Lærer (NET)

Den netbaserede læreruddannelse er for dig, der gerne selv vil tilrettelægge din tid, har brug for en fleksibel hverdag og som kan arbejde struktureret - både alene og sammen med din studiegruppe. En del af studiet foregår hjemmefra med dine undervisere og dine medstuderende. 

Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Nørre Nissum

Studiestart

August

Praktik

18 uger

Om uddannelsen til lærer (NET)

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed.

  Læs mere i det følgende om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen:

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A.P. Møller skolen. 

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et afgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse med individuel, konkret vurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse med individuel, konkret vurdering. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus

  Februar: Silkeborg. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav (under Trin 1, Dokumentation af bestået fagniveau)

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør.  

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Som en del af din læreruddannelsen i VIA, kan du vælge at tone din uddannelser med 9 forskellige profiler.

  Læs mere om de forskellige profiler

   

 • Hvis du har brug for fleksibilitet eller bor langt fra et uddannelsessted, fx i udlandet, kan du vælge at tage en netbaseret læreruddannelse. Uddannelsen har præcis det samme indhold og omfang som den almindelige læreruddannelse.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie

  Som netstuderende følger du en undervisningsplan, et studiehold og er i praktik som andre lærerstuderende. Da uddannelsen er et fuldtidsstudie, forventer vi, at du er i stand til at planlægge et studieliv og er parat til indgå i faglige fællesskaber.

  På første årgang er der møde- og deltagelsespligt – både over nettet og på fremmødeseminarerne. Det betyder, at både fremmøde på seminarer, diskussioner over nettet og en række skriftlige opgaver er obligatoriske.

  Hvad skal jeg kunne?

  Den primære arbejdsform på den netbaserede læreruddannelse kræver nogle bestemte it-kompetencer. Derfor arrangerer vi netcaféer ved studiestart med tips til hurtigt og trinvist at komme i gang med digital kommunikation.

  Hvor skal jeg på fremmødeseminar?

  Ca. 1 gang om måneden er der fremmødeseminar i tre dage på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Du skal møde op til fremmødeseminarerne på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Her får du inspiration, møder de andre studerende og deltager i faglige diskussioner.

  Faciliteter

  Når du er på fremmødeseminar på uddannelsen i Nørre Nissum, kan du benytte uddannelsens faciliteter.

  • Studieværksted
  • Laboratorier
  • Atelierer
  • Værksteder
  • Teater og musiklokaler
  • Sportshaller, motionsrum og boldbaner
  • Svømmehal
  • Studenternes hus
  • Kantine
  • Café Degnen
 • I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du er i gang med at uddanne dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer.

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, anden og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

  Jon Edlund læreruddannelsen

  Mød Jon, der fortæller om at være i praktik 
 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler, og på lige fod med kollegaer, der har taget en professionsbachelor til lærer. 

  Du kan også specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Nørre Nissum, Holstebro, Randers

  Studievejledere

  Bente Moesgaard
  T: +45 87 55 32 79
  E: lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 11.00 - 14.00 og onsdage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Lise Sommer
  T: +45 87 55 32 72
  E: lsom@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 09.00 - 12.00 og onsdage 09.00 - 12.00. Træffetid efter aftale.

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Netlæreruddannelsen på andre måder

 • Den netbaserede meritlæreruddannelse tager du på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Og du skal til de samme prøver, og nå de samme mål som i den almindelige meritlæreruddannelse.

  Studiets opbygning

  Den netbaserede meritlæreruddannelse er tilrettelagt meget fleksibelt, hvor du både studerer selvstændigt, deltager i studiegruppearbejde og i fremmøde-seminarer på læreruddannelsen i Nørre Nissum, hvor der er fysisk fremmøde. På disse fremmøde-seminarer møder du både dine medstuderende og undervisere. 

  Hvis du vil vide mere om den netbaserede meritlæreruddannelse, er du velkommen til at kontakte os

  Kontakt os

Andre måder at læse til lærer på

Læreruddannelsen

Læs til lærer i Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive eller Aarhus
Læs om læreruddannelsen

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen - Meritlæreruddannelse - Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole- - Traineelæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen