Sundhedsadministrativ koordinator

Kan du lide at have overblik og struktur på dit arbejde? Og kan du lide at møde andre mennesker? Så overvej at læse til sundhedsadministrativ koordinator. Her kommer du til at løse administrative og koordinerende opgaver i sundhedssektoren - fx i sygehuse, lægehuse og i andre sundhedshuse. 

Om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

 • For at blive optaget på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  Adgang via en gymnasial eksamen

  Specifikke adgangskrav:
  Engelsk C, enten erhvervsøkonomi C eller matematik C, eller virksomhedsøkonomi C

  Adgang via relevant erhvervsuddannelse

  • Generel kontoruddannelse
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Social- og sundhedsassistent

  Med de ovenstående tre uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav

  Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

  Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere - undtaget er de tre uddannelse nævnt ovenfor

  Specifikke adgangskrav:
  Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer. 

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Kvotefordeling

  Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2

  Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  August

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Økonomi:

  Uddannelsen er SU-berettiget

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Dette er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedrørende ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • En sundhedsadministrativ koordinator skal favne hele sundhedsvæsenet, kunne navigere i komplekse sagsbehandlinger og i relationen mellem ledelse, læger, sygeplejersker og patienterne. Derfor lærer du både at arbejde med et patientperspektiv og at løse sundhedsadministrative opgaver med stort overblik og struktur.

  Uddannelsens konstituerende elementer udgøres af 16 fagelementer, herunder to praktikperioder og et afgangsprojekt på sammenlagt 150 ECTS.

  5 faglige kerneområder:

  • Administration og koordinering
  • Jura
  • Sundhed og sygdom
  • Kommunikation
  • Teknologi og data

  1. semester:

  Kerneområde: Administration og koordinering (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler sundhedsvæsenets organisering og finansiering – nationalt og sektorielt, den professionelles rolle i forhold til ansvarsfordeling og det etiske ansvar i et sundhedsvæsen, der er kendetegnet ved forskellige kulturer inden for de enkelte sektorer, institutioner og professioner.

  Indhold: Sundhedsvæsenets organisering og finansiering, kultur, etik og professionsforståelse.

  Kerneområde: Sundhed og sygdom (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler folkesundhed, sundhedsopfattelser og sygdoms påvirkning af menneskers hverdagsliv. Fagelementet har fokus på den professionelles samspil med patienter og rolle i forhold til patientinvolvering samt de etiske og kulturelle aspekter i forhold hertil.

  Indhold: Folkesygdomme, sundhedsadfærd, hverdagsliv med sygdom og patientinvolvering

  Kerneområde: Kommunikation (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler grundlæggende begreber og redskaber inden for interpersonel kommunikation. Fagelementet har fokus på kommunikationen med patient og pårørende samt de etiske overvejelser, der knytter sig til den professionelles position.

  Indhold: Kommunikationsmodeller, interpersonel kommunikation, professionel service og etik.

  Praktik: (15 ECTS) 

  2. semester

  Kerneområde: Administration og koordinering (10 ECTS)

  Fagelementet omhandler anvendelse og opfølgning på kvalitetsmål og ressourceoptimering i det daglige arbejde. Fagelementets indhold har desuden fokus på det administrative flow og sammenhæng i patientforløb herunder visitation, udredning, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering.

  Indhold: Ressourceoptimering, proces– og arbejdsgange, flow, logistik og koordinering, nationale kvalitets- og servicemål.

  Kerneområde: Jura (10 ECTS)

  Fagelementet omhandler de retlige rammer for administration og koordinering inden for det sundhedsfaglige område og udfordringer i forhold til indsamling, opbevaring og videregivelse af data.

  Indhold: Juridisk metode, forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataforordningen samt databeskyttelsesloven.

  Kerneområde: Sundhed og sygdom (10 ECTS)

  Fagelementet omhandler kroppens basale opbygning og funktion samt sygdomslære. Fagelementet har fokus på fysiske og psykiske folkesygdomme samt dertil knyttede behandlings- og rehabiliteringsmuligheder.

  Indhold: Anatomi, fysiologi, sygdomslære, farmakologi, rehabilitering og sundhedsterminologi.

  3. semester

  Kerneområde: Administration og koordinering (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler den professionelles rolle som en integreret del af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med henblik på at sikre effektive overgange på tværs af professioner, specialer og sektorer.

  Indhold: Den professionelles rolle, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsrelationer.

  Kerneområde: Jura (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler patientrettigheder og sundhedsprofessionelles administrative pligter, herunder dokumentationspligten. Fagelementet har desuden fokus på de retlige rammer i det primære og sekundære sundhedsvæsen, herunder klagesystemet og myndighedernes tilsynspligt.

  Indhold: Patientrettigheder, sundhedsprofessionelles pligter, sundhedsloven, serviceloven og retssikkerhedsloven

  Kerneområde: Kommunikation (10 ECTS)

  Fagelementet omhandler kommunikation i organisationer samt konkrete kommunikationsteknikker til at fremme samarbejde og håndtere konflikter. Fagelementet sætter desuden fokus på skriftlig kommunikation i organisationen og med patienter.

  Indhold: Kommunikation i organisationer, konflikthåndtering, interpersonel kommunikation og skriftlig kommunikation.

  Kerneområde: Teknologi og data (10 ECTS)

  Fagelementet omhandler digitale løsninger til at understøtte arbejdsgange i en sundhedsadministrativ praksis, herunder journalføring og dokumentation som et bidrag til en dataunderstøttet indsats samt teknologisk understøttet kommunikation. Fagelementet indeholder desuden dataregistrering og -udtræk og forståelsen af datas rolle i en organisation herunder efterspørgsel, vurdering og formidling af data.

  Indhold: Sundhedsfaglige systemer, dataregistrering og -udtræk, håndtering af persondata i systemer, it-sikkerhed, telemedicin og telesundhed.

  4. semester

  Praktik (30 ECTS)

  5. semester:

  Kerneområde: Administration og koordinering (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler forandrings- og innovationsprocesser lokalt og på tværs af institutioner og sektorer i sundhedssektoren. Fagelementet retter sig mod forbedringspotentialer og innovation i administrative processer og patientforløb.

  Indhold: Forandringsprocesser, innovation, kvalitets- og procesudvikling.

  Kerneområde: Sundhed og sygdom (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler samspillet mellem hverdagslivet med sygdom, behandlingsmuligheder og sundhedsvæsnets rolle i forhold til understøttelse af patienters compliance. Fagelementet har desuden fokus på lighed i sundhed, sundhedstilbud og fælles beslutningstagen.

  Indhold: Compliance, lighed i sundhed, sundhedstilbud og fælles beslutningstagen.

  Kerneområde: Teknologi og data (5 ECTS)

  Fagelementet omhandler samspillet mellem teknologi, faglighed, opgaver og mennesker og de muligheder og udfordringer, som samspillet medfører. Fagelementet omhandler desuden teknologiske rammebetingelser og tendenser.

  Indhold: Den digitale sundhedsforbruger, automatisering og kunstig intelligens.

  Det afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

  Praktikken omhandler administrativ praksis i sundhedsvæsenet, herunder koordinerings- og planlægningsarbejdet i forbindelse med forløbskoordinering, kvalitetssikring og ressourceoptimering. Praktikken omhandler desuden samspillet med andre professionelle samt mødet med patient og pårørende.

  Indhold: Forløbskoordinering, kvalitetssikring og ressourceoptimering, informations- og formidlingsopgaver samt tværprofessionelle opgaver.

   

 • Som studerende på Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen kommer du til at høre til på begge VIAs campusser i Aarhus.

  Den samfundsfaglige undervisning foregår på VIAs Campus Aarhus C, der ligger i hjertet af Aarhus, og deler campus med mange andre uddannelser. 

  Læs om Campus Arhus C

  Undervisningen i de sundhedsfaglige fag kommer til at foregå på VIAs sundhedscampus, Campus Aarhus Nord, der ligger lige ved siden af Aarhus Universitetshospital i Skejby. 

  Læs om Campus Aarhus N

 • Der er to praktikperioder på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Den første praktik på 10 uger ligger på 1. semester. Den anden praktik er på 20 uger og ligger på 4. semester. 

  Praktikken omhandler samspillet med professionelle sundhedsmedarbejdere, mødet med patienterne og pårørende, samt administrativ praksis i sundhedsvæsenet, herunder særligt journalbehandling og patientregistrering. 

  Indholdet i praktikken handler om tværprofessionelt samarbejde, patientservice, journalbehandling og patientregistrering. 

  Praktikpladsgaranti

  Sundhedsadministrativ koordinator er en erhvervsakademiuddannelse, og du er sikret en praktikplads, når du læser på uddannelsen. Det er uddannelsesstedet, der finder praktikpladserne til de studerende.

   

 • Som sundhedsadministrativ koordinator får du en vigtig koordinerende funktion i forhold til patienternes forløb i sundhedsvæsenet. Du kommer i kontakt med både patienterne, de pårørende og med en lang række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet. 

  Du bliver uddannet til at løse opgaver på tværs af forskellige fagligheder, og du lærer at holde den røde tråd i et forløb. 

  Hvor kommer jeg til at arbejde?

  Du kan både arbejde i det offentlige og i det private. fx på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundhedsområde, hos privatpraktikserende læger, på private sygehuse eller i andre private sundhedspraksisser, hvor du i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle skaber gode behandlingsforløb for patienterne. 

 • Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse, så kontakt uddannelsens studievejleder. 

  Studievejleder

  Ninna Bruun Olesen
  +45 87 55 33 39
  E: nibr@via.dk

  Uddannelsen

  Campus Aarhus C

  VIA Sundhedsadministrativ koordinator
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  +45 87 55 18 00

  Campus Aarhus Nord

  Hedeager 1
  8200 Aarhus N

OBS!

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter den tidligere uddannelse til lægesekretær.