Kort- og landmålingstekniker

Som kort- og landmålingstekniker arbejder du med at opmåle landskabet, inden der skal bygges. Du færdes ude i det fri med droner og laserscanner. Tilbage ved computeren behandler du data i 3D eller 2D. På uddannelsen til kort- og landmålingstekniker lærer du at bruge digitale opmålingsprogrammer og gps-navigation.

Studerende fra VIA, der er PRO

Skal du søge ind i kvote 2? Og er du i tvivl om, hvordan du gør?

Deltag i VIAs webinar - og få styr på din kvote 2 ansøgning.

Hvor: Online via Zoom
Hvornår: Onsdag d. 6. marts 2024, kl. 17.00-18.00


Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

10 uger

Om uddannelsen til kort- og landmålingstekniker

 • For at blive optaget på Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav, som du kan læse mere om nedenfor.  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2, og der er studiestart i august. Fra 2022 er der indført pladsbegrænsning på uddannelsen.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. Du kan søge ind via kvote 1 med en fuld gymnasial uddannelse. Specifikt adgangskrav med gymnasial eksamen: Matematik C, som skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Kravet gælder for optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Få hjælp til at søge ind via kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer - herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Orienter dig om dette under

  Få hjælp til at søge ind via kvote 2 

  Kvotefordeling: Kvote 1: 35 procent og kvote 2: 65 procent

  Opfylder du ikke alle adgangskravene?

  Opfylder du ikke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du se her, hvilke muligheder du har:

  Gymnasial supplering, betinget optag og individuel konkret vurdering

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på Kort- og Landmålingstekniker på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den Uddannelse, du gerne vil søge ind på. Kort og Landmålingsteknikeruddannelsen har KOT-nummer 88160.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS-borger, skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for berettigelse til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit. 

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring fra det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens 3. semester.

  Kontakt en studievejleder, hvis du vil søge om merit

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål i forhold til din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks.: forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning – Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs om reglerne for ansøgning og optagelse

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

 • Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker kombinerer praktisk landmåling med behandling af geodata ved computeren. Du lærer om kortfremstilling og brug af Geografiske Informationssystemer (GIS), der er en metode til at kombinere data med digitale kort. 

  1. semester: Hus på grund

  Her arbejder du med opmåling og kortlægning til situationsplaner, der viser placering af veje, tekniske installationer og bygninger. Situationsplaner bliver udarbejdet forud for et byggeri.

  Desuden lærer du at arbejde med GIS og geodata.

  2. semester: Opmåling og afsætning, GIS og Geodata 1 samt GIS og Geodata 2

  Du lærer at arbejde med ajourføring og behandling af geografiske data, og du gennemfører analyser af geodata i GIS.

  Du kommer også til at udarbejde digitale højdemodeller, der kan vise, hvilke områder der bliver oversvømmet, når havet stiger, eller hvor regnvandet løber hen, når der er skybrud.

  3. semester: Opmåling, praktik og ejendomsdannelse  

  Du lærer at anvende droner til at fremstille kort og at bruge 3D laserscannere til opmåling. 

  I semestret skal du også 10 uger i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. 

  Desuden arbejder vi med sagsbehandling ved matrikulære ændringer og det matrikulære sagsbehandlingssystem MIA. Det kan fx være i forbindelse med udstykning eller tekniske ændringer på matriklen.

  4. semester: Valgdelsprojekt og afgangsprojekt 

  På 4. semester skal du gennemføre to store projekter. Et valgdelsprojekt og et afgangsprojekt. I begge projekter vælger og definerer du selv projektets indhold. 

  Valgdelsprojektet har fokus på, at du fordyber dig i særligt emne. Det kan fx være, at du vil specialisere dig inden for GIS og arbejder med et projekt, der indeholde analyser af geodata.

  I dit afgangsprojekt skal du vise, at du kan håndtere et større projekt, der omfatter indsamling, bearbejdning og præsentation af geodata. Det kan fx være opmåling med droner til kortlægning af en ny udstykning.

  Både valgdelsprojekt og afgangsprojektet har du mulighed for at lave i samarbejde med en virksomhed, fx dit praktiksted.

  Tal og fakta om uddannelsen til kort- og landmålingstekniker

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til kort- og landmålingstekniker.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge din faglighed. Uddannelsen bliver også søgt af en del håndværkere, der vil skifte erhverv og bruge deres faglighed i en anden sammenhæng. 

  Derfor kommer du i en klasse, hvor I ofte har forskellig baggrund. Nogle kommer med en gymnasial baggrund, andre er uddannede håndværkere, akademikere eller noget helt andet. 

  Vi har et rummeligt studiemiljø med både yngre og lidt ældre studerende. Vores erfaring er, at I som studerende støtter hinanden i læring og lærer af hinanden ved at udnytte de forskellige kompetencer, I har.

  Undervisningsformer

  På uddannelsen til kort- og landmålingstekniker får du klasseundervisning, der kombinerer teori og praktiske øvelser.

  Du kommer til at arbejde både individuelt og i grupper. For alle studerende gælder, at det er vigtigt være engageret. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen, både i den teoretiske del og i projektarbejdet.

  Hvis du har behov for det, er der mulighed for at få ekstraundervisning i matematik og it.

  En digital uddannelse

  Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker er i høj grad digitaliseret. Vi arbejder meget ved computeren med de programmer og systemer, som anvendes inden for faget. 

  Desuden bruger vi næsten kun digitale undervisningsmaterialer, fordi faget udvikler sig hurtigt.

  Projektarbejde i studiegrupper

  Du kan forvente projektundervisning i grupper op til fire studerende. I begyndelsen af uddannelsen er projekterne mindre og mere lærerstyret, og I bliver inddelt i studiegrupper af jeres undervisere. 

  Senere på uddannelsen bliver projekterne større og mere styret af de studerende selv. 

  På 4. semester definerer du selv dine projekter, både emne og hvilken problematik, der skal løses. Det giver dig mulighed for at arbejde med det, der interessere dig mest.

  Studieture med virksomhedsbesøg

  Vi arrangerer løbende studieture, hvor vi tager til faglige konference eller besøger virksomheder, der arbejder inden for branchen.

  Det giver dig et godt indtryk af, hvordan det er at arbejde som færdiguddannet kort- og landmålingstekniker. Desuden er der mulighed for at knytte kontakter til virksomheder, fx til praktikophold. 

  Forventninger til dig som studerende

  Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Du kan forvente en ugentlig skemafri dag, der er reserveret til selvstudie, fx projektarbejde i din studiegruppe mv.

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Særligt for nye studerende

  Til semesterstart får du mulighed for at møder ældre studerende, der kan fortælle om deres erfaringer med uddannelsen. Der er også løbende sociale arrangementer.

  Campus Horsens

  Uddannelsen kort- og landmålingstekniker holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 2.900 studerende og 27 uddannelser.
  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden.

  Læs mere om Campus Horsens

 • På uddannelsen til kort- og landmålingstekniker skal du i 10 ugers praktik på 3. semester. 

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet, og du får en forsmag på de opgaver, du kan arbejde med som færdiguddannet kort- og landmålingstekniker.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsæt til dit valgdelsprojekt og afgangsprojekt, som du kan lave i samarbejde med praktikstedet.

  Praktik i Danmark eller udlandet

  Du kan tage din praktik ved offentlige eller private virksomheder over hele landet. Du skal selv finde din praktikplads og har mulighed for at finde et sted, der ligger nær ved din bopæl. 

  Praktikken kan også være i udlandet.

  Opgaver i praktikken

  I begyndelse af praktikken kan du forvente at deltage som ”føl” ved en erfaren kort- og landmåler. Senere arbejder du mere selvstændigt med løsning af arbejdsopgaver.

  Du har en praktikvejleder på uddannelsen, som løbende har kontakt til både dig og praktikstedet. 

  Økonomi i praktikken

  Hvis du er berettiget til SU, får du SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  På uddannelsen har vi kontakt til en række landinspektører, kortproducenter, entreprenørfirmaer og rådgivende ingeniører. 

  Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Som kort- og landmålingstekniker arbejder du med opmåling, GIS, kortlægning og afsætning af bygninger, veje og anlægsarbejder. 

  Når du er ’i marken’, bruger du avanceret elektronisk måleudstyr, og tilbage på kontoret har du særlige computerprogrammer til at behandle dine data.

  Eftertragtet arbejdskraft

  Som kort- og landmålingstekniker kan du finde arbejde i alle typer virksomheder, der arbejder med geografiske informationer fx:

  • Landinspektører
  • Entreprenører
  • Rådgivende ingeniører
  • Kortproducenter
  • Forsyningsvirksomheder
  • Offentlige virksomheder.

  Kort- og landmålingsteknikere har god beskæftigelse, og mange studerende får tilbudt job inden den sidste eksamen. 

  Nogle vælger at blive selvstændige og etablerer eget landmålingsfirma.

  Efter- og videreuddannelse

  Uddannelsen til kort- og landmålingstekniker giver adgang til uddannelsen til bygningskonstruktør, som VIA udbyder på dansk og engelsk.

  Kort- og landmålingsteknikere med to års relevant erhvervserfaring har også mulighed for efter- og videreuddannelse fx diplomuddannelsen i projektledelse. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • På uddannelsen til kort- og landmålingstekniker kan du vælge at tage din praktik på 3. semester i udlandet. Eller du kan finde en dansk praktikvirksomhed, der har arbejdsopgaver i udlandet.

  Begge dele vil give dig kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du gerne vil til udlandet i løbet af din studietid, har vi på uddannelsen og på VIAs internationale kontor internationale kontakter, som du kan bruge.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Du kan kontakte studievejledere fra uddannelsen til kort- og landmålingstekniker og få besvaret spørgsmål om uddannelse, ansøgning og optagelse. 

  Lene Raaholdt
  +45 87 55 41 53
  lrc@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede