Bygningsingeniør

Uddannelsen til bygningsingeniør giver dig en solid forståelse for hele byggeprocessen inden for bolig- og erhvervsbyggeri, veje, kloakker, bro- og havnekonstruktioner. I en tid med klimaforandringer og øget vandstand har bygningsingeniøren også en vigtig opgave med at sikre havne og kyster samt udbygge infrastruktur og kloakker til at håndtere mere vand. 

Studerende fra VIA, der er PRO

Skal du søge ind i kvote 2? Og er du i tvivl om, hvordan du gør?

Deltag i VIAs webinar - og få styr på din kvote 2 ansøgning.

Hvor: Online via Zoom
Hvornår: Onsdag d. 6. marts 2024, kl. 17.00-18.00


Type

Diplomingeniør

Varighed

3,5 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August og februar

Praktik

20 uger

Om uddannelsen til bygningsingeniør

 • Uddannelsen til bygningsingeniør har studiestart både i august og i februar i Horsens. Du er garanteret en studieplads på bygningsingeniøruddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)
  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

   • Studentereksamen (stx) 
   • Højere teknisk eksamen (htx) 
   • Højere handelseksamen (hhx) 
   • Højere forberedelseseksamen (hf) 
   • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
   • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
   • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 
   • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen og A. P. Møller skolen
   • Godkendt udenlandsk gymnasial eksamen
    • Herunder dokumentation på studieprøven i dansk eller danskkundskaber svarende til et B-niveau

  Specifikke adgangskrav

   • Matematik (A-niveau)
   • Engelsk (B-niveau)
   • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
   • Kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Opfylder du ikke alle adgangskravene?

  Opfylder du ikke alle adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du se nedenfor hvilke muligheder, du har. Til orientering er der mulighed for betinget optag på Bygningsingeniør.

  Gymnasial supplering, betinget optag og individuel konkret vurdering

  Læs mere om adgangskrav 

  Kontakt VIAs studievejleder, hvis du har spørgsmål om optagelse.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Bygningsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge "Diplomingeniør, byggeri og anlæg" med KOT-nummer 49310.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIAs adgangskursus til ingeniøruddannelser.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Bygningsingeniøruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

   

 • På uddannelsen til bygningsingeniør får du en grundlæggende viden inden for byggeri og anlæg. Bygningsingeniør er en bred uddannelse, hvor du får en stor portefølje af ingeniørfaglige kompetencer, som du kan tone i mange retninger.

  Du lærer, hvordan man projekterer og udfører et byggeri. Desuden bliver du trænet i at planlægge, styre og lede byggeriet gennem hele processen, fra projektets start til byggeriet står færdigt.

  Under uddannelsen til bygningsingeniør har du løbende fag, som klæder dig på inden for den ingeniørfaglige verden som eks. naturvidenskabelige fag. Samtidig vil du under hele din uddannelse få specialiseret viden gennem de fag, der relaterer sig direkte til faget som bygningsingeniør og fag, der omhandler byggeri- og anlægssektoren  På VIAs ingeniøruddannelser har vi på tværs af alle vores uddannelsesretninger et gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering og innovation samt entreprenørskab. Det vil være grundlæggende elementer, som vi arbejder aktivt med gennem hele uddannelsen og som indgår som en naturlig del af undervisning, semesterprojekter og praktik.

  Holdundervisning og projektarbejde

  Undervisningen består af holdundervisning og projektopgaver. Det betyder, at du lærer teorien gennem praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  I løbet af uddannelsen arbejder du med projekter, som bliver mere og mere præget af dine egne valg.  

  Se kursusbeskrivelser for uddannelsen til bygningsingeniør

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

  Tal og fakta om bygningsingeniøruddannelsen

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til bygningsingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • På uddannelsen til bygningsingeniør foregår undervisningen primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. Vi har ambitiøse studerende, og der er god mulighed for dialog i undervisningen og hjælp til opgaver og teori.

  Under uddannelsen får du løbende praktisk erfaring med arbejdet som ingeniør, når vi arbejder i vores helt nye laboratorier og værksteder på det nye campus i Horsens. 

  Studiemiljø med plads til forskellighed

  Vi har et rummeligt studiemiljø på uddannelsen med både yngre og lidt ældre studerende.

  Bygningsingeniøruddannelsen bliver søgt af ansøgere fra gymnasiet og uddannede håndværkere. Vores erfaring er, at det giver et godt miks i undervisningen, hvor erfaringer med boglighed og rapportskrivning suppleres af håndværkerens viden om materialer og praktiske erfaring med byggeri.

  Holdundervisning og projektarbejde

  Uddannelsen består af holdundervisning og projektopgaver. Det betyder, at du lærer teorien gennem praktiske opgaver, cases og projektarbejde.

  Det er en stor motivationsfaktor for vores studerende, at dét, du lærer, altid skal kunne bruge til noget. 

  På uddannelsen til bygningsingeniør bliver alle teoretiske fag og begreber hvert semester brugt i et større projekt. Fx kan læren om en bygnings varmetab bruges i en konkret semesteropgave om udregning af bygningens energiforbrug. 

  Virksomhedsbesøg

  På VIA uddanner vi ingeniører i tæt samarbejde med virksomhederne. I løbet af uddannelsen tager vi ud og besøger virksomheder og byggepladser. Det er lærerigt at tage på studietur på rigtige arbejdspladser, for her hører du, hvordan de helt konkret håndterer de opgaver og problemstillinger, vi arbejder med på uddannelsen. Samtidig med at du som studerende får et indblik i, hvilken virkelighed, der venter på den anden side af studiet. 

  På virksomhederne kan du også møde færdiguddannede bygningsingeniører, der fortæller om deres job og arbejdsopgaver. Det giver en større forståelse for det arbejdsmarked, der venter. 

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til bygningsingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Studiestart

  Når du starter på dit nye studie vil du i løbet af de første dage få en faglig introduktion til din nye uddannelse, lave aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende og få en introduktion til mulighederne på Campus Horsens og i Horsens by.

  I løbet af studiestarten vil du møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare dine mange spørgsmål og fortælle om dit nye studie. Erfarne studerende fra uddannelsen fungerer som mentorer, der hjælper dig med at falde til i dit nye liv som studerende.

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på VIAs studienet. Studienet får du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Vi glæder os til at møde dig.

  Studiemiljø

  Du har rig mulighed for at engagere sig i studiemiljøet på VIAs ingeniøruddannelser.

  Der er mange foreninger på VIA, som du kan engagere dig i, der har både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Du kan også dyrke det sociale liv i fredagsbarer, til studiefester eller en eftermiddag med brætspil.

  Campus Horsens

  Uddannelsen til bygningsingeniør holder til på Campus Horsens.

  Den nye Campus ligger lige ved banegården, så det er nemt at pendle til byen. I Horsens bliver du en del af et splinternyt miljø, der rummer 2.900 studerende og 27 uddannelser og er epicenter for VIAs ingeniøruddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med mange studerende fra hele verden.

  Læs mere om Campus Horsens

 • På uddannelsens femte semester skal du et halvt år i praktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed. 

  Her får du brugt din viden fra studiet i praksis. Samtidig får du en forsmag på de arbejdsopgaver, du kan komme til at udføre som ingeniør. 

  I praktikken indgår du på lige fod med de øvrige ansatte til at løse de forskellige arbejdsopgaver.

  Du får en praktikvejleder fra uddannelsen, som du er i kontakt med under hele praktikperioden. Praktikvejlederen besøger dig på praktikvirksomheden og er med til at sikre, at du får en god og udbytterig praktik.

  Hvor kan jeg tage min praktik?

  Som studerende på uddannelsen til bygningsingeniør vil du typisk komme i praktik hos: 

  • Entreprenører
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Offentlige bygherrer, fx kommuner, forsyningsselskaber eller Vejdirektoratet

  Brug praktikken i dit bachelorprojekt

  Mange studerende vælger på deres syvende semester at skrive bachelorprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed. Eller de bruger deres erfaring fra praktikopholdet til bachelorprojektet.

  Økonomi under praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, kan du søge om SU. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  Bygningsingeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Når du skal i praktik, kan uddannelsen hjælpe dig med at finde en virksomhed, der arbejder med det, du interesserer dig mest for.

 • Som bygningsingeniør kan du arbejde med at projektere og gennemføre alle former for byggeri, fx vej- eller brobygning, havnebygning, industribyggeri eller boligbyggeri. På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  Du får også en vigtig rolle i arbejdet med at tage højde for klimaforandringer og de nye udfordringer, det giver i anlægsprojekter.

  Det kan være i arbejdet med at kystsikre bebyggelse nær havet eller at udbygge kloaksystemer til at modstå stigende grundvand. Men det kan også være din opgave at tage hensyn til øget risiko for sætningsskader, fordi Danmark i fremtiden kan blive ramt af flere tørkeperioder.

  Med en bygningsingeniøruddannelse fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for byggeri- og anlægssektoren. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

  Derfor har du rigtig mange jobmuligheder, når du er færdiguddannet som bygningsingeniør.  

  Bygningsingeniører arbejder i private og offentlige virksomheder

  De fleste nyuddannede bygningsingeniører bliver ansat hos entreprenører eller rådgivende ingeniørfirmaer i Danmark eller i udlandet.

  Desuden er der mange bygningsingeniører, der får arbejde ved offentlige bygherrer, fx, kommuner, forsyningsselskaber eller Vejdirektoratet.

  Vil du være selvstændig?

  Flere bygningsingeniører vælger at starte eget firma, når de har fået nogle års erhvervserfaring. 

  På den måde kan du vælge at arbejde med de områder inden for ingeniørfaget, du synes er mest spændende.

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse fx på Aalborg Universitet.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde. 

 • Som studerende på bygningsingeniøruddannelsen har du mulighed for at tage på praktik- og studieophold i udlandet. 

  Begge muligheder giver dig en unik mulighed for at opleve og bruge dit fag i en anden kultur. Samtidig får du nogle helt særlige kompetencer til at arbejde i et internationalt miljø efter endt uddannelse.

  Tag din praktik i udlandet

  Du skal i praktik på uddannelsens femte semester. Praktikophold kan du vælge at tage i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Praktikopholdet varer et semester og kan foregå i alle typer af ingeniør- og entreprenørvirksomheder.

  Hvis du vil i international praktik, kan Career Service Centre hjælpe dig med kontakter til udenlandske virksomheder. VIAs ingeniøruddannelser har også en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning

  Vil du studere i udlandet?

  Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, anbefaler vi, at du gør det på sjette semester af bygningsingeniøruddannelsen. 

  Et studieophold i udlandet varer typisk et semester og kan foregå gennem det europæiske Erasmus-samarbejde. 

  Men du har også mulighed for at komme til lande uden for Europa. Det kræver, at du selv arrangerer dit ophold eller gør det i samarbejde med Internationalt kontor og bygningsingeniøruddannelsen. 
  Internationalt studiemiljø

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende. Studiemiljøet på campus giver dig dermed også nogle internationale kvalifikationer. Du lærer at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur. 

  Samtidig kan du få et internationalt netværk, du kan få stor gavn af i dit kommende arbejdsliv.

  Læs mere om Career Service Centre.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Ivan Nielsen

  Uddannelseskoordinator

  +45 87 55 42 55

  ivni@via.dk

   

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  

   

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  Stud.info@via.dk

   

  Uddannelsen

  VIA Bygningsingeniør
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK - 8700 Horsens

  +45 87 55 00 20
  horsens@via.dk 

  Find os på Google Maps

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

Mød studerende og færdiguddannede

Test dig selv 

VIA Bygningsingeniør

Bygningskonstruktør eller bygningsingeniør?

Kender du til forskellene mellem uddannelsen til bygningskonstruktør og bygningsingeniør?

Tag testen, og bliv klogere på, hvilken uddannelse, der passer til dig og dine interesser. 

Test din viden her
softwarespecialisering global business engineering

Overvejer du en ingeniøruddannelse?

Tag testen og find ud af, hvilken ingeniøruddannelse der passer til dig.
Tag testen her

Få besvaret dine spørgsmål om uddannelsen til bygningsingeniør

Se de mest stillede spørgsmål og svar om uddannelsen

 • Bygningsingeniør er en bred uddannelse, hvor du får en bred palette af ingeniørfaglige kompetencer, som du kan bruge inden for bolig- og erhvervsbyggeri, veje, kloakker, bro- og havnekonstruktioner. Du lærer, hvordan man projekterer og udfører byggerier, samtidig med, at du lærer at planlægge, styre og lede en byggeproces fra start til slut.

  Læs mere om det faglige indhold på uddannelsen

 • Du kan læse til bygningsingeniør på VIAs nye campus i Horsens. Her bliver du en del af et større fællesskab for ingeniørstuderende fra VIAs i alt 8 ingeniøruddannelser. Du får fri adgang til en lang række laboratorier, makerspace og værksteder.

  Læs mere om uddannelsen

 • Måske er du god til beregninger, måske er tegninger eller projektstyring din stærke side? Vi har forsøgt at gøre dig klogere på forskellen på uddannelsen til bygningsingeniør og bygningskonstruktør – to uddannelser, som du begge kan tage på VIA.

  Tag testen og bliv klogere på forskellen mellem de touddannelser

 • De fleste nyuddannede bygningsingeniører bliver ansat hos entreprenører eller rådgivende ingeniørfirmaer i Danmark eller udlandet.

  En nyuddannet bygningsingeniør tjener i gennemsnit 39.000 kr. (Kilde UG.dk)

  Læs mere om job- og karrieremuligheder som bygningsingeniør

 • Uddannelsen til bygningsingeniør kan du tage på VIAs campus i Horsens, og der er studiestart i både august og februar. Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 og 2, hvis du har en adgangsgivende eksamen og lever op til de specifikke adgangskrav.

  Se adgangskrav for uddannelsen til bygningsingeniør 

 • Uddannelsen til bygningsingeniør er en diplomingeniøruddannelse, som varer 3,5 år. Uddannelsen er en teoretisk og praktiskorienteret uddannelse, og du kommer i løbet af uddannelsen ud i et længere praktikophold.

  Læs mere om uddannelsen