Fysioterapeut

Som fysioterapeut kommer du i tæt kontakt med mange forskellige mennesker. Du skal derfor være parat, mentalt og fysisk, til at bruge og give meget af dig selv. Uddannelsen kombinerer krævende teori med flere praktikperioder, hvor du er ude i samfundet og arbejde med mennesker i alle aldersgrupper. Faget handler både om sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Holstebro og Aarhus

Studiestart

September og februar

Praktik

28 uger

Om uddannelsen til fysioterapeut

 • For at komme ind på fysioterapeutuddannelsen skal du have en adgangsgivende gymnasial eksamen med ét af følgende fag: Enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B.

  Har du ikke en gymnasial eksamen, kan du søge gennem kvote 2. Fx hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har engelsk B og enten biologi B eller fysisk B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B.

  Kvote 1

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  Kvote 2

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motivationsbeskrivelse.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Kvotefordeling 

  Fysioterapeutuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Fysioterapeutuddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, fysioterapeut
  KOT-nummer:

  • 47120, Holstebro
  • 47140, Aarhus

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Studiestart to gange om året

  Fysioterapeutuddannelsen har studiestart i september og februar.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12, får du afslag om optagelse.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på fysioterapeutuddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Her får du viden om krop og bevægelse, og du lærer om behandling og forebyggelse af led- og muskelskader.

  Du får undervisning i idræt og bevægelse, anatomi og fysiologi samt en række fag som sociologi, sundhedsøkonomi, psykologi og kommunikation.

  Vores mål er at give dig et højt fagligt niveau, menneskelig indsigt og et godt håndelag.

  Læs semesterbeskrivelser

  Se semesteroversigt i skema

  Du møder både børn, voksne og ældre

  Som fysioterapeut kommer du i tæt kontakt med mange forskellige mennesker, og du skal derfor være parat til at bruge og give meget af dig selv.

  Fysioterapeutuddannelsen er semesterinddelt og består af fag, som indeholder både teori og praktiske øvelser. I den praktiske undervisning øver du dig på dine studiekammerater – og omvendt.

  Det handler om massageteknikker og øvelser i at tage fat på den rigtige måde, når du fx skal behandle et skadet knæ. I din praktiktid får du med rigtige patienter at gøre.

  Effekten af behandlingen skal dokumenteres

  Det fysioterapeutiske arbejde kræver solid videnskabelig dokumentation. Kun ved at undersøge, hvordan en behandling virker, kan behandlingsmetoderne nemlig forbedres.

  At måle og dokumentere behandlingseffekten er derfor en vigtig del af din uddannelse.

  Tæt samspil mellem teori og praktik

  Fysioterapeutuddannelsen veksler mellem teori og praktik. Du har i alt 28 ugers praktik i løbet af uddannelsen.

  Den teoretiske undervisning foregår hovedsagelig på VIA.

  Praktikken foregår på:

  • Hospitaler
  • Kommunale genoptræningscentre
  • Privatklinikker
  • Sundhedscentre

  Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

  Mere information

  Se tal og faktuelle oplysninger om fysioterapeutuddannelsen

   

 • På fysioterapeutuddannelsen foregår undervisningen i øvelokaler, teorilokaler og gymnastiksale med din egen og dine medstuderendes krop som udgangspunkt. 

  Undervisningen foregår delvist fuldt påklædt og delvist i undertøj.  Som studerende øver I en klinisk situation, som I senere kommer ud i, når I skal i praktik. Det handler fx om bevægelsesanalyse, styrketræning, led-mobilisering og massage. 

  Løbende igennem uddannelsen arbejder du tværprofessionelt med andre studerende fra fx ergoterapeut-, ingeniør-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Fokus ligger på sundhedsfremme, forebyggelse og innovation.

  Teori og praktik går hånd i hånd 

  Vi lægger meget vægt på, at der er en stærk sammenhæng mellem teori og den praktiske undervisning. 
  Derfor kommer I blandt andet til at arbejde projektorienteret med konkrete cases og problemstillinger, der findes i samfundet. Det kan fx være rådgivning om gode arbejdsstillinger og skræddersyede træningsprogrammer til medarbejdere i en konkret virksomhed.

  Desuden samarbejder mange af vores studerende med den fysioterapeutiske praksis i klinikker, kommuner og hospitaler i forbindelse med større projekter og det afsluttende bachelorprojekt. På den måde kan du allerede som studerende være med til at udvikle ny viden inden for fysioterapi.

  Et fuldtidsstudie

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til fysioterapeut er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. Du er studerende på en videregående uddannelse, og vi stiller krav til dig om at være aktiv og deltagende i studiet og om at kunne strukturere en travl studiehverdag.

  Allerede fra første semester får du tildelt en studiegruppe, da en stor del af arbejdet foregår i studiegrupper. 

  Undervisningen veksler fra uge til uge, så du skal være indstillet på en varieret hverdag. 

  Se eksempler på ugeskemaer fra 1. semester (pdf)

 • På fysioterapeutuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Du kommer i praktik på forskellige typer af arbejdspladser i 28 uger i alt i løbet af uddannelsen. Du får SU under din praktik. 

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Hospitaler
  • Genoptræningscentre
  • Private fysioterapiklinikker
  • Sundhedscentre
  • Specialskoler
  • Specialbørnehaver
  • Psykiatriske behandlingssteder
  • Internationale praktikker på fx hospitaler, genoptræningscentre og fysioterapiklinikker

  Som studerende er du aldrig en del af normeringen i vagtplanen. Du er i praktik for at lære. Omvendt er det helt sikkert, at din arbejdsindsats har stor værdi.

  Du har altid en klinisk vejleder i praktikken

  Formålet med praktikken er først og fremmest, at du får praktisk erfaring med faget. Du er altid tilknyttet en underviser, der selv er uddannet fysioterapeut, og som vejleder dig i forløbet.

  Praktikken er en vigtig del af din uddannelse, fordi det er her, du får erfaringer med at koble studiets forskellige fag i den konkrete behandling af patienten.

  I de praktiske forløb kommer du desuden til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper som læger, ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer og kiropraktorer.

  Personlige overvejelser når du er i praktik

  I løbet af praktikperioderne kommer du uundgåeligt til at overveje, hvordan du har det med at være tæt på fremmede mennesker i en behandlingssituation.

  Og du kan komme til at opleve etiske dilemmaer og en overskridelse af dine personlige grænser, som du må tackle i samarbejde med din vejleder.

  Læs mere om praktik i studieordningen

 • Som færdiguddannet fysioterapeut har du mange forskellige job- og karrieremuligheder.

  Du kan søge job i fx:

  • Private klinikker
  • Hospitaler
  • Sundhedscentre
  • Rehabiliteringscentre
  • Idrætsorganisationer
  • Fitnesscentre
  • Børnehaver
  • Folkeskoler
  • Psykiatriske behandlingssteder
  • Private virksomheder
  • Ældrecentre
  • Specialcentre for handicappede
  • Aftenskoler
  • Arbejdstilsynet

  Få job som fysioterapeut i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Grønland eller England?

  Du har alle muligheder med et eksamensbevis fra VIA Fysioterapeutuddannelsen, der også kan bruges i en lang række lande over hele verden. Husk at du skal søge autorisation i det pågældende land.

  Efter- og videreuddannelser for fysioterapeuter

  Når du er færdiguddannet fysioterapeut har du mange muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Sideløbende med dit arbejde, kan du fx tage forskellige efteruddannelsesforløb, bl.a.:

  • Rygspeciale (McKenzie)
  • Neurologisk speciale
  • Kurser inden for manuel terapi
  • Børneterapi

  Du kan også læse videre på kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i fysioterapi (cand.scient. i fysioterapi)
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san)
  • Kandidatuddannelsen i idræt og sundhed
  • Master i velfærd og idræt
  • Master i folkesundhedsvidenskab
  • Master i sundhedspædagogik
  • Master i sundhedsantropologi

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som fysioterapeut, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

  Læs mere om efter- og videreuddannelsesmuligheder på Danske Fysioterapeuters hjemmeside 

 • Hvis du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig, så har du mange muligheder som fysioterapeutstuderende i VIA.

  Løbende er en række af vores studerende på udveksling gennem vores internationale samarbejdspartnere i Australien, Asien og Europa.

  Få nye perspektiver på fysioterapi

  Vi er garant for, at kvaliteten er i orden, så din studietid ikke forlænges, fordi du tager til udlandet. Vi tror nemlig på, at et udvekslingsophold giver dig indsigt, udvikler din kulturelle forståelse og giver dig nye indgangsvinkler til faget.

  På fysioterapeutuddannelsen har vi samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i bl.a.:

  • Australien
  • Thailand
  • Kina
  • Holland
  • England
  • Spanien
  • Belgien
  • Norge
  • Sverige
  • Finland

  Det betyder, at du kan vælge at tage et semester i udlandet. Omvendt kan du også møde fysioterapeutstuderende fra andre lande, der har valgt at tage en del af deres uddannelse hos VIA.

  I slutningen af uddannelsen, er du også selv velkommen til at planlægge et udvekslingsophold på et andet universitet i udlandet.

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Grib Verdens Facebook

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Holstebro

  Studievejledning

  Lone Pindstofte Kristensen
  +45 87 55 23 55
  lpk@via.dk

  Telefontid: Alle hverdage 08.00 - 14.00

  Nickolaj Hove Nielsen
  +45 87 55 23 55
  nihn@via.dk

  Uddannelsen

  Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro
  +45 87 55 23 55
  fih@via.dk

  Aarhus

  Studievejledning
  aarhus.fys.studievej@via.dk

  Telefontider:

  Tirsdage 12.00 - 14.00
  +45 87 55 23 06 (Tine Bordorff Sørensen) 

  Onsdage 12.00 - 14.00 
  +45 87 55 23 25 (Hanne Christensen)

  Torsdage 12.00 - 14.00
  +45 87 55 23 13 (Helle Højsgaard) 

  Uddannelsen

  Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus
  +45 87 55 23 00
  fia@via.dk

Her kan du læse til fysioterapeut

 • På fysioterapeutuddannelsen i Holstebro optager vi i alt 80 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar. 

  Vi er en forholdsvis lille uddannelse og lægger vægt på et nært studiemiljø. Derfor får du som studerende en tæt relation til dine undervisere, og I kommer til at kende hinanden godt. 

  På 5. semester kommer hele holdet af fysioterapeutstuderende på en uges international studietur. Det kan fx være til Avans University i Holland, hvor studerende og undervisere fra forskellige lande i Europa samles for at udveksle erfaringer og ny viden.

  Særligt for nye studerende

  Vi vil gerne give dig den bedst mulige start på studiet. Derfor kobler vi det forrige hold af fysioterapeutstuderende på dit hold fra begyndelsen. Det betyder, at du får en udvalgt kontaktperson, som du kan spørge til råds, og som kan hjælpe dig med at falde til på studiet og i byen. 

  Alle nye studerende kommer desuden på en 2-dages hyttetur med det formål at hygge sig sammen og lære hinanden at kende. 

  Derudover er vores to studievejledere udpeget som holdansvarlige. De indkalder til holdmøder, hvor faglige udfordringer og trivslen på dit hold bliver drøftet. Samarbejde handler om at lære af og med hinanden, og alle er forpligtede til at yde positivt til det gode studiemiljø. 

  I den forbindelse har vi etableret et sammenholdsudvalg, hvor du som studerende kan være med til at lave fælles arrangementer for dit hold. Det kan fx være besøg på Anatomisk Institut eller en tur i teatret.

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til fysioterapeut er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. Du er studerende på en videregående uddannelse, og vi stiller krav til dig om at være aktiv og deltagende i studiet og om at kunne strukturere en travl studiehverdag.
  Undervisningen veksler fra uge til uge, så du skal være indstillet på en varieret hverdag.

  Se eksempler på ugeskemaer fra 1. semester (pdf)

  Når du er i praktik, er du medansvarlig for at tage initiativ og etablere læringssituationer, som kan være med til at udvikle dig som en kommende kompetent fysioterapeut. Det kan fx være ved, at du træner dine færdigheder sammen med en medstuderende, eller debatterer en metode og hvordan den tilpasses de patienter, du behandler.

  Her kan du komme i praktik 

  20 procent af fysioterapeutuddannelsen er praktik. Og du kommer i praktik 5 gange i løbet af uddannelsen. På fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, kan du komme i praktik på fx:

  • Hospitalsenheden Vest og Midt (Holstebro, Herning, Lemvig, Viborg og Skive)
  • Specialskolen Skovager Skolen, Jelling
  • Private klinikker: Fx Ikast Fysioterapi og Træning, BeneFiT Viborg, Struer Fysioterapi
  • Vestdansk Center for Rygmarvsskade
  • Psykiatrisk fysioterapi i Viborg
  • Kommunerne i Holstebro, Struer, Skive, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Lemvig 

  Din trivsel

  På fysioterapeutuddannelsen i Holstebro har vi fokus på både din faglige udvikling og din generelle trivsel. 

  Fx indkalder studievejlederen dig til en individuel studiesamtale på 2. og 3. semester, hvor I taler om, hvordan du trives på studiet. Og du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du får behov for det. 

  Campus Holstebro tilbyder desuden alle studerende kurser i blandt andet forebyggelse af eksamensangst, konflikthåndtering samt akademisk skrivning og læsning. 

  Hvert semester bliver du inviteret til en stor fest for alle fysioterapeutstuderende på Campus Holstebro med deltagelse af op til 240 studerende. 

  Campus Holstebro

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Holstebro under størstedelen af fysioterapeutuddannelsen. Her får du et studieliv på en velfungerende campus med 2.000 studerende fra ni forskellige VIA-uddannelser. Dertil kommer cirka 50 internationale studerende, der kommer til Holstebro fra hele verden for at læse et semester. 

  Læs mere og se film fra Campus Holstebro

 • Ved fysioterapeutuddannelsen i Aarhus optager vi i alt 146 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel i februar.

  I undervisningen anvender vi mange forskellige undervisningsmetoder, hvor du både vil have teoretisk undervisning, og undervisning hvor der er praktiske øvelser og aktiviteter. En stor del foregår på hold med 24 studerende, men der er også større auditorieforelæsninger. I undervisningen øver I jer rigtig meget på hinanden, og vi har også besøg af forskellige patientgrupper, som I også øver jer på. Derudover kommer du til at arbejde meget i studiegrupper og projektorienteret både i og uden for den skemalagte undervisning.

  Centralt i  undervisningen er ”klinisk ræsonnering”, hvor du fx ud fra kliniske problemstillinger både skal diskutere og kritisk forholde dig til teorier og forskning. Men også samtidig øve de praktiske færdigheder i tilknytning til de kliniske problemstillinger. På den måde bliver du godt klædt på til at kunne varetage det arbejde, som uddannelsen til fysioterapeut fører hen i mod.

  Vi er optaget af, at du gennem din uddannelse bliver klar til at møde de mange forskellige mennesker eller befolkningsgrupper, som søger fysioterapeutisk hjælp – med et udgangspunkt i menneskers krop, bevægelse og sundhed. 

  Særligt for nye studerende

  Vi vil gerne give dig den bedst mulige start på studiet. Derfor tager vores veloplagte tutorkorps af fysioterapeutstuderende sig rigtig godt af jer fra begyndelsen.

  Det betyder, at du får udvalgte tutorer tilknyttet dit hold, som du kan spørge til råds, og som kan hjælpe dig med at falde til på studiet. Derudover kan dine undervisere også hjælpe dig med de spørgsmål, du måske får. Studievejlerne er også klar til at hjælpe dig.

  Alle nye studerende bliver de første par uger introduceret til alle fagene på uddannelsen og til MitVIA itslearning. Desuden kommer I på hyttetur med det formål at hygge jer sammen og lære hinanden at kende.

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til fysioterapeut er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på mindst 40 timer om ugen.

  Du bliver studerende på en videregående uddannelse. Det betyder, at vi stiller krav til din selvstændighed, og du har ansvar for din egen læring.

  Undervisningen veksler fra uge til uge, så du skal være indstillet på en varieret hverdag og selv holde dig orienteret i forhold til dit skema.

  Se eksempler på ugeskemaer fra 1. semester (pdf)

  Her kan du komme i praktik

  20 procent af fysioterapeutuddannelsen er praktik (klinisk undervisning). Du kommer i praktik 5 gange i løbet af uddannelsen.

  Ved fysioterapeutuddannelsen i Aarhus har vi et tæt og velfungerende samarbejde med de hospitaler, private klinikker og kommunale sundhedscentre, hvor du skal ud i praktik. Alle praktiksteder ligger i Region Midtjylland.

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Aarhus Universitetshospital

  • Regionshospitalerne i Horsens, Silkeborg, Randers

  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter

  • Sclerosehospitalet i Ry

  • Randers Sundhedscenter

  • Specialbørnehaven Spiren i Horsens (børnefysioterapi)

  • Område Vest, Lokalcenter Brabrand og Havkær

  • SANO Aarhus, Gigtforeningens behandlingscenter

  • Fysiocenter Aarhus C

  • Sundhedscentrets Fysioterapi i Ebeltoft

  • Fysioterapien Horsens Sundhedshus

  • Træning Vest, Favrskov kommune

  • Genoptræningscentret, Silkeborg Kommune

  • Vital Horsens, Træning og Rehabilitering 

  Alle steder sikrer vi, at du får supervision og vejledning af dygtige og veluddannede kliniske undervisere (praktikvejledere).

  Din trivsel

  Du er altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere, eller en af dine undervisere, for en uforpligtende samtale om et fagligt emne eller din trivsel på studiet.

  Desuden holder vi gruppemøder med studierefleksion på både 1. og 2. semester, hvor en studievejleder eller underviser tager initiativ til en snak om, hvordan det går med læringen og trivslen på holdet. Her er der mulighed for at tage det op, som fylder for dig.

  Du kan være med til at udvikle fysioterapifaget

  Ved fysioterapeutuddannelsen i Aarhus kan du udfordre dig selv gennem vores talentspor, hvor du, ved siden af din øvrige undervisning, kan få mulighed for at deltage i forskningsprojekter sammen med eksterne forskningsinstitutioner eller vores egne forskere. Hvis du har lyst. Det er helt frivilligt.

  Men hvis du går med en drøm om at blive forsker, giver talentsporet dig smagsprøver på, hvad arbejdet vil indebære. Fx har tidligere studerende været med til at interviewe en række børn i et forskningsprojekt omkring knæskader.

  Studerende har også lavet balance- eller konditest på patienter med neurologiske sygdomme, hvor data indgår i større forskningsprojekter. Samtidig har de studerende selv haft mulighed for at anvende det indsamlede datamateriale i deres eget bachelorprojekt.

  Campus Aarhus N

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Aarhus N under størstedelen af din uddannelse til fysioterapeut.

  Her får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt 7 sundhedsfaglige uddannelser.

  Du kan deltage i både faglige og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne på campus, hvis du har lyst. Der er fx tilbud om fredagsbar, fester, tværfaglige netværk, madlavningskurser, træningscenter og diverse idrætsaktiviteter.

  Læs mere og se film fra Campus Aarhus N

   

Mød studerende og færdiguddannede