Socialrådgiveruddannelsen

På Socialrådgiveruddannelsen arbejder du med sociale problemstillinger i forhold til individet og det omkringliggende samfund. Dit fokus er på borgere og deres forskellige livsbetingelser. Med afsæt i jura, samfundsvidenskab og psykologi lærer du socialfaglige metoder, der kan bidrage til at forebygge og løse sociale problemer hos udsatte borgere. 

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Holstebro, Aarhus og som netbaseret

Studiestart

August og februar

Praktik

Et semester (30 ECTS)

Om uddannelsen til socialrådgiver

 • For at blive optaget på socialrådgiveruddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5 juli kl. 12.00)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Du kan søge ind på socialrådgiveruddannelsen via kvote 1, hvis du har en fuld gymnasial uddannelse.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.

  Få hjælp at søge ind gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive med en individuel konkret vurdering. Her vurderer VIA, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene. 

  Læs om at blive optaget med en individuel konkret vurdering  

  Studiestart

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og Aarhus har studiestart i august og februar.

  Netuddannelsen har studiestart i august.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Sommer- og vinterstart fordeles så vidt muligt efter ønske, men hvis alle ansøgeres ønsker ikke kan opfyldes, sker fordelingen ved lodtrækning.

  Læs mere om fordeling af studiestarts tidspunktet

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. 

  Aarhus

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C KOT-nummer: 55310

  Holstebro

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Holstebro KOT-nummer: 55320

  Den netbaserede uddannelse

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C, E-læring KOT-nummer: 55313

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på socialrådgiveruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Socialrådgiveruddannelsen i VIA er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to af modulerne er valgfrie. Hvert modul afsluttes med en prøve. 

  1. studieår: 

  Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

  Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

  Modul 3: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

  Modul 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

  2. studieår:

  Modul 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge. Og børn og unge med handicap, samt deres familier. 

  Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis

  Modul 7. Praktik

  3. studieår: 

  Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.

  Modul 9: Valgmodul

  Modul 10: Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

  Modul 11: Valgmodul

  4. studieår:

  Modul 12: Socialt arbejde - videnbasering og udvikling

  Modul 13:

  Bachelorprojekt

  Læs mere om modulerne

  Se tal og fakta om uddannelsen 

 • Socialrådgiveruddannelsen er et fuldtidsstudie, og undervisningen er tilrettelagt, så du også lærer igennem din forberedelse og i arbejdet i studiegrupperne. Du møder forskellige former for undervisning. Fx holdundervisning, forelæsninger, arbejde i studiegrupper og samarbejde med praksis, hvor du arbejder sammen med færdiguddannede socialrådgivere. 

  Forventning til dig som studerende

  Studieaktiviteter er ikke kun den konkrete undervisning, men også fx gruppearbejde, forberedelse til undervisning, litteraturlæsning, eksamensforberedelse, opgaveskrivning, etc. I alt skal du regne med omkring 40 timers studietid om ugen. Og det forventes, at du er aktiv og deltager i undervisningen. 

  Du kommer til at arbejde en del i studiegrupper, der bliver en vigtig del af din studietid. Studiegrupperne bruger I fx til forberedelse af oplæg, eksamensoplæg og i det løbende arbejde med at forstå litteraturen.

  I løbet af din uddannelse kommer du også til at arbejde en del sammen med de arbejdspladser, du er i gang med at uddanne dig til. Praksis inddrages fx igennem gæsteundervisere, oplægsholdere og besøg i praksis. Du kommer desuden i praktik på 4. semester.

  Indholdet i undervisningen

  Uddannelsen består af 13 moduler og på hvert modul undervises der inden for fire forskellige områder:

  Socialt arbejde

  Undervisning i sociale problemer, rammer for socialt arbejde samt metoder, teorier, systematik og modeller i socialt arbejde. Der arbejdes blandt andet med casearbejde og færdighedstræning, fx i samtaleteknik, supervision og relationsskabelse.

  Samfundsvidenskab

  Undervisning i sociologi, socialpolitik, politologi og økonomi. Du lærer om sammenhængen mellem livsbetingelser og sociale problemer, du lærer om den sociale sektors rolle, funktion og politiske vilkår.

  Jura

  Undervisning i den relevante, gældende lovgivning, retlige principper og i hvordan dette anvendes i socialt arbejde.

  Psykologi og psykiatri

  Undervisning i almen psykologi, menneskets udvikling og personlighedsdannelse, organisationspsykologi, psykiatriske lidelse og sociale relationer.

 • Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommuner, regioner og staten. Praktikken ligger på fjerde semester og har et omfang på 30 ECTS.

  Som studerende på socialrådgiveruddannelsen er du garanteret en praktikplads. Det er VIA, der finder praktikpladserne, som bliver fordelt imellem jer som studerende. 

  Eksempler på praktikpladser

  Kommunens forvaltninger, projekter og institutioner:

  • Jobcentre
  • Projekter i boligområder
  • Døgninstitutioner for børn og unge

  Regionale og statslige forvaltninger:

  • Regionshospitaler
  • Psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling

  Inden for privat regi:

  • Mødrehjælpen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Boligforeninger
  • Fagforeninger

  Praktikområder

  Praktikpladserne på VIA Socialrådgiveruddannelsen er fordelt mellem de to uddannelsessteder i Holstebro og Aarhus. Uddannelsernes praktikpladser er primært fordelt mellem følgende kommuner: 

  Uddannelsen i Holstebro:

  • Herning
  • Holstebro
  • Ikast-Brande
  • Lemvig
  • Ringkøbing-Skjern
  • Skive
  • Struer
  • Skive

  Uddannelsen i Aarhus:

  • Favrskov
  • Hedensted
  • Horsens
  • Norddjurs
  • Odder
  • Randers
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Viborg
  • Aarhus

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praktikstedet og en fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling. Der er mødepligt under praktikken. 

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.

  Læs om merit for praktikken

 • Socialrådgivere har et bredt arbejdsfelt med karrieremuligheder inden for både kommuner, regioner, stat og i det private. Arbejdet kan bestå af rådgivning, sagsbehandling, forebyggelse og planlægning af sociale foranstaltninger.

  De fleste socialrådgivere er ansat i kommunalt regi, hvor de arbejder med mange forskellige målgrupper, fx udsatte børn, unge og familier, ledige og sygemeldte, ældre, børn og voksne med handicap, hjemløse og personer med misbrug.

  Socialrådgivere er også ansat i regionens forvaltninger, på sygehuse, i projekter og døgninstitutioner. Her arbejder socialrådgiveren med patientrådgivning, psykiatrisk behandling og bostøtte indenfor psykiatrien.

  Inden for staten arbejder socialrådgivere fx i Kriminalforsorgen eller som studievejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner.

  Inden for det private vil der være socialrådgivere ansat i fagforeninger, på asylcentre, boligselskaber, pensionskasser samt i større private virksomheder. Desuden er der socialrådgivere ansat i mindre sociale organisationer, patientforeninger og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer.

  Se dimittendprofil (pdf)

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik på 4. semester, vælge et studieophold på 5. og 6. semester, eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder. Andre socialrådgiverstuderende, der har været i international praktik, har fx arbejdet med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Holstebro

  Studievejleder

  Har du spørgsmål, der drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik eller et andet emne, vil studievejlederne kunne hjælpe dig med information.

  Signe Ropeid Arildsen
  +45 87 55 34 42
  sira@via.dk

  Receptionen

  Træffer du ikke studievejlederen, er du velkommen til at prøve receptionen: +45 87 55 00 30

  Uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  socih@via.dk
  +45 87 55 33 77

  Aarhus

  Har du spørgsmål, der drejer sig om optagelseskrav, fag, praktik, eller andet vedrørende uddannelsen, vil optagelsesvejlederen hjælpe dig med information.

  Optagelsesvejleder

  Anne Hornshøj Thomsen
  +45 87 55 33 35
  ahth@via.dk

  Receptionen

  Træffer du ikke optagelsesvejlederen, er du velkommen til at prøve receptionen: +45 87 55 33 00

  Er du studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og har brug for at tale med en studievejleder?

  Kontakt:

  Anne Hornshøj Thomsen
  +45 87 55 33 35
  ahth@via.dk

  Iben Hansen
  E: ih@via.dk

  Uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen Aarhus
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  socia@via.dk
  +45 87 55 33 00

  Didaktisk og administrativ leder
  Nina Særkjær Olsen
  Mail: niso@via.dk
  Telefon: 87 55 33 26

  Didaktisk og administrativ leder
  Rikke Lund Ehrenreich
  Mail: rieh@via.dk
  Telefon: 87 55 33 14

Mød studerende og færdiguddannede

Sådan kan du læse til socialrådgiver

Uddannelse på campus

Du kan læse til socialrådgiver som campus-uddannelse, hvor det meste af undervisningen foregår på det campus, du hører til. Hvis du vælger at læse til socialrådgiver på campus, kan du læse både på VIA i Holstebro og i Aarhus. 

Læs om socialrådgiveruddannelsen på campus

Netbaseret uddannelse

Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse arbejder du både over nettet, i studiegrupper og mødes med de andre studerende på indkald. Hvis du vælger at læse til socialrådgiver som netbaseret uddannelse, skal du møde til indkald på Campus Aarhus C. 

Læs om den netbaserede socialrådgiveruddannelse

2½-årig uddannelse

Den 2,5 årige uddannelse oprettes desværre ikke i september 2024 pga. for få ansøgere.