Sundhedsadministrativ koordinator

Kan du lide at have overblik og struktur på dit arbejde? Og kan du lide at møde andre mennesker? Så overvej at læse til sundhedsadministrativ koordinator. Her kommer du til at løse administrative og koordinerende opgaver i sundhedssektoren - fx på sygehuse, i lægehuse eller i andre sundhedshuse. 

5 VIA-studerende griner sammen

Mød uddannelsen til åbent hus

Vidste du at 8 ud af 10 afklarer deres studievalg til åbent hus?

I uge 8 kan du møde sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen og VIAs øvrige uddannelser til åbent hus. Mød studerende og studievejledere, og bliv klogere på dit studievalg.

Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2,5 år

Studieby

Viborg og Aarhus

Studiestart

August og februar

Praktik

30 uger

Om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

 • For at blive optaget på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Adgang via en gymnasial eksamen.
   Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C, eller virksomhedsøkonomi C

  • Adgang via relevant erhvervsuddannelse
   Generel kontoruddannelse
   Kontoruddannelse (med specialer)
   Social- og sundhedsassistent
   Med de ovenstående tre uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav

  • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
   Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere - undtaget er de tre uddannelser nævnt ovenfor
   Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Se sidste års adgangskrav på ug.dk

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer. 

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Kvotefordeling

  Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2

  Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen op optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:

  Aarhus

  Erhvervsakademiuddannelse, sundhedsadministrativ koordinator, Aarhus C

  KOT-nummer:

  • 89080

  Viborg

  Erhvervsakademiuddannelse, sundhedsadministrativ koordinator, Viborg

  KOT-nummer:

  • 89086 

  Studiestart

  Ultimo august og februar 

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Økonomi:

  Uddannelsen er SU-berettiget

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Igennem 2½ års uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator får du en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med administration og koordinering i mange sammenhænge.

  I løbet af uddannelsen får du viden om blandt andet jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data. Det brede kendskab bruger du til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel i sundhedsvæsenet. Dermed får du en vigtig funktion i patientforløbet.

  Studiets opbygning

  Uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator er bygget op omkring 5 faglige kerneområder:

  - Administration og koordinering
  - Jura
  - Sundhed og sygdom
  - Kommunikation
  - Teknologi og data

  I løbet af uddannelsens 5 semestre skal du gennemføre 16 fagelementer, herunder to praktikperioder samt et afgangsprojekt.

  Indhold og struktur

  Erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration er en fuldtidsuddannelse. Den er normeret til 150 ECTS-point, hvoraf uddannelseselementer har et samlet omfang på 90 ECTS-point, praktik har et samlet omfang på 45 ECTS-point ,og det afsluttende afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

   

   Semester Fag ECTS 
   1  Sundhedsadministration og koordinering 1
     Sundhed og sygdom 1
     Kommunikation 1
     Praktik 1 15 
       
   2  Sundhedsadministration og koordinering 2 10 
     Jura 1 10
     Sundhed og sygdom 2 10 
       
   3  Sundhedsadministration og koordinering 3 5
     Kommunikation 2 10
     Jura 2
     Teknologi og data 1 10
       
   4  Praktik 2 30
       
   5  Sundhedsadministration og koordinering 4  5
     Sundhed og sygdom 3
     Teknologi og data 2
     Afgangsprojekt 15

  Tilrettelæggelse 

  Læs mere om indholdet på uddannelsen 

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er et fuldtidsstudie, der tager to et halvt år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge ca. 41 timer om ugen på studiet.

  Som sundhedsadministrativ koordinator kommer du til et arbejdsmarked, hvor der stilles store krav og forventninger. Ud over at være en dygtig fagperson inden for uddannelsens kerneområder, skal du også være dygtig til at planlægge, samarbejde og navigere i sundhedsvæsenet. Du skal have overblik samtidig med, at du skal have blik for detaljen. De krav og forventninger, der stilles til en sundhedsadministrativ koordinator, stilles på mange måder også til en studerende på uddannelsen. Du bliver derfor en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. Der er deltagelsespligt til undervisningen, som vil sige, at du har pligt til at deltage aktivt i alle fag og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet.

  Undervisningsmiljø

  Som studerende på uddannelsen i sundhedsadministration i Aarhus foregår undervisningen på VIAs campus i Aarhus C, der ligger i Ceresbyen, midt i Aarhus.

  Som studerende på uddannelsen i sundhedsadministration i Viborg foregår undervisningen på VIAs campus Viborg, Prinsens Allé. 

  Du bliver en del af et dynamisk undervisnings- og læringsmiljø med engagerede medstuderende og undervisere. Vi har en åben-dør-politik, så du nemt kan komme i dialog med dine undervisere og øvrige medarbejdere, når du har spørgsmål.

  Sammen med dine medstuderende på uddannelsen, og de øvrige studerende på VIAs campusser, er du en del af et fagligt og dynamisk studiemiljø med blandt andet fredags-café, sportsarrangementer, studenterpolitisk arbejde og fester på tværs af uddannelser.

  Læs om Campus Aarhus C

  Læs om Campus Viborg

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet vil veksle mellem holdundervisning, forelæsninger, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, øvelser, opgaveløsning, praksisbesøg, med videre. Gruppearbejdet vægtes højt på uddannelsen, da en sundhedsadministrativ koordinator skal have stærke samarbejdskompetencer. Du skal derfor forvente at indgå i gruppearbejde gennem hele studiet.

  Der er skemalagt undervisning ca. fire dage om ugen, og den skemalagte undervisning er placeret i almindelig arbejdstid. Se eksempel på ugeskema fra 1. semester herunder:

  Skemaoversigt Studieadministrativ koordinatoruddannelsen

 • På uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator skal du igennem to praktikperioder. Den første praktik er på 10 uger og er placeret på 1. semester. Den anden praktik er på 20 uger er placeret på 4. semester.

  I din praktik vil du blandt andet arbejde med administrativ praksis i sundhedsvæsenet, herunder koordinerings- og planlægningsarbejdet i forbindelse med forløbskoordinering, kvalitetssikring og ressourceoptimering. Praktikken omhandler desuden samspillet med andre professionelle, mødet med patient og pårørende, samt registrering og indberetning af patient/borger.

  Praktiksteder

  Størstedelen af uddannelsens praktikpladser udbydes i samarbejde med Region Midtjylland. Derudover vil der også være et antal praktikpladser i det kommunale sundhedsvæsen og hos private aktører.

  I forbindelse med fordelingen af praktikpladser får du mulighed for at angive otte sidestillede ønsker. Uddannelsen kan dog ikke stille garanti for, at du får en af de ønskede pladser.

  Uddannelsens praktikpladser er geografisk placeret i Region Midtjylland, som er VIAs dækningsområde. Din praktikplads kan derfor ligge i hele regionen, og du kan ikke forvente at få en praktikplads i samme by, som du bor. Du skal derfor også være indstillet på, at der kan være transporttid forbundet med praktikken. Uddannelsen har ikke en fastsat grænse for transporttid til og fra praktikstedet, og du er selv ansvarlig for at afholde udgifter forbundet med praktikken.

  Praktikken er 37 timer om ugen, der er mødepligt, og det er ikke muligt at afholde ferie i praktikperioden. Mødetidspunkt i praktikken kan variere, men mange steder er det kl. 7.00/7.30.

  Du kan læse mere om praktiksamarbejdet på uddannelsen i sundhedsadministration og finde praktikhåndbogen her.

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken

 • Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er for dig, der vil være det professionelle og venlige ansigt, som patient eller pårørende møder på et sygehus, et sundhedscenter eller i et lægehus.

  Som sundhedsadministrativ koordinator samarbejder du med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer om at skabe sammenhængende forløb for patienter og pårørende. Du er også med til at udvikle kvaliteten i sundhedsvæsenet og nye digitale løsninger og arbejdsgange i sundhedssektoren.

  Uddannelsen erstatter uddannelsen som lægesekretær og skal matche sundhedsvæsenets behov for koordinatorer med en bred faglighed inden for administration, jura, kommunikation og data kombineret med viden om sundhed og sygdomslære.

  Hvor kommer jeg til at arbejde?

  Som sundhedsadministrativ koordinator kan du både arbejde i det offentlige og i det privat. Fx på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundhedsområde, hos privatpraktiserende læger, på private sygehuse eller i andre sundhedspraksisser, hvor du i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle skaber gode behandlingsforløb for patienterne. 

  Videreuddannelse

  Som uddannet sundhedsadministrativ koordinator har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplomniveau, inden for det administrative- og sundhedsfaglige område. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Du kan få overblikket over dine muligheder på VIA University Colleges efter- og videreuddannelse. Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 • Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse, så kontakt uddannelsens studievejleder. 

  Studievejleder

  Camilla Dahl Andersen
  T: +45 87 55 34 64
  E: ahla@via.dk

  Uddannelsen

  Campus Aarhus C

  VIA Sundhedsadministrativ koordinator
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  +45 87 55 18 00

  Campus Aarhus Nord

  Hedeager 1
  8200 Aarhus N

OBS!

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter den tidligere uddannelse til lægesekretær. 

Mød studerende og færdiguddannede