Socialrådgiveruddannelsen

På Socialrådgiveruddannelsen arbejder du med sociale problemstillinger i forhold til individet og det omkringliggende samfund. Dit fokus er på borgere og deres forskellige livsbetingelser. Med afsæt i jura, samfundsvidenskab og psykologi lærer du socialfaglige metoder, der kan bidrage til at forebygge og løse sociale problemer hos udsatte borgere. 

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Holstebro, Aarhus og som netbaseret

Studiestart

August og februar

Praktik

Et semester (30 ECTS)

Om uddannelsen til socialrådgiver

 • Du søger ind på socialrådgiveruddannelsen i VIA gennem optagelse.dk enten gennem kvote 1 eller kvote 2. På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5 juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. For at søge ind gennem kvote 1, skal du have bestået en dansk gymnasial uddannelse. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet både på baggrund af dit adgangsgrundlag og dine samlede kvalifikationer. For at søge ind gennem kvote 2, skal du have en af følgende adgangsgrundlag. 

  • Gymnasial uddannelse
   En gymnasial uddannelse er én af følgende:
   Studentereksamen (STX)
   Højere forberedelseseksamen (HF)
   -Højere handelseksamen (HHX)
   -Højere teknisk eksamen (HTX)
   -EUX
   -Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
   -Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen
  • Gymnasiale enkeltfag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag B og Psykologi C
  • Pædagogisk assistentuddannelse med Dansk C, Engelsk D og enten Samfundsfag C eller Naturfag C
  • Social- og sundhedsassistentuddannelse med Dansk C, Engelsk D og enten Samfundsfag C eller Naturfag C (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 skal trin 2 være bestået)

  Læs mere om adgangskrav og optagelse gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive med en individuel konkret vurdering. Her vurderer VIA, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene. 

  Læs om at blive optaget med en individuel konkret vurdering 

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og Aarhus har studiestart i både august og februar.

  Netuddannelsen har studiestart i august.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Tidspunkt for studiestart fordeles så vidt muligt efter ønske, men hvis alle ansøgeres ønsker ikke kan opfyldes, sker fordelingen ved lodtrækning.

  Læs mere om fordeling af studiestarts tidspunktet

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. 

  Aarhus

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C KOT-nummer: 55310

  Holstebro

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Holstebro KOT-nummer: 55320

  Den netbaserede uddannelse

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C, E-læring KOT-nummer: 55313

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på socialrådgiveruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Socialrådgiveruddannelsen i VIA er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to af modulerne er valgfrie. Hvert modul afsluttes med en prøve. 

  1. studieår: 

  Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

  Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

  Modul 3: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

  Modul 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

  2. studieår:

  Modul 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge. Og børn og unge med handicap, samt deres familier. 

  Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis

  Modul 7. Praktik

  3. studieår: 

  Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.

  Modul 9: Valgmodul

  Modul 10: Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

  Modul 11: Valgmodul

  4. studieår:

  Modul 12: Socialt arbejde - videnbasering og udvikling

  Modul 13:

  Bachelorprojekt

  Læs mere om modulerne

  Se tal og fakta om uddannelsen 

 • Socialrådgiveruddannelsen er et fuldtidsstudie, og undervisningen er tilrettelagt, så du også lærer igennem din forberedelse og i arbejdet i studiegrupperne. Du møder forskellige former for undervisning. Fx holdundervisning, forelæsninger, arbejde i studiegrupper og samarbejde med praksis, hvor du arbejder sammen med færdiguddannede socialrådgivere. 

  Forventning til dig som studerende

  Studieaktiviteter er ikke kun den konkrete undervisning, men også fx gruppearbejde, forberedelse til undervisning, litteraturlæsning, eksamensforberedelse, opgaveskrivning, etc. I alt skal du regne med omkring 40 timers studietid om ugen. Og det forventes, at du er aktiv og deltager i undervisningen. 

  Du kommer til at arbejde en del i studiegrupper, der bliver en vigtig del af din studietid. Studiegrupperne bruger I fx til forberedelse af oplæg, eksamensoplæg og i det løbende arbejde med at forstå litteraturen.

  I løbet af din uddannelse kommer du også til at arbejde en del sammen med de arbejdspladser, du er i gang med at uddanne dig til. Praksis inddrages fx igennem gæsteundervisere, oplægsholdere og besøg i praksis. Du kommer desuden i praktik på 4. semester.

  Indholdet i undervisningen

  Uddannelsen består af 13 moduler og på hvert modul undervises der inden for fire forskellige områder:

  Socialt arbejde

  Undervisning i sociale problemer, rammer for socialt arbejde samt metoder, teorier, systematik og modeller i socialt arbejde. Der arbejdes blandt andet med casearbejde og færdighedstræning, fx i samtaleteknik, supervision og relationsskabelse.

  Samfundsvidenskab

  Undervisning i sociologi, socialpolitik, politologi og økonomi. Du lærer om sammenhængen mellem livsbetingelser og sociale problemer, du lærer om den sociale sektors rolle, funktion og politiske vilkår.

  Jura

  Undervisning i den relevante, gældende lovgivning, retlige principper og i hvordan dette anvendes i socialt arbejde.

  Psykologi og psykiatri

  Undervisning i almen psykologi, menneskets udvikling og personlighedsdannelse, organisationspsykologi, psykiatriske lidelse og sociale relationer.

 • Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommuner, regioner og staten. Praktikken ligger på fjerde semester og har et omfang på 30 ECTS.

  Som studerende på socialrådgiveruddannelsen er du garanteret en praktikplads. Det er VIA, der finder praktikpladserne, som bliver fordelt imellem jer som studerende. 

  Eksempler på praktikpladser

  Kommunens forvaltninger, projekter og institutioner:

  • Jobcentre
  • Projekter i boligområder
  • Døgninstitutioner for børn og unge

  Regionale og statslige forvaltninger:

  • Regionshospitaler
  • Psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling

  Inden for privat regi:

  • Mødrehjælpen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Boligforeninger
  • Fagforeninger

  Praktikområder

  Praktikpladserne på VIA Socialrådgiveruddannelsen er fordelt mellem de to uddannelsessteder i Holstebro og Aarhus. Uddannelsernes praktikpladser er primært fordelt mellem følgende kommuner: 

  Uddannelsen i Holstebro:

  • Herning
  • Holstebro
  • Ikast-Brande
  • Lemvig
  • Ringkøbing-Skjern
  • Skive
  • Struer
  • Skive

  Uddannelsen i Aarhus:

  • Favrskov
  • Hedensted
  • Horsens
  • Norddjurs
  • Odder
  • Randers
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Viborg
  • Aarhus

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praktikstedet og en fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling. Der er mødepligt under praktikken. 

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.

  Læs om merit for praktikken

 • Socialrådgivere har et bredt arbejdsfelt med karrieremuligheder inden for både kommuner, regioner, stat og i det private. Arbejdet kan bestå af rådgivning, sagsbehandling, forebyggelse og planlægning af sociale foranstaltninger.

  De fleste socialrådgivere er ansat i kommunalt regi, hvor de arbejder med mange forskellige målgrupper, fx udsatte børn, unge og familier, ledige og sygemeldte, ældre, børn og voksne med handicap, hjemløse og personer med misbrug.

  Socialrådgivere er også ansat i regionens forvaltninger, på sygehuse, i projekter og døgninstitutioner. Her arbejder socialrådgiveren med patientrådgivning, psykiatrisk behandling og bostøtte indenfor psykiatrien.

  Inden for staten arbejder socialrådgivere fx i Kriminalforsorgen eller som studievejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner.

  Inden for det private vil der være socialrådgivere ansat i fagforeninger, på asylcentre, boligselskaber, pensionskasser samt i større private virksomheder. Desuden er der socialrådgivere ansat i mindre sociale organisationer, patientforeninger og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer.

  Se dimittendprofil (pdf)

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik på 4. semester, vælge et studieophold på 5. og 6. semester, eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder. Andre socialrådgiverstuderende, der har været i international praktik, har fx arbejdet med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Holstebro

  Studievejleder

  Har du spørgsmål, der drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik eller et andet emne, vil studievejlederne kunne hjælpe dig med information.

  Signe Ropeid Arildsen
  +45 87 55 34 42
  sira@via.dk

  Receptionen

  Træffer du ikke studievejlederen, er du velkommen til at prøve receptionen: +45 87 55 00 30

  Uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  socih@via.dk
  +45 87 55 33 77

  Aarhus

  Har du spørgsmål, der drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik, eller andet vedrørende uddannelsen, vil optagelsesvejlederen hjælpe dig med information.

  Optagelsesvejleder

  Anne Hornshøj Thomsen
  +45 87 55 33 35
  ahth@via.dk

  Træffetid: Tirsdag 12.00 - 14.00 og torsdag 13.00 -15.00

  Receptionen

  Træffer du ikke optagelsesvejlederen, er du velkommen til at prøve receptionen: +45 87 55 33 00

  Er du studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og har brug for at tale med en studievejleder? Kontakt:

  Iben Hansen
  E: ih@via.dk

  Mette Spendrup
  E: mes@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen Aarhus
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  socia@via.dk
  +45 87 55 33 00

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til socialrådgiver

 • Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro bliver du en del af et studiemiljø sammen med cirka 2.500 andre studerende. Det betyder, at du har rigtig gode muligheder for at engagere dig i både faglige projekter, politiske og sociale aktiviteter med studerende fra de andre uddannelser på campus.

  Ny studerende

  Som ny studerende på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro bliver du introduceret til studielivet og hvordan det er, at være studerende i 'socialt arbejde'. Du får information om, hvad uddannelsen forventer af dig og hvad du kan forvente af uddannelsen. Vi har et særligt fokus på studiegrupper og på, hvordan arbejdet i studiegrupper kan bidrage konstruktivt til din læring og udvikling. Desuden der fokus på det gode samarbejde og på, hvordan alle har et ansvar for at bidrage til et godt læringsmiljø.

  Kommunikationskursus

  Som socialrådgiver skal du kunne indgå i mange forskellige relationer og være skarp til at kommunikere. I Holstebro lægger vi vægt på, at du øver dig i de kompetencer. Vi har et særligt tilrettelagt kursus i kommunikation, hvor du sammen med dine studiekammerater og nogle undervisere, tager på internat og arbejder med kommunikation, relationer og studiegruppeprocesser.

  Valgmodul i kommunikation og konflikthåndtering

  En socialrådgiver skal kunne møde andre mennesker, der har brug for hjælp. Det kan være svært at håndtere og derfor tilbyder vi et valgmodul i Kommunikation og konflikthåndtering på Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro. På modulet lærer du de kompetencer en uddannet socialrådgiver skal arbejde med i praksis. I kommer til at øve jer i konflikthåndtering, kommunikation og samarbejde. I lærer at indgå i relationer og at kommunikere hensigtsmæssigt med forskellige målgrupper.

  Samarbejde med praksis

  Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med de forvaltninger og institutioner, hvor du skal i praktik. Derfor vil du opleve, at mange opgaver og projekter tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger som du undersøger, udvikler og kommer med løsningsforslag til sammen med praksis.

  Tværprofessionelt samarbejde

  En socialrådgiver skal kunne samarbejde med mange forskellige faggrupper i arbejdet for at finde de bedste løsninger for brugerne. I løbet af din studietid kommer du til at samarbejde med studerende fra de andre uddannelser på Campus Holstebro, om at løse relevante socialfaglige udfordringer.

  Vil du være med til at udvikle socialrådgiverfaget?

  I Holstebro inddrager vi vores studerende i udviklingen af socialrådgiverfaget. Det betyder blandt andet, at mange bachelorstuderende laver deres eksamensprojekt i et tæt samarbejde med praksis. Både med at finde spændende socialfaglige udfordringer og i løsningen af dem. Mange undervisere på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro er involveret i forsknings- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du som studerende bliver undervist i den nyeste forskning og udvikling. Desuden betyder det, at du har mulighed for at deltage i forskning- og udviklingsprojekter omkring udvikling af ny socialfaglig viden. Og få lov til at smage på forskningsfeltet inden for din uddannelse. 

  En del af Campus Holstebro

  Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro, bliver du en del af Campus Holstebro og det studiemiljø, der hører til her. 

  Læs mere om Campus Holstebro

 • Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et aktivt studentermiljø med masser af kulturelle arrangementer, demokratiske råd og udvalg

  Studiegrupperne er vigtige

  Vi understøtter arbejdet i studiegrupper. Både med forberedende arbejde og med mulighed for at tale med gruppekonsulenter. For studiegrupperne er vigtige både for dit studieliv og fordi det giver kompetencer, der er vigtige i socialt arbejde - som fx i mødefacilitering, vejledning og relationsarbejde.

  Praksis inddrages i undervisningen

  Vi har et tæt samarbejde med både forvaltninger og institutioner, som vi samarbejder med. Det er en blanding af gæsteundervisning, besøg på arbejdspladser, opgaver og projekter, der tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

  Socialrådgivere arbejder over hele verden

  På socialrådgiveruddannelsen i Aarhus har vi en lang tradition for internationalt samarbejde. Hvert år tager mange studerende fra Aarhus i praktik eller på et studieophold på udenlandske institutioner eller uddannelsessteder.

  Derfor har vi etableret samarbejdsaftaler med en bred vifte af praktik- og uddannelsesinstitutioner over hele verden. Det er samarbejdspartnere, hvor vi kan stå inde for kvaliteten af dit ophold på fx et township i Sydafrika eller på et socialøkonomisk værested i London.

  Campusmiljø

  Som studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et stort og levende campus med studerende fra flere andre uddannelser. Og du får mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter lige fra foredrag til fester.

  Læs om Campus Aarhus C

 • Som studerende på socialrådgiveruddannelsen arbejder du både over nettet, i studiegrupper og mødes med de andre studerende på indkald.

  Hvis du vælger at læse til socialrådgiver som netbaseret uddannelse, skal du møde til indkald på Campus Aarhus C. 

  Læs mere om den netbaserede socialrådgiveruddannelse