Professionsbachelor i skat

Den danske samfundsmodel er mulig gennem opkrævning af told, moms, skat og afgifter. Uddannelsen i skat klæder dig på til de mest komplicerede skatteretslige udfordringer ved at tilføre dig kompetencer inden for revision, regnskab, økonomi samt forvaltnings- og skatteretslig jura. Uddannelsen retter sig mod arbejde i skatteforvaltningen, i landbrugsorganisationerne, i revisorbranchen eller som skattefaglig rådgiver inden for både det offentlige og private erhvervsliv.

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Herning og Randers

Studiestart

September

Praktik

4½ måned

Om uddannelsen til professionsbachelor i skat

 • Du kan søge ind på uddannelsen til professionsbachelor i skat gennem både kvote 1 og kvote 2.

  Du er garanteret en studieplads på uddannelsen til professionsbachelor i skat, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  For at blive optaget på uddannelsen til professionsbachelor i skat, skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen
  • En gymnasial uddannelse er én af følgende:
   -Studentereksamen (STX)
   -Højere forberedelseseksamen (HF)
   -Højere handelseksamen (HHX)
   -Højere teknisk eksamen (HTX)
   -EUX
   -Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
   -Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen
   Her er adgangskravet desuden Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B
  • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B
  • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomheds-økonomi B

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår af dit eksamensbevis. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 vurderer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende, gymnasiale eksamen.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 vurderer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 2

  Se adgangskvotienter fra seneste optag

  Ansøgningsfrister for optagelse på uddannelsen

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Professionsbachelor i Skat på Optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Herning

  Professionsbachelor, skat, Herning

  KOT-nummer: 54810

  Professionsbachelor skat (ONLINE), Herning

  KOT-nummer: 54811

  Du finder uddannelsen under:

  Professionsbachelor i skat - Hybrid Herning. E-læring

  Randers

  Professionsbachelor, skat, Randers

  KOT-nummer: 54830

  Professionsbachelor, skat (ONLINE) Randers

  KOT-nummer: 54831

  Du finder uddannelsen under:

  Professionsbachelor i skat - Hybrid Randers. E-læring

  Opfylder du ikke kravene?

  Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, der er til uddannelsen i Skat, kan du søge om at blive optaget med en individuel, konkret vurdering. Her bliver du vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

  Det er muligt at søge betinget optag på uddannelsen. 

  Få mere at vide om individuel, konkret vurdering

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Merit

  Hvis du har bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for Professionsbachelor i skat, har du pligt til at søge merit. 

  Læs mere om reglerne for at søge merit

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Professionsbacheloruddannelsen i skat, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Professionsbacheloruddannelsen i skat tager 3,5 år, og er en uddannelse med en god blanding af teori og praksis. I de 3,5 år på studiet skal du igennem en række obligatoriske fag og flere valgfrie muligheder. Skat er en ny uddannelse, der retter sig mod arbejde i skatteforvaltninger, i landbrugsrådgivninger og i private virksomheder, der har behov for skattefaglig viden.

  På uddannelsen får du kvalifikationer til blandt andet at kunne sikre rigtig beskatning og håndtere komplekse finansielle problemstillingeri både den offentlige og private sektor. 

  Obligatoriske fag

  Uddannelsen består af en række obligatoriske semesterfag, en række valgfag, praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

  De obligatoriske moduler udgør 2½ år af uddannelsen:

  • Den offentlige sektor og makroøkonomi
  • Juridisk metode og forvaltningsret
  • Personbeskatning
  • Formueret
  • Moms
  • Regnskab I + II
  • Kapitalgevinst, erhverv, ejendomme og international skat
  • Forretningsudvikling og it
  • Afgifter og introduktion til told
  • Selskaber og insolvensret
  • Kommunikation og service 
  • Skatteforvaltningsret og skattestrafferet

  Valgfrie fag

  I løbet af uddannelsen skal du vælge to valgfrie fag. De obligatoriske fag skal være gennemført, før det er muligt at tage valgfagene. Fagene varierer, men det kan fx være inden for:

  • Inddrivelse
  • Ejendomsvurdering
  • Revision
  • It og selskaber

  Praktik

  På 6. semester er der et praktikforløb af cirka 4 måneders varighed. Praktikpladserne bliver fordelt mellem de studerende på holdet i et samarbejde mellem praktikstedet, de studerende og uddannelsen.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Du har ca. 12 uger til at skrive projektet. Sammen med praktikken giver bachelorprojektet dig den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger.

  Hent studieordning

  Se tal og fakta om uddannelsen

  Hvidvask og verdensbanken er blandt emnerne på VIAs Skat i Herning

   

 • Uddannelsen til Professionsbachelor i skat er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 41 timer om ugen. Det er timer, som fordeler sig ud over undervisning, oplæg, gruppearbejde med cases fra praksis, selvstudie i form af egen forberedelse eller forberedelse med studiegruppen.

  Det forventes, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. Det betyder, at du både spørger ind og bidrager til det, der foregår til undervisningen såvel som i samarbejdet med din studiegruppe. Derudover forventes det, at Student Lab-dagene også tages i brug til egen forberedelse, medmindre disse er inddraget til oplæg eller besøg i praksis.

  Student Lab - i tæt kontakt med praksis

  På studiet går vi meget op i at have et tæt samarbejde med praksis, så de studerende får en god fornemmelse af, hvad de kan efter endt studie. Det gør vi blandt andet igennem vores Student Lab-dage, som kan bruges på virksomhedsbesøg. Det kan være i Skatteforvaltningen, hos private virksomheder som revisionsfirmaer, besøg udefra (fx. gæsteundervisere fra en kommune eller Skatteforvaltningen) og studieture. Det er især på de dage og i praktikken, at du danner dig et billede af, hvad der venter dig efter endt uddannelse. Derudover benyttes Student Lab-dagene også til studieteknik, workshops, trivselssamtaler, selvstudie, studiegruppearbejde og meget mere.

  Undervisningsmiljø

  Skat er et håndværk og en metode, der skal læres ved at arbejde med det i praksis. Derfor er en stor del af undervisningen casebaseret, hvor I sammen analyserer og arbejder med forskellige cases i studiegrupper og på holdet. En stor del af underviserne vil komme fra forskellige arbejdspladser, hvor de arbejder med skattefaglige emner. Det vil betyde, at I hele tiden er opdateret på, hvad der sker i det arbejdsfelt, I er i gang med at uddanne jer til.

  I undervisningen benytter uddannelsens sig af den problembaseret og studentercentreret læring. Her kommer du som studerende til at arbejde med løsninger af praksisnære cases i undervisningen. Du vil således arbejde kontinuerligt med at identificere, analysere, formulere og løse problemstillinger fra det virkelige liv. Gennem studentercentreret læring på uddannelsen vil du som studerende udvikle evnerne til at reflektere og agere selvstændigt i din skattefaglighed og derved tilegne dig relevante kompetencer til arbejdsmarkedet

  Tilrettelæggelse af undervisning

  Der er som minimum undervisning tre gange i løbet af en uge. Undervisningen er skemalagt ved semesterstart, men der kan dog forekomme løbende ændringer. Undervisningslektionerne strækker sig fra kl. 09.00 til 15.00 og ved Student Lab-dage kan lektionslængden variere, men dette meldes rettidigt ud.

  Nogle af de undervisningsformer du vil møde er:

  • Casebaseret undervisning
  • Forelæsninger
  • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper
  • Øvelser
  • Gruppearbejde
  • Opgaver
  • Projekter
  • Vejledning

  Er du mere til onlineundervisning? Læs om skatteuddannelsen (ONLINE)

  Studiemiljø

  I VIA kan du læse til Professionsbachelor i skat i Herning og i Randers. Her ligger skatteuddannelsen på et campus sammen med flere andre uddannelser. Du bliver en del af et spændende studiemiljø med gode faciliteter, biblioteker, studierum og kantine og meget mere.

  Læs mere om hverdagen på studiet under det campus, hvor du kan læse til Professionsbachelor i skat:

 • På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Praktikken kan blandt andet finde sted i én af Skatteministeriets 9 styrelser - fx Skattecenter Struer, Skattecenter Viborg, Skattecenter Aarhus, Motorstyrelsen i Aalborg, Skattestyrelsen i Silkeborg, Deloitte og mange andre steder.  

  Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber, og det er i praktikken og i Studie Lab, du møder et eksempel på en mulig arbejdsplads for professionen.

  Praktikken afsluttes med en praktikopgave ud fra en selvvalgt problemstilling.

  Garanteret praktikplads

  Som studerende på skat, er du sikret en praktikplads. Det er VIA, der etablerer kontakt til og godkender praktikstederne. Praktikpladserne bliver fordelt mellem de studerende på holdet i et samarbejde mellem praktikstedet, de studerende og uddannelsen. 

  SU i praktikken

  Praktikken er ulønnet, men du kan modtage SU under hele praktikperioden.

  Til praktiksteder

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken

 • Professionsbachelor i skat byder på mange forskellige jobmuligheder efter endt uddannelse. Det er både stillinger inden for den offentlige sektor, og i den private. Alle virksomheder, organisationer, institutioner har behov for dygtige skattefaglige medarbejdere til at varetage opgaver inden for de skatteretlige områder. Derfor har Professionsbachelor i skat et bredt aftagerfelt og som dimittend kan man få jobs mange steder – både i Danmark og i udlandet.

  Kernekompetencer

  På uddannelsen får du kompetencer som kernemedarbejder med særlige skattefaglige kompetencer, som fx jura, it, kommunikation, regnskab og revision. Herunder hører viden inden for bandt andet moms, afgifter, told, beskatning i forskellige sammenhænge, juridisk metode, forvaltningsret med mere. Det vil altså sige, at du bliver generalist inden for et specialistområde.

  Du oparbejder kompetencer og kvalificerer dig til at arbejde med komplekse finansielle, regnskabsmæssige og juridiske udfordringer i forhold til både borgere og virksomheder. Derudover opnår du kompetencer til at lede processer og projekter, hvor de skattemæssige perspektiver spiller en afgørende faktor.

  Jobmuligheder i den offentlige og private sektor

  Som uddannet Professionsbachelor i skat, kan du med din skattemæssige erfaring fx søge arbejde inden for: 

  • Skatteforvaltningen (Vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering, kontrol)
  • Landbrugsrådgivning
  • Revisionsbranchen
  • Advokatbranchen
  • It-leverandører af systemer til det offentlige

  Videreuddannelse

  Med en professionsbachelor i Skat har du gode muligheder for både efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau.

  Det kan fx være:

  • Cand. jur.
  • Cand. merc. jur.
  • Cand. merc. aud.

  Der udover er der rig mulighed for efter- og videreuddannelse gennem diplomuddannelser rettet mod det skattefaglige eller på masteruddannelsesniveau.

  Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelsesudbyder, for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en studievejleder

 • Som studerende på Professionsbachelor i skat vil du altid være opdateret med, hvad der sker på internationalt niveau. VIA har et stort netværk af internationale skatteforvaltninger og organisationer, som de studerende både har besøg af og selv besøger i løbet af uddannelsen igennem studieture og onlineoplæg. Derudover er undervisningen også præget af internationalisering og på nærmest hvert semester vil du stifte bekendtskab med, hvad der sker både i Europa og ude i verdenen.

  Det er også selv muligt at tag afsted som studerende på et længere eller kortere udenlandsophold. Et eksempel her er praktikken på 6. semester. Der er blandt andet mulighed for følgende:

  • Verdensbanken, Washington
  • Danmarks repræsentation i EU, Bruxelles
  • OECD, Paris
  • Skattecentre i Grønland eller på Færøerne
  • Andre internationale organisationer, som har brug for skattefaglige medarbejdere

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Herning

  VIA Skat
  Campus Herning
  Birk Centerpark
  DK-7400 Herning

  E: skat@via.dk

  Find os på Google maps

  Studievejledere

  Elisabeth Baltzer
  E: elma@via.dk
  T: +45 87 55 18 18

  Line Maabjerg Grønlund
  E: maab@via.dk
  T: +45 87 55 34 02

  Randers

  VIA Skat
  Campus Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers

  E: skat@via.dk

  Find os på Google maps

  Studievejleder

  Marianne Nygaard-Jøhnke
  E: manj@via.dk
  T: +45 87 55 33 51

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til professionsbachelor i skat

 • Studiemiljø

  Uddannelsen i Skat i Herning er helt ny og du skal selv være med til at skabe rammerne for studiemiljøet på uddannelsen. Sammen med dig og dine studiekammerater vil vi arbejde på at skabe et sted med en god studieintensitet. Et sted, der summer af aktivitet og god energi. Både fagligt og socialt.

  Der vil være meget undervisning i ugens løb og et fagligt studiemiljø, hvor der er vejledere til stede sammen med de studerende. Så I altid har en go-to person. 

  Der vil også være studiecafé, hvor I møder hinanden både i et fagligt og et socialt fællesskab. For helt alene på campus bliver I ikke. Studerende på skat kommer nemlig til at gå sammen med godt 1.400 andre danske og internationale unge.  

  Læs mere om Campus Herning

 • Uddannelsen i Skat i Randers er helt ny, så du skal selv være med til at skabe rammerne for studiemiljøet på uddannelsen. Sammen med dig og dine studiekammerater arbejder vi på at skabe et sted med en god studieintensitet. Et sted, der summer af aktivitet og god energi. Både fagligt og socialt.

  Der vil være meget undervisning i ugens løb og et fagligt studiemiljø, hvor der er vejledere til stede sammen med de studerende. Så I altid har en go-to person. 

  Vi har en studiecafé, hvor de studerende møder hinanden både i et fagligt og et socialt fællesskab. For helt alene på campus bliver I ikke. Studerende på skat går nemlig sammen med godt 1.400 andre danske og internationale unge.  

  Læs mere om Campus Randers

 • Uddannelsen til Professionsbachelor i skat er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 41 timer om ugen. Det er timer, der fordeler sig ud over undervisning, oplæg, gruppearbejde med cases fra praksis, selvstudie i form af egen forberedelse eller forberedelse med studiegruppen.

  Tilrettelæggelse af undervisning på hybriduddannelsen

  Undervisningen på hybriduddannelsen er tilrettelagt som hybridundervisning, der veksler mellem fysisk undervisning på campus og synkron online undervisning via en online platform.
  Du bliver tilmeldt samme hold som de studerende på enten Campus Herning eller Randers, hvor du deltager i den samme skemalagte undervisning ca. 3 dage om ugen i tidsrummet 8.00-16.00.

  Som hybridstuderende skal du møde fysisk frem og deltage i undervisningsaktiviteter på campus, cirka 2 gange om måneden. Desuden skal du møde fysisk frem, når du skal deltage i eksamensforudsætninger, prøver og lignende.

  Når du som hybridstuderende ikke skal møde fysisk frem på campus, deltager du synkront i den skemalagte undervisning via en online platform. Du skal være opmærksom på, at det forventes, at du indgår i gruppearbejde gennem hele studiet. En stor del af gruppearbejdet afvikles online. Du skal ligeledes være opmærksom på, at det kræver større selvstændighed og struktur at være hybridstuderende end studerende på den ordinære uddannelse.

  Studiemiljø

  Det forventes, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. Det betyder, at du både spørger ind og bidrager til det, der foregår til undervisningen såvel som i samarbejdet med din studiegruppe.Ligesom det forventes, at Student Lab-dagene også tages i brug til egen forberedelse, medmindre disse er inddraget til oplæg eller besøg i praksis.

  Student Lab - i tæt kontakt med praksis

  På studiet går vi meget op i at have et tæt samarbejde med praksis, så de studerende får en god fornemmelse af, hvad de kan efter endt studie. Det gør vi blandt andet igennem vores Student Lab-dage, som kan være bruges på virksomhedsbesøg. Det kan være i Skatteforvaltningen, hos private virksomheder som revisionsfirmaer, besøg udefra (fx. gæsteundervisere fra en kommune eller Skatteforvaltningen) og studieture. Det er især på de dage og i praktikken, at I som studerende danner jer et billede af, hvad der venter jer efter endt uddannelse. Derudover benyttes Student Lab-dagene også til studieteknik, workshops, trivselssamtaler, selvstudie, studiegruppearbejde og meget mere.

  Undervisningsmiljø

  Skat er et håndværk og en metode, der skal læres ved at arbejde med det i praksis. Derfor er en stor del af undervisningen casebaseret, hvor I sammen analyserer og arbejder med forskellige cases i studiegrupper og på holdet.

  En stor del af underviserne vil komme fra forskellige arbejdspladser, hvor de arbejder med skattefaglige emner. Det vil betyde, at I hele tiden er opdateret på, hvad der sker i det arbejdsfelt, I er i gang med at uddanne jer til.

  I undervisningen benytter uddannelsen sig af den problembaserede og studentercentrerede læring. Her kommer du til at arbejde med løsninger af praksisnære cases i undervisningen. Du vil således arbejde kontinuerligt med at identificere, analysere, formulere og løse problemstillinger fra det virkelige liv. Gennem studentercentreret læring på uddannelsen udvikler du evnerne til at reflektere og agere selvstændigt i din skattefaglighed og derved tilegne dig relevante kompetencer til arbejdsmarkedet.

  Læs mere om online-uddannelsen til professionsbachelor i skat

Test dig selv

Professionsbacheloruddannelse i Skat VIA University College

Quiz

Besvar 6 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om Professionsbachelor i skat. 
Test din viden her