Administrationsbachelor

Vil du være med til at påvirke, hvordan samfundet skal ud i fremtiden? Du lærer at analysere vigtige samfundsspørgsmål, reflektere kritisk og finde løsninger på problemstillinger, der er relevante i et velfærdssamfund under stadig forandring. Lær, hvordan politiske processer former samfundet, og om juraens og økonomiens centrale rolle i styring og ledelse. 

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

Ultimo august

Praktik

19 uger

Om uddannelsen til administrationsbachelor

  • For at blive optaget på uddannelsen til administrationsbachelor, skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller kvote 2. Der er studiestart ultimo august. 

    Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00) 

    I kvote 1 bliver du vurderet alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra dit adgangsgivende, gymnasiale eksamen, og om du opfylder de specifikke fagkrav: Engelsk C og enten Matematik C, Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi C.

    Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

    Se sidste års adgangskvotienter på ug.dk 

    Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

    I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en evt. adgangsgivende erhvervsuddannelse

     Få hjælp til at søge ind gennem kvote 2

    Opfylder du ikke adgangskravene

    Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV)

    Læs mere om Individuel konkret vurdering (IKV)

    Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

    Når du vil søge ind på VIA Administrationsbachelor på optagelse.dk skal du bruge KOT-numre for at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. På Professionsbachelor skal du søge efter:

    Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus C KOT-nummer 52640

    Vi optager 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

    Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

    Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

    Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

    Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

    • For- og bagside af opholdskortet
    • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
    • En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

    Betaling for uddannelsen

    Regler for ansøgning og optagelse

    Inden du søger ind på administrationsbacheloruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
    Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

    Læs reglerne for ansøgning og optagelse

    Har du spørgsmål?

    Kontakt en studievejleder

    Klage – kun ved retlige spørgsmål
    Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

    Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

    Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  • Administrationsbacheloruddannelsen består af 6 obligatoriske grundmoduler, 4 valgmoduler, et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

    Uddannelsen er bygget op omkring fire kerneområder:

    • Administration: Sagsbehandling og opgaveløsning
    • Borger og demokrati: Demokratiudvikling og borgerinvolvering
    • Politik og policy: Forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger
    • Kvalitet og innovation: Innovativ opgaveløsning

    Studiets opbygning

    Uddannelsen består af 13 moduler. Modulerne har en varighed af 6-20 uger, og hvert modul afsluttes med en prøve. De seks første moduler er obligatoriske, mens du på 4. og 5. semester vælger efter interesse. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse, og dykke ned i faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

    Læs om valgmodulerne

    Moduler   Semester ECTS 
       1.-3- semester (90 ECTS)  
     1  Politik og samfund 15 
     2  Administration i politisk styrede organisationer 15 
     3  Retlige rammer for offentlig administration 15 
     4  Offentlig økonomi og budgetlægning  15 
     5  Metode til opgaveløsning i den offentlige sektor 15 
     6  Styring og udvikling i den offentlige sektor  15 
       4.-5. semester (60 ECTS)   
     7-10  Valgmoduler  15*4
       6.-7. semester (60 ECTS)   
     11  Praktik  30
     12  Administrationsfaglighed, viden og metoder 10 
     13  Professionsbachelorprojekt 20

    Tilrettelæggelse

    Læs mere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet Hverdagen på studiet.

    Læs mere om kerneområderne, samt uddannelsens moduler og prøver i studieordningen

    Se tal og fakta om uddannelsen

     

  • Administrationsbacheloruddannelsen er et fuldtidsstudie, der tager tre et halvt år. 

    På uddannelsen møder du forskellige former for teoretiske og praktiske undervisnings- og studieaktiviteter. Der er fx holdundervisning, forelæsninger, projekt- og gruppearbejde, praksisbesøg, med videre.

    For at få udbytte af uddannelsen, er det vigtigt, at du møder op og deltager aktivt i de forskellige undervisnings- og studieaktiviteter. Derfor er der mødepligt på udvalgte undervisnings- og studieaktiviteter.

    Der er skemalagt undervisning 3-4 dage om ugen, og den skemalagte undervisning er placeret i almindelig arbejdstid. Du kan se et eksempel på et ugeskema herunder:

    Ugeskema administrationsbachelor 

    Få et overblik over de forskellige studieaktiviteter på administrationsbacheloruddannelsen (pdf)

    Studiemiljø

    Administrationsbacheloruddannelsen er placeret på VIA Campus Aarhus C i hjertet af Aarhus sammen med mange andre uddannelser. Sammen med dine medstuderende på uddannelsen og de øvrige studerende på Campus Aarhus C, er du en del af et fagligt og dynamisk studiemiljø med blandt andet fredags-café, sportsarrangementer, studenterpolitisk arbejde og fester på tværs af uddannelser.

    Læs om Campus Aarhus C

  • På 6. semester skal du i praktik i 19 uger. Du kan tage din praktik i Danmark eller i udlandet.

    Formålet med praktikforløbet er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. I praktikperioden vil du fx få erfaring med, hvordan teorierne fra studiet kan omsættes i praksis. Praktikken finder typisk sted i offentlige institutioner, men du kan også komme i praktik i frivillige og private organisationer.

    Det er uddannelsesstedet, der finder praktikpladser til de studerende. Som studerende har du mulighed for at ønske blandt uddannelsens pladser, men der er ikke garanti for, at du får en af de ønskede pladser. VIAs dækningsområde er hele Region Midtjylland. Det betyder, at uddannelsens praktikpladser kan være placeret i det meste af regionen. Du skal derfor være indstillet på, at der kan være en vis transporttid i praktikperioden. Du er selv ansvarlig for at afholde udgifter forbundet med eventuel transport mellem bopæl og praktiksted.

    Som studerende kan du også få lov til selv at søge din egen praktikplads efter aftale med uddannelsen.

    Praktikken er ulønnet, men du får SU under hele praktikperioden.

    Læs mere om rammerne for praktikforløbet i uddannelsens praktikhåndbog

    Har du interesse i at modtage en praktikant?

    Læs mere om rammerne for praktikforløbet i uddannelsens praktikfolder og praktikhåndbog

    På samme side finder du kontaktoplysninger på uddannelsen praktikkoordinator.

  • I den danske forvaltning er der et stort behov medarbejdere med et særligt talent for overblik og koordinering, styr på økonomi og jura, samt flair for at skabe effektive og smidige arbejdsgange.

    Som administrationsbachelor bliver du uddannet til at løse og udvikle administrative drifts- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer. Både selvstændigt og på tværs af forskellige professioner.

    Gennem uddannelsen opnår du stærke administrative og organisatoriske kompetencer. Du lærer at tænke og arbejde selvstændigt og anvende dine faglige kompetencer til at skabe overblik og koordinere samarbejde mellem forskellige grupper. Du bliver specialist i forvaltning af det offentlige maskinrum, hvor du skal skabe sammenhæng mellem drift og udvikling.

    Alsidige arbejdsopgaver

    Som administrationsbachelor er du typisk ansat i den offentlige sektor i Danmark eller i udlandet. Her kan du arbejde inden for forskellige politiske områder i kommuner, regioner og stat - typisk som administrator, koordinator eller konsulent, eller som leder efter nogle års erfaring. Administrationsbachelorer kan også få job i private virksomheder, der ofte har brug for administrationsbachelorens organisatoriske kompetencer og solide indblik i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

    Læs mere om administrationsbachelorens kompetenceprofiler og om jobmuligheder

    Videreuddannelse

    Med en administrationsbacheloruddannelse har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav. Dine muligheder for efter-og videreuddannelse kan afhænge af dine interesser, valg af valgmoduler, erhvervserfaring, med videre. 

    Har du spørgsmål?

    Kontakt en studievejleder

  • Har du mod på en personlig og faglig udfordring? Så tag til udlandet i forbindelse med studiet.

    Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen har du mange muligheder for at komme til udlandet. Du kan fx tage følgende dele af uddannelsen i udlandet:

    –  Kort studieophold i forbindelse med valgmoduler på 4. og 5. semester
    –  Udvekslingsophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet på 4. og/eller 5. semester
    –  Praktikophold på 6. semester
    –  Feltarbejde i forbindelse med bachelorprojekt på 7. semester

    Korte studieophold

    Du har mulighed for at komme på korte ophold i udlandet i forbindelse med valgmodulerne på 4. og 5. semester. Tag fx til Rumænien eller Tanzania i 3 uger sammen med studerende fra pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen, hvor I arbejder sammen om at finde løsninger på lokale udfordringer hos samarbejdspartnere i de to lande.

    Du kan også vælge at tage 6-8 uger til Tanzania eller Grønland, hvor du kommer i mini-praktik hos en lokal organisation eller kommune. Her vil du opleve et spændende kulturmøde og få erfaringer med andre arbejdskulturer end den danske.

    Udvekslingsophold

    På 4. og 5. semester har du mulighed for at tage et eller to semestre, hvor du studerer på en uddannelsesinstitution i udlandet. Du følger fag, der er fagligt relevante for din uddannelse til administrationsbachelor.

    Administrationsbacheloruddannelsen har en udvekslingsaftale med universitetet i Oslo, der udbyder spændende og relevante fag på både engelsk og norsk. Derudover arbejder uddannelsen på løbende at få flere udvekslingsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner i udlandet.

    Det er også muligt, at du selv finder en uddannelsesinstitution i udlandet og søger om udveksling der. Det har studerende gjort i fx England og Canada. Uddannelsens internationale koordinator og vejleder tilbyder vejledning og støtte igennem hele forløbet, så du kan udleve dine internationale drømme.

    Som udvekslingsstuderende i udlandet får du et helt særligt indblik i en anden kultur og en uddannelsesverden, der adskiller sig fra den, du kender fra Danmark.

    Udlandspraktik

    På 6. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Uddannelsen har samarbejdsaftaler med praktiksteder i blandt andet Tanzania, Grønland, Finland og Norge, hvor du kan komme i praktik. Derudover finder flere studerende selv en praktikplads i udlandet ved at søge på opslåede praktikstillinger.

    Her har andre administrationsbachelorer selv fundet praktik:

    • Danske ambassader i Prag og Stockholm
    • Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles
    • Dansk Flygtningehjælps kontor i Etiopien
    • Swansea City Council i Wales
    • Manchester Metropolitan University i England
    • Thorshavn Hospital i Færøerne

    Internationalt element i din uddannelse

    Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

  • Har du spørgsmål til optagelse eller om uddannelsen, så kontakt uddannelsens studievejleder. 

    Studievejleder (barselsvikar)

    Trine Kokholm
    T: +45 87 55 34 73
    E: trko@via.dk

    Omstillingen

    Træffer du ikke studievejlederen, kan du ringe til omstillingen i VIA: +45 87 55 00 00 

    Uddannelsen

    VIA Administrationsbachelor
    Ceresbyen 24
    DK-8000 Aarhus C

    +45 87 55 18 00
    offadm@via.dk

    Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede