Byggetekniker

Som byggetekniker lærer du at håndtere og planlægge teknisk administrative opgaver inden for byggebranchen. Uddannelsen til byggetekniker har fokus på planlægning af byggeri, samarbejde og projektering. Du får en bred forståelse for byggeriets forskellige faser. Vi har et skarpt øje på fremtidens byggeproces med brug af digitale redskaber og bæredygtigt byggeri.

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2 år

Studieby

Holstebro, Horsens, Randers og Aarhus

Studiestart

August og februar

Praktik

10 uger

Om uddannelsen til byggetekniker

 • På uddannelsen til byggetekniker er der studiestart i februar og august. Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen - dog ikke i Aarhus, hvor der er adgangsbegrænsning på grund af pladshensyn.

  Adgang med gymnasial eksamen

  Optagelse med en gymnasial eksamen. Specifikke adgangskrav: Matematik C-niveau. Det specifikke adgangskrav skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.
  Kravet gælder for optagelse i både kvote 1 og kvote 2.  Se listen over gymnasiale eksamener

  Adgang med erhvervsuddannelse

  Du kan blive optaget, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, fx :

  Anlægsstruktør
  Brolægger
  Bygningsmaler
  Bygningssnedker
  Bygningsstruktør
  Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  Ejendomsservicetekniker
  Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  Handelsuddannelse (med specialer)
  Maskinsnedker
  Murer (trin 2)
  Møbelsnedker og orgelbygger
  Snedker (med specialer)
  Stenhuggeruddannelsen
  Tagdækker
  Teknisk designer (bygge og anlæg)
  Teknisk isolatør
  Træfagenes byggeuddannelse (Tømrer, gulvlægger eller tækkemand)
  Vvs-energiuddannelsen
  Vvs-uddannelsen

  Ingen specifikke adgangskrav, men svendebrev skal fremsendes.

  Kontakt vores studievejleder, hvis du er i tvivl, om du kan blive optaget.

  Kontakt studievejleder

  Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse

  Optagelse med fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor. Specifikke adgangskrav: Engelsk C-niveau og Matematik C-niveau.

  Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Du kan blive optaget på uddannelsen til byggetekniker, hvis du har adgangskurset til ingeniøruddannelserne.

  Læs om adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du søger VIA Byggetekniker på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Bygningskonstruktør med studieretning Byggetekniker". Byggeteknikeruddannelsen udbydes i Aarhus, Horsens og Holstebro.

  På optagelse.dk har bygningskonstruktøruddannelsen KOT-nummer 41170 (Aarhus), KOT-nummer 41160 (Horsens) og KOT-nummer 41215 (Holstebro ).

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  OBS: Der kan først ansøges om optagelse på uddannelsen i Randers i 2024, da uddannelsen først oprettes der. 

  Særligt for byggeteknikeruddannelsen i Aarhus

  På uddannelsen i Aarhus er der indført adgangsbegrænsning.

  Det betyder blandt andet, at alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fa en række kriterier ud over den adgangsgivende eksamen. Hvis ansøgertallet overskrider antallet af studiepladser, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale.

  Læs om adgangsbegrænsning og optagelse på uddannelsen i Aarhus

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere her

  Kontakt studievejlederne for vejledning om optagelse på andet grundlag

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere her

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring indenfor det byggetekniske område, kan du fx søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens sjette semester.

  Kontakt studievejleder, hvis du vil søge om merit

  Betinget optag

  Der er mulighed for betinget optag på uddannelsen. Læs mere her

  Klage – kun ved retlige spørgsmål
  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på byggeteknikeruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • På uddannelsen til byggetekniker lærer du at planlægge byggerier. Du får en bred forståelse for byggeriets forskellige faser, og du bliver i stand til at samarbejde med arkitekter, bygherrer og håndværkere.

  Uddannelsen er baseret på Problem Based Learning, hvor du i grupper arbejder med at løse faglige problemstillinger i projekter og cases. 

  På 4. semester har du mulighed for at arbejde individuelt i forbindelse med din afsluttende eksamensopgave. 

  Uddannelsen til byggetekniker tager to år og er bygget op af fire semestre. De tre første semestre på uddannelsen er identiske med de tre første semestre på uddannelsen til bygningskonstruktør, som du har mulighed for at fortsætte på.

  Uddannelsens opbygning

  1. semester: Boligbyggeri
  2. semester: Byggeri op til 2,5 etage
  3. semester: Erhverv og præfabrikation
  4. semester: Praktik og afgangsprojekt  

  Læs mere om det faglige indhold på de fire semestre

  Studieordning, tal og fakta om uddannelsen til byggetekniker

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til byggetekniker.

  Se tal og fakta om uddannelsen

   

 • På uddannelsen til byggetekniker møder du forskellige former for undervisning fx holdundervisning, projekt- og gruppearbejde samt praktik i offentlige og private virksomheder.

  Uddannelsen veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning. Den teoretiske undervisning foregår hovedsageligt i store hold kombineret med auditorieundervisning.

  Det praktiske arbejde får du i mindre grupper, hvor I arbejder med projekter og cases. Du får en studiegruppe, hvor I løser praksisorienterede projekter på hvert semester.  Det giver en god forståelse for faget, når I sammen løser konkrete opgaver.

  Tæt samarbejde med erhvervslivet

  Uddannelsen har et tæt samarbejde med virksomheder inden for branchen. Du kommer blandt andet på virksomheds- og byggepladsbesøg, hvor du møder færdiguddannede byggeteknikere, der fortæller om deres opgaver og arbejdsliv.

  Desuden får vi besøg af oplægsholdere fra erhvervslivet, der fortæller om branchen og deres egne karriereveje.

  I praktikken på 4. semester arbejder du på egen hånd i en virksomhed og er med til at løse opgaver sammen med de øvrige ansatte. Du kan tage din praktik i Danmark eller i udlandet.

  Mentorordning

  Alle nye studerende får på 1. semester tilknyttet en mentor, der gennem møder hjælper dig til at få den bedst mulige start på uddannelsen. Mentorordningen er tænkt som en faglig og social støtte.

  Ordningen er en hjælp til at komme godt i gang med dit nye liv som studerende.

  Fuldtidsstudie med forberedelse

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til byggetekniker er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

 • På uddannelsen til byggetekniker skal du på 4. semester i 10 ugers praktik i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed.  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet byggetekniker.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit afgangsprojekt.

  Under praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra VIA. Derudover har du en kontaktperson på praktikstedet, som har ansvaret for praktikkens forløb. 

  Hvor kan jeg komme i praktik?

  Du har mulighed for at komme i praktik både offentlige og private virksomheder fx:

  • Arkitektfirmaer
  • Boligforeninger
  • Entreprenører og håndværksfirmaer
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Konsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen
  • Leverandører og producenter af byggekomponenter og byggevarer
  • Stat, regioner og kommuner

  Praktik i udlandet

  Du har gode muligheder for at komme i praktik i udlandet. Det giver dig mulighed for at opleve en ny kultur, få indsigt i den internationale byggebranche og skabe et internationalt netværk. 

  Endvidere kan en udenlandspraktik være en stor personlig oplevelse, der også giver dig større selvstændighed.

  Økonomi i praktikken

  Praktikken er ulønnet, men du er berettet til SU på både danske og udenlandske praktiksteder.  

  Find det rigtige praktiksted

  Du skal selv søge praktiksted, men vi har kontakt til en række entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer.

  Du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Som byggetekniker bliver du byggepladsens samlende led. Du får kompetencer til at diskutere de overordnede principper i byggeriet med arkitekter og bygherrer. Samtidig bliver du håndværkernes sparringspartner, når de skal løse tekniske udfordringer eller skal vælge materialer. Med en uddannelse som byggetekniker kan du finde arbejde i mange typer virksomheder med tilknytning til byggebranchen i både Danmark og udlandet.  Byggeteknikere finder typisk job hos:

  • Arkitekter
  • Entreprenører
  • Håndværksmestre
  • Producenter af byggeelementer

  Byggeteknikere har gode jobmuligheder og en lav ledighed på landsplan på 3,5 procent (2019, FTFA)

  Vil du læse videre til bygningskonstruktør?

  Med en uddannelse som byggetekniker har du mulighed for at videreuddanne dig til bygningskonstruktør.

  VIA udbyder uddannelsen til bygningskonstruktør på dansk og engelsk:

  Læs om uddannelsen til bygningskonstruktør

  Læs om uddannelsen Architectural Technology & Construction Management

  Hjælp til din fremtidige karriere

  Vi har et karrierecenter, Karrierecenteret, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde. 

  Læs mere om Karrierecenteret. 

 • Som studerende på uddannelsen til byggetekniker kan du vælge at tage på et studie- eller praktikophold i udlandet. Dette giver den dig mulighed for at opleve en ny kultur, få indsigt i den internationale byggebranche og skabe et internationalt netværk.

  Endvidere kan en udenlandspraktik være en stor personlig oplevelse, der også kan give dig større selvstændighed.

  Studieophold i hele verden

  Et studieophold varer typisk et semester. Hvis du vælger at tage til et af de 34 lande, der er en del af Erasmussamarbejdet, har du mulighed for at søge et Erasmus-stipendie. 

  Ønsker du et studieophold i et land uden for Erasmussamarbejdet, skal du selv finansiere dit studieophold. Du får dog stadigvæk SU, hvis du er berettiget til det.

  Praktik i udlandet

  På 4. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Det giver dig kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen og på VIAs internationale kontor internationale kontakter, du kan bruge. 

  Karrierecenteret kan også hjælpe dig med at få kontakter til internationale virksomheder eller danske virksomheder, der arbejder med projekter i udlandet. 

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Du kan kontakte studievejledere fra uddannelsen til byggetekniker og få besvaret spørgsmål om uddannelse, ansøgning og optagelse.

  Campus Holstebro

  Pia S. Kristensen
  +45 87 55 43 56
  pskr@via.dk

  Campus Horsens

  Jørgen Søgaard
  +45 87 55 41 46
  jsg@via.dk

  Campus Aarhus 

  Steen Bendsen Poulsen
  +45 87 55 40 70
  stpo@via.dk

  Campus Randers

  Steen Bendsen Poulsen
  +45 87 55 40 70
  stpo@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til byggetekniker

 • Vil du have en uddannelse med nærvær, holdundervisning og et socialt studiemiljø, der omfavner internationalisering, så er byggeteknikeruddannelsen i Holstebro noget for dig. 

  Nært studiemiljø med godt sammenhold

  I Holstebro bliver du som byggetekniker del af et studiemiljø med cirka 200 studerende. Størstedelen af din undervisning foregår sammen med studerende, der læser til bygningskonstruktør.

  Vi er et mindre uddannelsessted med tæt kontakt mellem undervisere og studerende både i og uden for undervisningen.

  Vi opfordrer alle vores studerende til at søge information og videndele på tværs af årgange. Det betyder, at studerende efter behov kan deltage i undervisningen på andre semestre end deres eget, hvis de fx mangler et fagligt input.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i undervisningen i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt
  Som studerende på byggeteknikeruddannelsen er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas i dine nye studieomgivelser. Vi har derfor fokus på, at du som studerende får skabt gode sociale relationer, da det kan gøre en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. 

  I den første uge deltager du i et skræddersyet introforløb, som bidrager til den faglige såvel som den sociale del. Du vil opleve almindelig holdundervisning, gå-tur i lokalområdet med fokus på arkitektur og bygningskonstruktion, praktiske informationer, øvelser i teambuilding samt event arrangeret af nuværende studerende, som er med i rådet KSR (Konstruktørernes Studerendes Råd).

  Campus Holstebro

  Campus Holstebro er et moderne uddannelseshus med sundhedsfaglige, pædagogiske, socialfaglige og tekniske uddannelser. Vi har cirka 2.500 studerende fordelt på 9 uddannelser, og dermed får du gode muligheder for et fagligt og socialt fællesskab på tværs af uddannelser.

  Læs mere om Campus Holstebro

  Kontakt uddannelsen
  Du er velkommen til at komme på besøg og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. Samtidig vil du få mulighed for at opleve studiemiljøet og hilse på nogle af de studerende på uddannelsen. 

  Studie-, erhvervs- og karrierevejleder
  Pia Susan Kristensen
  E: pskr@via.dk
  T: +45 87 55 43 56

  VIA University College
  Byggeteknikeruddannelsen
  Gl. Struervej 1

  DK-7500 Holstebro

  Uddannelsen har indgang fra Struervej 91. Studievejlederen har kontor i bygning F.  

 • Bliv byggetekniker i Horsens, hvis du ønsker at blive en del af et stærkt fagligt og internationalt miljø. Campus Horsens har et spændende studiemiljø med 27 forskellige uddannelser.

  Dialogbaseret undervisning

  I Horsens bliver du del af et studiemiljø med cirka 2.900 studerende. Størstedelen af din undervisning foregår sammen med studerende, der læser til bygningskonstruktør.

  Vi er et uddannelsessted, der har fokus på den enkelte. Du får holdundervisning, hvor der er god mulighed for dialog med din underviser.

  De mange uddannelser i Horsens betyder desuden, at du kan samarbejde med studerende fra andre uddannelser.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i undervisningen i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt fællesskab

  Når du som ny studerende møder den første dag på uddannelsen, vil du allerede ved hoveddøren blive budt velkommen af både undervisere og studerende fra de øvrige semestre. 

  Det er vigtigt for os, at du får en god start på dit nye studie og dit nye studieliv. Derfor har vi i de første uger fokus på at hjælpe dig til rette med alle de praktiske ting, ligesom vi arrangerer en række forskellige faglige og sociale aktiviteter, som giver dig mulighed for at opbygge gode relationer med dine studiekammerater. 

  Campus Horsens

  Campus Horsens har sin helt egen internationale puls. Her er der fokus på at uddanne studerende, der kan arbejde på tværs af fagligheder, sprog og kulturer.

  Som studerende lærer I at udnytte hinandens forskelligheder i en forståelse af, at I skal nå et fælles mål. Det er en vigtig læring at tage med sig, når du skal videre ud på et globalt arbejdsmarked.

  Der er samtidig masser af sociale aktiviteter på Campus Horsens, og der er liv på campus døgnet rundt.

  VIA De Studerendes Råd arrangerer forskellige arrangementer som ex. salsaundervisning, Counter Strike-turnering, Photoshop-lektioner, fester og meget andet.

  Læs mere om Campus Horsens

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at ringe til os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen. 

  Studie-, erhvervs- og karrierevejleder 

  Jørgen Søgaard E: jsg@via.dk

  T: +45 87 55 41 46

  VIA University College

  Byggeteknikeruddannelsen

  Banegårdsgade 2

  DK-8700 Horsens

 • På byggeteknikeruddannelsen i Aarhus kommer du til at indgå i en moderne og international campus med mulighed for at prøve kræfter med de nyeste digitale trends inden for byggebranchen.

  Brug af nyeste teknologi

  I Aarhus bliver du del af et studiemiljø med cirka 850 studerende. Vi har fokus på et højt fagligt niveau, og vi har en ambition om at være på forkant med byggebranchens teknologiske udvikling.

  Derudover får du rig mulighed for at samarbejde med internationale studerende i løbet af din uddannelse.

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i din undervisning i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt sammenhold

  De første par uger på studiet bliver du introduceret til dine medstuderende, dine undervisere, campus og studiemiljøet.

  Gode sociale relationer gør en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. Derfor er vi på uddannelsen og de andre studerende optaget af at byde jer velkomne og lave aktiviteter for jer i løbet af det første semester.

  Blandt andet er den første fredag på studiet tilegnet teambuilding og introfest. Derudover får du tildelt en mentor, der gennem samtaler på det første semester er med til at sørge for, at du får en god start på studiet.

  Campus Aarhus C

  Campus Aarhus C er VIAs nyeste campus lige midt i Aarhus. Derudover er det Danmarks suverænt største uddannelsescampus i professionshøjskolesektoren. Her bliver du en del af et moderne studiemiljø sammen med 16 forskellige danske og internationale uddannelser og mere end 7.000 studerende.

  Campus har et undervisnings- og videnmiljø i centrum af Aarhus med udearealer tæt ved åen, gåafstand til banegården og rutebilstationen. ARoS, Musikhuset og det kreative miljø på Godsbanen er campussens nærmeste naboer.

  Læs mere om Campus Aarhus C

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at kontakte os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen.

  Studievejleder

  Steen Bendsen Poulsen

  E: stpo@via.dk

  T: +45 87 55 40 70

  Goar Ovsepyan Pallesen

  E: gopa@via.dk

  T: +45 87 55 40 60

  VIA University College

  Byggeteknikeruddannelsen

  Ceresbyen 24

  DK - 8000 Aarhus C

 • På byggeteknikeruddannelsen i Randers kommer du til at indgå i en moderne campus med 900 studerende og 60 medarbejdere midt i Randers by.

  Uddannelsen åbner i 2024 i Randers, og har første studiestart i august 2024. 

  Brug af nyeste teknologi

  I Randers har vi fokus på et højt fagligt niveau, og vi har en ambition om at være på forkant med byggebranchens teknologiske udvikling. 

  Samarbejde med erhvervslivet

  Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som bliver integreret i din undervisning i form af cases, foredrag, oplæg, events og virksomhedsbesøg.

  Fagligt og socialt sammenhold

  De første par uger på studiet bliver du introduceret til dine medstuderende, dine undervisere, campus og studiemiljøet.

  Gode sociale relationer gør en forskel gennem studietiden – både socialt, fagligt og i forhold til at gennemføre studiet. Derfor er vi på uddannelsen og de andre studerende optaget af at byde jer velkomne og lave aktiviteter for jer i løbet af det første semester. 

  Campus Randers

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Randers under størstedelen af din uddannelse til bygningskonstruktør. Her får du et studieliv på en moderne og overskuelig campus sammen med i alt 900 studerende fra bygningskonstruktør-, byggetekniker-, sygeplejerske-, pædagog-, psykomotorik- og læreruddannelsen.

  Læs mere om Campus Randers

  Kontakt uddannelsen

  Du er velkommen til at kontakte os og få en snak med studievejlederen om uddannelsen.

  Studievejleder

  Steen Bendsen Poulsen

  E: stpo@via.dk

  T: +45 87 55 40 70

  Goar Ovsepyan Pallesen

  E: gopa@via.dk

  T: +45 87 55 40 60

  VIA University College

  Byggeteknikeruddannelsen

  Jens Otto Krags Plads 3

  8900 Randers

Få besvaret dine spørgsmål om byggeteknikeruddannelsen

Se de mest stillede spørgsmål og svar om uddannelsen til byggetekniker

 • Byggetekniker er en erhvervsakademiuddannelse, som varer 2 år. Du kan blive optaget på uddannelsen til byggetekniker, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen.

  Der er studiestart på uddannelsen i februar og august, og du kan læse til byggetekniker på VIA i Holstebro, Horsens og Aarhus.

  Læs mere om adgangskrav og optagelse

 • Som byggetekniker lærer du at planlægge, håndtere og tegne byggerier. Du får en bred forståelse for byggeriets mange faser, som giver dig forudsætninger for at samarbejde med de forskellige aktører i byggeprojektet.

  På uddannelsen lærer du om boligbyggeri, etagebyggeri (op til 2,5 etage), erhverv og præfabrikation. Og endelig afslutter du uddannelsen til byggetekniker med en praktik og et afsluttende projekt.

  Læs mere om indhold på uddannelsen her

 • Som byggetekniker er du en eftertragtet profil til byggebranchen og har gode jobmuligheder. Som nyuddannet byggetekniker har du i gennemsnit en løn på 38.300 kr. (Kilde UG.dk)

  Læs mere om job- og karrieremuligheder som byggetekniker