Produktionsingeniør

Som produktionsingeniør er du med til at skabe fremtidens produktion i Danmark.
Du kommer til at arbejde med ledelse og optimering. Du får de menneskelige og tekniske kompetencer til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for driften. 
Som produktionsingeniør ser du muligheder, hvor andre ser begrænsninger

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Om uddannelsen til produktionsingeniør

Type

Diplomingeniør

Varighed

3,5 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

20 uger

Om uddannelsen til produktionsingeniør

 • Uddannelsen til produktionsingeniør har studiestart i august i Horsens. Du er garanteret en studieplads på produktionsingeniøruddannelsen, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen, uanset om du søger gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)
  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  Du kan dog søge om optagelse helt frem til studiestart, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen og A. P. Møller skolen
  • Godkendt udenlandsk gymnasial eksamen
   • Herunder dokumentation på studieprøven i dansk eller danskkundskaber svarende til et B-niveau

  Specifikke adgangskrav

  •  Matematik (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. 

  Opfylder du ikke alle adgangskravene?

  Opfylder du ikke alle adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du se nedenfor hvilke muligheder, du har. Til orientering er der mulighed for betinget optag på produktionsingeniør.

  Gymnasial supplering, betinget optag og individuel konkret vurdering

  Læs mere om adgangskrav 

  Kontakt studievejleder om optagelse

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på Produktionsingeniør på optagelse.dk, skal du vælge "Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)" med KOT-nummer 49340.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring.

  Læs mere om VIAs adgangskursus til ingeniøruddannelser.

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For- og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Det gælder fx uddannelsen til Produktionsteknolog. Som Produktionsteknolog kan du få merit svarende til et års studietid.

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Læs mere om merit til produktionsteknologer

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses-  og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på produktionsingeniøruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. 
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs om reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Uddannelsens overordnede fokus er på digital og automatiseret produktion i virksomheder. Du lærer med andre ord at udnytte nye digitale værktøjer i produktionsapparatet og få dem integreret i en effektiv produktion. Derudover får du med en uddannelse i produktionsteknologi en bred ingeniøruddannelse, med en stor portefølje af ingeniørfaglige kompetencer, som du kan tone i mange retninger.

  Under uddannelsen til produktionsingeniør har du løbende fag, som klæder dig på inden for den ingeniørfaglige verden som eks. naturvidenskabelige fag. Samtidig vil du under hele din uddannelse få specialiseret viden gennem de fag, der relaterer sig direkte til produktion og industrisektoren. På VIAs ingeniøruddannelser har vi på tværs af alle vores uddannelsesretninger et gennemgående fokus på bæredygtighed, digitalisering og innovation samt entreprenørskab. Det vil være grundlæggende elementer, som vi arbejder aktivt med gennem hele uddannelsen og som indgår som en naturlig del af undervisning, semesterprojekter og praktik. 

  Faglige temaer

  Uddannelsens overordnede fokus er på digital og automatiseret produktion i virksomheder. Du lærer med andre ord at udnytte nye digitale værktøjer i produktionsapparatet og få dem integreret i en effektiv produktion.

  Masser af projektarbejde med virksomheder

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der binder de forskellige fag sammen i én opgave.

  Igennem hele studiet arbejder du med projekter som er knyttet til en problemstilling i en virksomhed.

  Alle projekter, både semesterprojekter og dit bachelorprojekt skal herefter gennemføres i samarbejde med forskellige virksomheder. Du vil gennem studiet samarbejde med syv forskellige virksomheder - en ny virksomhed for hvert semester. Det betyder, at du, den den dag du er færdiguddannet, allerede har syv forskellige ingeniørprojekter på dit CV. 

  Samlet får du på uddannelsen til produktionsingeniør 3,5 år med virksomhedsrelaterede aktiviteter.

  Se kursusbeskrivelser for produktionsingeniør uddannelsen her. 

  De første fire semestre vil være det samme for alle. På femte semester skal du i praktik, og i de efterfølgende semestre får du mulighed for at specialisere dig indenfor, hvad du brænder for.

  De syv semestre er opdelt således:

  1. semester - "Produktionsforståelse"

  2. semester - "Digitalisering i produktionen"

  3. semester - "Optimering"

  4. semester - "Industri 4.0"

  5. semester - "Praktik"

  6. semester - "Innovation og entreprenørskab"

  7. semester - "Bachelorprojekt"

  Læs mere om hvad du lærer på hvert semester.

  Tal og fakta om uddannelsen til produktionsingeniør

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til produktionsingeniør.

  Se tal og fakta om uddannelsen. 

 • På uddannelsen til produktionsingeniør foregår undervisningen primært som klasseundervisning og med stor vægt på problembaseret projektarbejde, hvor de studerende arbejder med konkrete cases fra reelle virksomheder. På VIA vægter vi det højt, at der er en tæt og god dialog mellem studerende og underviser. 

  Din undervisning veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber gennem praktiske opgaver og cases fra virksomheder, som vi samarbejder med.

  Projektarbejde

  På VIA uddanner vi ingeniører i tæt samarbejde med virksomhederne. Projektarbejde er en vigtig del af uddannelsen til produktionsingeniør og i løbet af uddannelsen bliver der løbende arrangeret virksomhedsbesøg. Her møder du færdiguddannede produktionsingeniører, der fortæller om deres arbejdsdag og arbejdsopgaver. Samtidig med, at du som studerende får et indblik i, hvilken virkelighed, der venter på den anden side af studiet. 

  Hvert semester bliver afsluttet med et semesterprojekt, der binder de forskellige fag sammen i én opgave. Det giver en praksisorienteret undervisning, hvor du konkret får brugt de ting, du lærer i den teoretiske undervisning.

  At være tæt på virksomhederne, og få føling med, hvordan produktionsingeniøren bidrager med specifikke kompetencer, allerede mens du er under uddannelse, er med til at motivere og engagere de studerende og gør jer parate til, hvad I kan vente sig efter endt uddannelse. 

  Uddannelse med egen fabrik

  Vi har investeret i en mindre fabrikslinje på uddannelsen. Fabrikken indeholder den nyeste teknologi, den er fuldautomatiseret og består af maskiner og robotter, der er knyttet sammen med transportbånd og selvkørende robotter. 

  Her får du mulighed for at øve dig i at løse problemer og finde optimeringer i fabrikslinjen, som er identiske med problematikker i produktionsvirksomheder.

  Læs mere om det her.

  Alle studerende får en studiegruppe

  Dine undervisere hjælper med at laver studiegrupper på første semester, så alle kommer godt i gang med en gruppe. 

  Forventninger til dig som studerende 

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til produktionsingeniør er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på cirka 40 timer om ugen.

  Se eksempel på ugeskema (pdf)

  Studiestart

  I løbet af de første dage på dit nye studie vil du få en faglig introduktion til din nye uddannelse og lave aktiviteter, hvor du lærer dine nye medstuderende at kende. 

  Du vil møde både undervisere, studievejledere og mentorer, der er klar til at besvare alle dine spørgsmål og fortælle om dit nye studie. 

  Studiestarten for de fleste uddannelser ligger i sidste uge af august, men det endelige program for studiestarten og dato for introtur er tilgængelig på MitVIA. MitVIA har du adgang til, hvis du bliver optaget på VIAs ingeniøruddannelser.

  Studiemiljø

  Som studerende på VIA har du rig mulighed for at engagere dig i foreninger med både sociale, faglige og studenterpolitiske formål. Desuden kan du dyrke dit sociale liv i fredagsbarer, til fester eller en eftermiddag med brætspil.


 • På uddannelsen til produktionsingeniør skal du i praktik i 20 uger.

  Praktikken er samlet på 5. semester, og du kan tage din praktik i:

  • Produktions- og industrivirksomheder
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Offentlige institutioner

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet i praksis. Du prøver desuden at arbejde med nogle af de samme arbejdsopgaver, som du kommer til at udføre som færdiguddannet produktionsingeniør.

  Økonomi i praktikken

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Hvis du ikke får løn, kan du få din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA har kontakt til en række virksomheder, som beskæftiger produktionsingeniører.

  Du kan bruge vores kontaktnet, når du skal finde en virksomhed, der arbejder med lige netop dét, du interesserer dig for.

 • Uddannelsen til produktionsingeniør giver dig kompetencer til at løse de fremtidige produktionsudfordringer, som danske virksomheder står over for.  På VIA uddanner vi ingeniører med stor fokus på i tæt samarbejde med erhvervslivet. Og du vil under hele din uddannelse orientere dig mod de virksomheder, der efterfølgende kan blive din arbejdsgiver. Det praksisnære er en grundsten i VIAs uddannelser, og det ruster dig til dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør.

  Med en produktionsingeniøruddannelse fra VIA vil du bære på en stor rygsæk af kompetencer. Du vil besidde brede ingeniørfaglige kompetencer, personlige og forretningsmæssige kompetencer og mere specialiserede kompetencer inden for produktions- og industrisektoren. Alle kompetencer der gør dig til en helstøbt og kompetent ingeniør. Som VIA-ingeniør bliver du klædt på til at kunne samarbejde med på tværs af fagligheder og viden.

  Virksomhederne skal i stigende grad være omstillingsparate og kunne levere tilpassede produkter til kunderne i stedet for masseproducerede varer. Kunderne ønsker produkter, som er skræddersyede til dem.

  Den øgede adgang til data, robotproduktion, virtual reality, 3D-print og andre digitale teknologier betyder, at det er muligt for virksomhederne at efterkomme kundernes ønsker på en omkostningseffektiv måde. Men det kræver nye måder at tænke produktion på – og det kan du som produktionsingeniør. 

  Jobmuligheder

  Som produktionsingeniør vil du typisk starte din karriere som:

  • Projektleder
  • Konsulent
  • Specialist
  • Selvstændig

  Senere i karrieren får du måske en af følgende roller i en større virksomhed:

  • Produktionschef
  • Fabrikschef
  • Optimeringschef
  • Indkøbschef
  • Produktionsteknisk chef
  • Logistikchef
  • Planlægningschef
  • It-chef
  • Kvalitetschef
  • Projektchef
  • Lagerchef

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Karrierecenter. 

  Læs videre i Danmark eller i udlandet

  Du har mulighed for at læse videre til civilingeniør ved at tage en toårig overbygningsuddannelse på et universitet.

 • Som studerende på uddannelsen til produktionsingeniør kan du vælge at tage på studie- eller praktikophold i udlandet.

  Et udlandsophold kan være givende på mange måder. Ud over selve oplevelsen ved at rejse får du udviklet din kulturelle forståelse, og du får en anden forståelse af dit fag.

  Hvis du gerne vil til udlandet, har VIA kontakter rundt om i verden. VIAs internationale kontor og Karrierecenter kan hjælpe dig med at skabe kontakt til både uddannelsesinstitutioner og til virksomheder.

  Læs mere

  Du kan læse mere om mulighederne for at rejse ud, mens du studerer på Grib Verdens Facebook-side.

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Kontakt uddannelsen

  Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen, kan du ringe eller skrive til:

  Mathias Wærn

  Uddannelseskoordinator

  +45 20 69 90 97

  matw@via.dk

   

  Har du specifikke spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte studievejledningen:

  eng.studycounselling@via.dk  

   

  Har du spørgsmål om optagelse, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejleder:

  Marlene Sand

  + 45 87 55 43 20

  studieservice.info@via.dk

Mød studerende 

Test dig selv

softwarespecialisering global business engineering

Overvejer du en ingeniøruddannelse?

Tag testen og find ud af, hvilken ingeniøruddannelse der passer til dig.
Tag testen her
Ung mand og ung kvinde, der er i tvivl om deres studievalg

Er du klar til at søge ind? 

Svar på 8 spørgsmål, og find ud af, hvor godt du har styr på din ansøgning til kvote 1 eller 2. 
Tag quizzen

Få besvaret din spørgsmål om uddannelsen

 • Du kan læse til produktionsingeniør på Campus Horsens, hvor der er et tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet.

  På campus i Horsens bliver du en del af et helt nyt miljø med nyt udstyr i nye, moderne laboratorier og undervisningslokaler. Og du får adgang til helt nye Makerspaces, hvor du med hoved og hænder kan prøve kræfter med ny teknologi. På Campus Horsens bliver du en del af et stort fællesskab med 2.900 studerende og 27 uddannelser-

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. Her møder du også studerende fra andre ingeniøruddannelser fx softwareingeniør og maskiningeniør.

  Læs om Campus Horsens

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere om VIA Produktionsingeniør i Horsens, er du velkommen til at kontakte:

  Mathias Wærn
  Uddannelseskoordinator
  T: +45 20 69 90 97
  E: matw@via.dk

 • Som produktionsingeniør er du med til at skabe fremtidens produktion i Danmark.

  Du kommer til at arbejde med mennesker, robotter, IT og de nyeste teknologier. Du bliver klædt på til at kunne varetage det ledelsesmæssige ansvar for en produktion i fremtiden.

  Læs mere om job- og karrieremuligheder med en uddannelse som produktionsingeniør

   

 • Uddannelsen til produktionsingeniør har et overordnet fokus er på digital og automatiseret produktion i virksomheder. Som studerende lærer du at udnytte nye digitale værktøjer i produktionsapparatet og få dem integreret i en effektiv produktion. Derudover får du med en uddannelse i produktionsteknologi en bred ingeniøruddannelse, med en stor portefølje af ingeniørfaglige kompetencer, som du kan tone i mange retninger.

  Læs mere om indholdet på uddannelsen til produktionsingeniør her
 • Produktionsingeniør er en diplomingeniøruddannelse, som tager 3,5 år. Det er en uddannelse med fokus på både teori og praksis. Du har mulighed for at tage en 2-årig civilingeniøroverbygning, når du har færdiggjort din uddannelse til produktionsingeniør.

  Læs om uddannelsen

 • Du kan læse til produktionsingeniør på VIAs campus i Horsens. Produktionsingeniør er en diplomingeniøruddannelse, som veksler mellem teori og praksis. For at søge ind på uddannelsen til produktionsingeniør skal du have en adgangsgivende eksamen og en række adgangsgivende fag.

  Se de specifikke adgangskrav for uddannelsen til produktionsingeniør