Global Business Engineering (Eksportingeniør)

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem teknologi, kommunikation og økonomi? Med en uddannelse i Global Business Engineering kan du få en karriere inden for fx projektledelse, grøn omstilling eller teknisk salg på tværs af nationale, kulturelle og sproglige skel.

Type

Diplomingeniør

Varighed

4,5 år

Studieby

Horsens og Aarhus (1.-4. semester)

Studiestart

August

Praktik

20 uger

Om uddannelsen Global Business Engineering (eksportingeniør)

 • Uddannelsen Global Business Engineering (eksportingeniør) har studiestart i august. Du er garanteret en studieplads på uddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

  Specifikke adgangskrav

  Du skal have bestået følgende fag:

  • Engelsk (A-niveau)
  • Matematik (B-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. 

  Opfylder du ikke adgangskravene i Matematik og Fysik, kunne Softwarelinjen på Eksportingeniør/ Global Business Engineering måske være interessant.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart i august, hvis der er ledige pladser på uddannelse

  Der er mulighed for betinget optag. Læs mere her.

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Global Business Engineering (Eksportingeniør) på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, eksport og teknologi" Aarhus (KOT-nummer 49225).

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. 

  Læs mere om VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). 

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens 8. semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på eksportingeniøruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

 • Uddannelsen Global Business Engineering er en tværfaglig ingeniøruddannelse. De ingeniørfaglige fag udgør to tredjedele af uddannelsen. Business- og kommunikationsfag udgør den sidste tredjedel.

  Under uddannelsen til har du løbende fag, som klæder dig på inden for den ingeniørfaglige verden som eks. naturvidenskabelige fag. Samtidig vil du under hele din uddannelse få specialiseret viden gennem de fag, der relaterer sig direkte til eksport, industri, business og kommunikation. På VIAs ingeniøruddannelser har vi på tværs af alle vores uddannelsesretninger et gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering og innovation samt entreprenørskab. Det vil være grundlæggende elementer, som vi arbejder aktivt med gennem hele uddannelsen og som indgår som en naturlig del af undervisning, semesterprojekter og praktik.

  På uddannelsen kan du vælge mellem tre specialiseringer afhængig af dit interessefelt:

  Undervisningen er bygget op omkring holdundervisning, laboratorieøvelser og workshops. Holdene er små, så der er plads til diskussioner og individuel opmærksomhed. Der er fokus på aktiv læring med den studerende i centrum, så kritisk tænkning og gode samarbejdsevner kan udvikles. 

  Holdundervisning og projektarbejde

  Undervisningen består af holdundervisning og projektopgaver. Det betyder, at du lærer teorien gennem praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  I løbet af uddannelsen arbejder du med projekter, som bliver mere og mere præget af dine egne valg.  

  Se kursusbeskrivelser for uddannelsen til Global Business Engineering

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om uddannelsen til eksportingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen Global Business Engineering.

  Se tal og fakta om uddannelsen

   

 • På uddannelsen Global Business Engineering foregår undervisningen primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. Din undervisning veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber gennem praktiske opgaver, projekter og cases.  På uddannelsen kommer du til at arbejde individuelt og i grupper med projektopgaver. I starten af uddannelsen bliver der dannet studiegrupper med alle studerende.

  Under uddannelsen får du løbende praktisk erfaring med arbejdet som ingeniør, når vi arbejder i vores helt nye laboratorier på det nye campus i Horsens. 

  Studiestart

  En god studiestart er vigtig, og du tilbydes derfor fra første dag en introduktion til selve studiet, får praktiske oplysninger på plads og ikke mindst lejlighed til at lære dine medstuderende at kende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie.

  På uddannelsen hjælper vi dig med at sætte realistiske mål – og nå dem. Vi tilbyder mentorprogrammer og et studieforberedende kursus, som gør det muligt for dig at studere effektivt.

  Undervisning med virkelighedsnære opgaver

  På VIA uddanner vi i tæt samarbejde med virksomhederne. Undervisningen på uddannelsen er tæt på virkeligheden. Du lærer først og fremmest teorien gennem konkrete opgaver og cases fra virksomheder, som vi samarbejder med, samt gennem projektarbejde. At være tæt på virksomhederne, og få føling med, hvordan eksportingeniøren bidrager med specifikke kompetencer, allerede mens du er under uddannelse, er med til at motivere og engagere de studerende og gør jer parate til, hvad I kan vente sig efter endt uddannelse. 

  Du skal være opmærksom på, at nogle kurser foregår på engelsk med det formål at styrke dine internationale kompetencer. For andre kursers vedkommende kan kursuslitteraturen være på engelsk, selv om undervisningen foregår på dansk.

  Klasseundervisning med god dialog

  Vi lægger vægt på en tæt kontakt mellem dig og underviserne. I dagligdagen betyder det, at undervisningen primært foregår på klasse niveau frem for store forelæsninger. 

  Som studerende er du i centrum og forventes at være en engageret medspiller. Hos os lærer du arbejdsformer, der udvikler selvstændighed, samarbejdsevne og innovationsevne. 

  Forskellige undervisningsformer

  På uddannelsen Global Business Engineering møder du en anvendelsesorienteret og praktisk tilgang til undervisningen.

  Du vil opleve forskellige undervisningsformer, der veksler mellem holdundervisning, diskussionsbaseret undervisning, præsentationer, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, laboratorieøvelser, værkstedspraktik og ikke mindst tværfaglige projekter.

  Du vil desuden regelmæssigt blive inspireret af gæsteundervisere fra ind- og udland. 

  Projektarbejde i hvert semester

  Projektarbejde er en hjørnesten i uddannelsen. Kurserne, hvor teorien præsenteres, er tilrettelagt, så de understøtter den projektbaserede arbejdsform. 

  Der er et studieprojekt i slutningen af hvert semester. Disse projekter har primært en tværfaglig karakter, hvor uddannelsens elementer: naturvidenskab, ingeniørteknik, sprog, kultur, økonomi og markedsføring mødes. Du kommer også til at arbejde med projekter i de enkelte fag. 

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen. 

  Se eksempel på ugeskema for 2. semester (pdf)

  Studiemiljø

  Du har rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet på VIAs ingeniøruddannelser. 

  Der er mange foreninger på VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studenterfester eller en eftermiddag med brætspil.

 • På uddannelsen Global Business Engineering skal du i praktik i 8. semester. Praktikken giver dig mulighed for at bruge din viden fra studiet i praksis.

  På arbejdspladsen får du en forsmag på de arbejdsopgaver, du kommer til at udføre som færdiguddannet eksportingeniør.

  Du får også tilknyttet en praktikvejleder fra VIA, som kan hjælpe dig med at få et godt og udbytterigt praktikophold.

  Hvor foregår praktikken?

  Din praktik foregår i en virksomhed efter eget valg i Danmark eller i udlandet.

  Nogle af vores studerende har fundet praktikpladser i lande som Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, Australien og Kina.

  Opgaver i praktikken

  I praktikken kan du afprøve dine ingeniørmæssige kompetencer og andre færdigheder inden for fx kommunikation, tids- og projektstyring, innovation og teamwork. 

  Du løser arbejdsopgaver på lige fod med de andre ansatte i virksomheden.

  Varighed og løn

  Praktikopholdet skal være mindst 20 ugers fuldtidsarbejde. Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark - men virksomheden er ikke forpligtet til at betale løn.

  Hvis du ikke får løn, får du din SU med i praktikperioden. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Uddannelsen Global Business Engineering har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger ingeniører. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

  VIAs Career Service Centre kan også være behjælpelig med kontakter til både danske og udenlandske virksomheder.

 • Som ingeniør med speciale i Global Business kan du arbejde i internationale virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og rådgivning på eksportmarkedet. Det kan fx være i maskinindustrien eller it-branchen. 

  Uddannelsen kvalificerer dig til at tage lederstillinger inden for udvikling og implementering af tekniske løsninger samt inden for markedsføring og salg.

  På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  Dit første job kan fx være som projektleder, eksportchef eller produktchef.

  Med en uddannelse i Global Business Engineering fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for forskellige, relevante sektorer. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre. 

  Du kan læse videre til civilingeniør

  Som ingeniør kan du videreuddanne dig ved at læse videre til civilingeniør på Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet. Eller du kan søge ind på et universitet i udlandet.

  Her finder du nogle eksempler på videreuddannelser til civilingeniør. Alle uddannelserne foregår på engelsk, og adgangskravet er engelsk på B-niveau:

  Management Engineering, Aalborg Universitet

  Operations and Supply Chain Management, Aalborg Universitet: 

  Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, Aarhus Universitet (Herning)

 • På uddannelsen Global Business Engineering anbefaler vi alle vores studerende at tage på udveksling i udlandet. Mange vælger derfor at tage et internationalt studieophold på sjette semester.

  Et udlandsophold giver dig mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Du får samtidig værdifuld international erfaring, som du kan bruge senere i dit arbejdsliv.

  Australien, Tyskland eller Italien?

  Hvis du vil til udlandet, kan Internationalt kontor hjælpe dig med at arrangere et studieophold. På uddannelsen og på Internationalt kontor har vi kontakter til uddannelsesinstitutioner i hele verden.

  Praktik i udlandet

  Du kan også vælge at tage din praktik i en international virksomhed i en andel del af verden.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Kirsten Nørgaard Jepsen

  Uddannelseskoordinator

  +45 87 55 41 76

  kinj@via.dk

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  Stud.info@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Global Business Engineering
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  +45 87 55 00 20
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps.

Her kan du læse til eksportingeniør

 • Du kan vælge at tage 1. - 4. semester af uddannelsen til eksportingeniør på VIAs campus i Aarhus. Fra 5. semester foregår undervisningen kun i Horsens.

  Campus Aarhus C

  På Campus Aarhus C, bliver du del af en ny og moderne campus med over 7.000 studerende fra mange forskellige uddannelser, Value Chain Management, bygningskonstruktør, lærer, designer m.fl.

  På campussen får du kantine, bibliotek, idrætshaller, multibane på taget, studentercafé og fredagsbar, masser af kroge til gruppearbejde og hygge - samt åbne miljøer med højt til loftet og et godt lysindfald.

  ARoS, Musikhuset og det kreative miljø på Godsbanen er campussens nærmeste naboer. Campus Aarhus C ligger i gåafstand til Aarhus Hovedbanegård og Rutebilstationen. 

  Læs mere om Campus Aarhus C

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv

softwarespecialisering global business engineering

Overvejer du en ingeniøruddannelse?

Tag testen og find ud af, hvilken ingeniøruddannelse der passer til dig. 
Tag testen her
Ung mand og ung kvinde, der er i tvivl om deres studievalg

Er du klar til at søge ind? 

Svar på 8 spørgsmål, og find ud af, hvor godt du har styr på din ansøgning til kvote 1 eller 2. 
Tag quizzen