivilligt arbejde, organisatorisk arbejde, højskoleophold, udlandsophold og forskellige kurser)

  Hvis du søger om optagelse med en individuel. konkret vurdering, bør du kontakte uddannelsens studievejleder.

  Læs mere om individuel, konkret vurdering

  Der er ikke betinget optag på uddannelsen.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Diakoni og socialpædagogik på optagelse.dk, skal du bruge uddannelsens KOT-nummer. Du skal derfor vælge:
  Professionsbachelor, Diakoni og socialpædagogik, Højbjerg
  KOT-nummer: 54550

  Studiestart 

  • August og februar

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål
  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Diakoni og socialpædagogik, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Professionsbacheloruddannelsen Diakoni og socialpædagogik er sammenlignelig med andre pædagoguddannelser i Danmark. Men vægtlægningen er på diakoni og socialpædagogik, og arbejdstitlen efter endt uddannelse er socialdiakon. 

  Uddannelsen består af 12 moduler inden for 5 kerneområder. Inkluderet i de 12 moduler er 3 praktikperioder, et valgfrit uddannelseselement og et afsluttende bachelorprojekt.

  De fem kerneområder

  Diakoni og socialt arbejde

  Du lærer om betydningen af et kristent-humanistisk menneskesyn for det sociale og pædagogiske arbejde, særligt med baggrund i diakonihistorien og det diakonale arbejdes udtryk- og praksisformer.

  Socialpædagogik

  Du tilegner dig kompetencer til at arbejde med udvikling, læring og omsorg med særligt fokus på mennesker i udsatte livssituationer.

  Kulturdidaktik

  Du kommer til at arbejde med kreative fag som kor, drama, friluftsliv og værkstedsaktiviteter.

  Samfund og det tværprofessionelle

  Du lærer om samfundet i forhold til individet, institutionerne og tværfaglige sammenhænge. Du får viden om, hvordan samfundsmæssige mekanismer har betydning i pædagogisk og diakonalt arbejde.

  Sundhed og omsorg

  Du arbejder med sundhedsfremme, livskvalitet og sundhedsfaglige problemstillinger ifht. pædagogisk socialt omsorgsarbejde.

  Praktik

  Der er 3 praktikker i løbet af uddannelsen: en SU-finansieret praktik af 10 ugers varighed og to lønnede praktikker af 6 måneders varighed.

  Valgfrit uddannelseselement

  Det valgfrie uddannelseselement er et fordybelsesmodul. Du kan vælge at fordybe dig inden for områderne:

  • Æstetik og kreativitet
  • Natur og Friluftsliv
  • Kultur- og religionsmøder

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Her arbejder du individuelt eller i gruppe med en selvvalgt problemstilling.

  Det sociale læringsrum

  På studiet er du en del af uddannelsens sociale læringsrum. Her arbejdes både i teori og praksis med dannelse, personlige og sociale kompetencer i forhold til at blive en kommende fagperson i det pædagogiske og diakonale praksisfelt.

  Det sociale læringsrum knytter sig til Diakonhøjskolens højskoletradition, hvor et fælles bo- og kostskolemiljø og fælles aktiviteter på tværs af semestre udgør en central del af uddannelsen. Desuden er det sociale læringsrum gennemgående i uddannelsens fem kerneområder.

  Se tal og faktuelle oplysninger om Diakoni- og socialpædagoguddannelsen

 • Uddannelsen i Diakoni og socialpædagogik udbydes på Diakonhøjskolen i Aarhus. Her bliver du en del af et mindre uddannelsessted, hvor faglighed, fællesskab og nærvær vægtes højt.

  Vi er også en højskole

  Diakonhøjskolen er et særligt sted, idet det er en uddannelsesinstitution og en højskole på én og samme tid. Fordi vi også er en højskole, har vi højskoletraditioner. Det betyder, at vi synger sammen, og at vi mødes på tværs af årgange til fælles foredrag, studiecaféer, musikarrangementer, måltider, fester, sportsaktiviteter, kaffepauser, temadage, etc.

  En del studerende bor på skolens kollegie. Derfor er der altid liv og aktivitet - også i mere uformelle fora.

  Vi har mange faciliteter, og der er mange muligheder for at møde andre studerende, snakke og udveksle faglige og sociale erfaringer - eller bare være sammen.

  Vi tror på, at alle har noget betydningsfuldt at bidrage med. Og vi er overbeviste om, at god uddannelse er et fælles projekt. Derfor vægter vi, at både studerende og ansatte deltager i det fælles studie- og højskoleliv.

  Ny studerende

  Som ny på studiet bliver du en del af en studiegruppe, hvortil der knyttes en tutor. Tutorens opgave er at hjælpe jer nye studerende godt i gang på studiet. Der planlægges også et særligt intro-forløb med særligt fokus på at lære hinanden at kende. På studieteknik og på at være studerende på en videregående uddannelse.

  En typisk hverdag

  En typisk hverdag på Diakoni og socialpædagogik indeholder tilbud om morgensang, holdundervisning, fælles formiddagskaffe, studiegruppearbejde og fælles frokost. Om eftermiddagen kan der være studiegruppearbejde, fagcafé, studievejledning og kor. 

  Studieaktivitet

  På Diakoni og socialpædagogik møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø. Du vil opleve holdundervisning, studiegruppearbejde og tema-foredrag på tværs af semestre. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs mere om studieaktiviteterne og studielivet på uddannelsen

 • Du er i praktik tre gange i løbet af din uddannelse på Diakoni og socialpædagogik. Den første praktik er en 10 ugers praktik inden for det almene børne- og ungdomsområde. Anden og tredje praktik varer begge 6 måneder og er inden for det socialpædagogiske professionsfelt. 

  Du kan vælge at tage en af halvårspraktikkerne i udlandet.

  I praktikperioderne arbejder du i praksis med de kompetencer, du har tilegnet dig på uddannelsen.

  Garanti for praktikplads

  Når du er optaget på Diakoni og socialpædagogik, er du garanteret en praktikplads i alle tre praktikker. Vi har aftaler med praktikinstitutioner både i Danmark og i udlandet.

  International praktik

  Har du lyst til at opleve verden samtidig med, at du uddanner dig? Så kan du vælge at tage en af de to halvårspraktikker i udlandet. Vi har samarbejdsaftaler i det meste af verden. Fx i Honduras, Israel, Thailand, Norge, New Zealand eller Sydafrika.

  Temaer i praktikperioderne

  • Første praktikperiode: Pædagogisk praksis
  • Anden praktikperiode: Relation og kommunikation
  • Tredje praktikperiode: Samarbejde og udvikling

  Økonomi i praktikken

  10-ugerspraktikken er SU-berettiget. I de to halvårspraktikker indgår du i et ansættelsesforhold og får løn fra praktikinstitutionen.

  Læs mere om praktikforløbet i praktikpjecen (pdf)

  Læs mere om praktikken i studieordningen

 • På Diakoni og socialpædagogik opnår du en høj faglighed og pædagogiske kvalifikationer til at arbejde med børn, unge og voksne i udsatte livssituationer og med sociale, fysiske eller psykiske udfordringer. Derudover tilegner du dig kvalifikationer til at arbejde med børn og unge inden for det såkaldte almenområde.  

  Efter- og videreuddannelse

  Som socialdiakon får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. Herudover kvalificerer uddannelsen til optagelse på kandidatuddannelsen i Diakoni.  

  Socialdiakonens arbejdsområder

  • Aktivitetstilbud til unge og voksne med nedsat funktionsevne
  • Arresthuse og fængsler
  • Bofællesskaber/botilbud til unge og voksne med nedsat funktionsevne
  • Dagtilbud (vuggestue, børnehave, integrerede institutioner)
  • Diakonale arbejdspladser som fx. Kirkens Korshær, KFUM's Sociale Arbejde, Blå Kors, etc. 
  • Døgninstitutioner for anbragte børn og unge
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Herberger, forsorgshjem og hjemløseinstitutioner
  • Hospitalspsykiatri
  • Mentorstøtte
  • Misbrugsbehandling (alkohol-, stofmisbrug, etc.)
  • Sociale caféer/væresteder
  • Socialpsykiatriske opholdssteder og ungdomspensioner
  • SFO og skoler
  • Ældre og demensområdet
 • Som studerende på Diakon og socialpædagogik har du mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet - typisk ét af dine to lange praktikforløb. Og vi står selvfølgelig parat til at hjælpe dig med planlægningen af udlandsopholdet.

  Kulturforståelse

  Et udlandsophold giver dig kulturel indsigt og skærper din evne til at forstå, respektere og værdsætte menneskers forskellighed. Erfaringen vil også give dig nye indgangsvinkler til din faglighed. 

  International herhjemme

  Også i dit studieliv på Diakonhøjskolen vil du møde andre nationaliteter. Nogle af vores udenlandske gæster er her kun på et kort besøg - måske som deltager på et kursus - mens andre er her i længere tid enten som studerende på Diakoni og socialpædagogikuddannelsen eller som kursister på skolens internationale linje.

  Økonomi

  Tager du på et udlandsophold, har du mulighed for at tage din SU med. Desuden er der mulighed for at søge legater og fonde.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Hvad enten det drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik, SU, mulighed for at få et kollegieværelse på skolen, eller andet, vil studievejlederen hjælpe dig.

  Jeanette Nielsen
  +45 27 50 60 71
  info@diakonhojskolen.dk

  Træffetid: Mandag til torsdag kl. 8:30-14.30

  Uddannelsen

  VIA Diakoni og Socialpædagogik
  Lyseng Allé 15H
  8270 Højbjerg
  info@diakonhojskolen.dk
  +45 86 27 41 22

  Åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00-15.00.

  Find os på Google Maps

Mød studerende

Besøg Diakonhøjskolen

Få en rundvisning på Diakonhøjskolen

Kom med, når Vanessa og Maria viser rundt på Diakonhøjskolen. Se, og oplev studiemiljøet med højskolepræg. Her møder du uddannelserne Diakoni & socialpædagogik og 3K (Kristendom, kultur og kommunikation)