Ernæring og sundhed

Interesserer du dig for sundhed, ernæring, fødevarer, forebyggelse og kommunikation?
Så er ernæring og sundhedsuddannelsen et spændende valg med en bred vifte af muligheder for job og videreuddannelse.

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

September

Praktik

17-22 uger

Om uddannelsen i ernæring og sundhed

 • For at blive optaget på uddannelsen i ernæring og sundhed skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller kvote 2. Der er studiestart i september.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen, og om du opfylder de specifikke adgangskrav: Engelsk C og kemi C og biologi C eller engelsk C og bioteknologi A eller engelsk C og kemi C og matematik C eller engelsk C og kemi C og samfundsfag C. 

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00) 

  I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en adgangsgivende erhvervsuddannelse.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 2

  Kvotefordeling

  Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent studerende fra kvote 2. I alt har vi 105 studiepladser.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Professionsbachelor, ernæring og sundhed
  KOT-nummer: 45210

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12.00, får du afslag om optagelse.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på ernæring og sundhedsuddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Basisdelen er ens for alle studerende og varer ét år. Den giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. 

  Obligatoriske fag på basisdelen af uddannelsen, fx:

  • Ernæring
  • Biokemi
  • Fysiologi
  • Folkesundhed
  • Fødevareteknologi
  • Psykologi og pædagogik

  Læs semesterbeskrivelser af basisdelen

  Efter basisdelen kan du vælge mellem to studieretninger, der varer 2,5 år:

  1. Studieretningen Sundhedsfremme og diætetik

  a) Toning: Sundhedsfremme og forebyggelse

  Vi arbejder med sundhed og forebyggelse blandt raske personer og deres udfordringer i forhold til mad.

  Du kommer også til at arbejde med samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring for både almindelige og professionelle idrætsudøvere.

  Du lærer at give vejledning og undervise i/formidle kost og ernæring. Desuden får du kompetencer til at planlægge og gennemføre projekter med bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse som omdrejningspunkt.

  b) Toning: Klinisk diætetik (bemærk, der er plads til maks. 35 studerende pr. årgang)

  Vi har fokus på diætbehandling af syge mennesker. Som klinisk diætist uddanner du dig til at give vejledning om rigtig ernæring ved sygdom.

  Det gælder både livsstilssygdomme som overvægt og hjerte-karsygdomme, men også for eksempel mave-tarm-sygdomme og nyresygdomme.

  Du vil også modtage undervisning i at vejlede syge, der spiser for lidt. En klinisk diætist arbejder for eksempel på hospitaler eller i sin egen diætklinik.

  2. Studieretningen Fødevarer og ledelse

  På denne studieretning arbejder vi med ledelse, innovation og udvikling inden for fødevarer, sundhed og service i et teknologisk og brugerorienteret perspektiv.

  Du opnår kompetencer inden for management, projektledelse, kvalitetsudvikling, fødevarelovgivning samt viden om at udvikle sunde fødevarevarer.

  Læs semesterbeskrivelser af studieretningerne

  På studieretningerne får du uddybet fagene på basisdelen og fordyber dig i de specifikke fag samt valgfagene. Praktik udgør i alt 17-22 uger og afhænger af studieretning. 

  Det sidste semester er afsat til bachelorprojektet, som er den afsluttende eksamen for alle studerende uafhængigt af studieretning.

  Talentforløb til dig, der vil gøre en ekstra indsats

  VIA tilbyder desuden talentinitiativer til studerende, der har lyst og evne til at yde en særlig indsats, og som er motiverede for at arbejde dybere med faglige emner i innovative eller forskningsmæssige sammenhænge. Formålet er at understøtte særligt talentfulde og motiverede studerende til at deltage i studieaktiviteter, der rækker ud over det obligatoriske. 

  Kontakt os for yderligere oplysninger. 

  Se tal og faktuelle oplysninger om ernæring og sundhedsuddannelsen

 • Ernæring og Sundhedsuddannelsen er en forholdsvis lille uddannelse, hvor vi hvert år optager i alt 105 studerende, der fordeles på tre hold. Det betyder, at du kommer til at kende dine medstuderende og undervisere rigtig godt.

  Undervisningen foregår primært som holdundervisning, men nogle fag indeholder også forelæsninger i et auditorium for hele din årgang.

  Du får undervisning, der veksler mellem teori og praksis. Det betyder, at du lærer de teoretiske begreber og metoder ved at få dem koblet sammen med praktiske eksempler, opgaver, projekter og cases.

  Du kommer til at arbejde meget i grupper med både store og små opgaver. I starten af uddannelsen bliver der dannet studiegrupper med 4-6 studerende i hver gruppe. 

  Særligt for nye studerende

  På Ernæring og Sundhedsuddannelsen har vi fokus på både din faglige og sociale trivsel. Derfor laver vi et fælles introforløb for alle nye studerende.

  I forbindelse med studiestart spiser og hygger vi sammen, og du bliver en del af et socialt fællesskab, hvor du lærer dine medstuderende godt at kende. Du får også en introduktion til faciliteterne på Campus Aarhus N og til Aarhus som studieby.

  En gruppe studerende fra de ældre årgange på uddannelsen er udpeget som tutorer. De kan give gode råd til en smidig studiestart og hjælpe dig med at falde til i dit nye liv som studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen.

  Du skal selv tjekke dit skema regelmæssigt, da undervisningen ikke er placeret samme dag og tidspunkt hver uge. 

  Som udgangspunkt har du gennemsnitligt mellem 15 og 20 undervisningstimer fordelt på en uge. Nogle uger har du enkelte undervisningsfrie dage, som du bruger på selvstudium, gruppearbejde, projektarbejde eller andre studieaktiviteter.

  Se eksempel på ugeskema fra to forskellige uger på 1. semester

  Virksomhedsbesøg

  I løbet af uddannelsen kommer du på virksomhedsbesøg både ude af huset og ”in house”. Her møder du færdiguddannede professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der fortæller om deres arbejdsliv og karriereveje. Og du har mulighed for at stille spørgsmål til dem.

  Besøgene er en enestående mulighed for at få indblik i de mangfoldige jobmuligheder, du har som færdiguddannet. 

  Talentforløb til dig, der vil gøre en ekstra indsats 

  VIA tilbyder desuden talentinitiativer til studerende, der har lyst og evne til at yde en særlig indsats, og som er motiverede for at arbejde dybere med faglige emner i innovative eller forskningsmæssige sammenhænge. 

  Campus Aarhus N

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Aarhus N under størstedelen af din uddannelse i ernæring og sundhed. 

  Her får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt 7 sundhedsfaglige uddannelser. 

  Læs mere og se fotos fra Campus Aarhus N 

 • I løbet af studietiden kommer du i praktik tre gange. Praktikken udgør i alt 17-22 uger og afhænger af den studieretning, du vælger. Det er i praktikperioderne, at du som studerende får mulighed for at afprøve og udfordre nogle af de kompetencer, du har tilegnet dig i de teoretiske fag på uddannelsen.

  Vi garanterer for dine praktikpladser, men du er selv med til finde dem. 

  Du kan fx komme i praktik hos:

  • Kommunernes sundhedscentre
  • Idrætshøjskoler/livsstilshøjskoler
  • Karolines Køkken
  • AgroTech
  • Tulip
  • Hospitaler
  • Fødevareministeriet
  • Forskningspraktik på universiteter, professionshøjskoler og i egen virksomhed.

  Uanset praktiksted garanterer vi for, at du får en vejleder, der kan hjælpe og give dig sparring i hele praktikperioden. 

  Praktik i udlandet

  Du har desuden mulighed for at tage din praktik i andre lande, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx :

  • Sundhedsprojekt for kvinder i Filippinerne
  • Hospitaler i Norge
  • Forskningscenter i Australien
  • Skoler i Indonesien
 • VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af forskellige jobfunktioner i det offentlige og private erhvervsliv.

  Tidligere studerende har bl.a. fået job som:

  • Praktisk vejleder i Aarhus Kommunes Socialforvaltning
  • Aktivitetsmedarbejder i Horsens Sundhedscenter
  • Sundheds/ernæringskonsulent i Randers Kommune
  • Klinisk diætist på hospitaler
  • Kvalitetskoordinator på Sygehus Lillebælt
  • Menuplanlægger ved Forsvaret
  • Underviser på Egmont Højskolen
  • Egen virksomhed, fx indenfor kostvejledning og træning

  Læs mere om de mange jobmuligheder som professionsbachelor i ernæring og sundhed

  Efter- og videreuddannelse

  Som professionsbachelor i ernæring og sundhed har du mange muligheder for at videreuddanne dig på diplom-, master- eller kandidatniveau.

  Du kan søge optagelse på kandidatuddannelserne i fx:

  • Human Nutrition, Københavns Universitet
  • Food Innovation and Health, Københavns Universitet
  • Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet
  • Public Health, Aalborg Universitet
  • Integrated Food Studies, Aalborg Universitet
  • Læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet
  • Master in International Food Quality and Health, Aarhus Universitet (Sino-Danish Center)

  Når du har minimum to års erhvervserfaring, kan du vælge at efteruddanne dig gennem en diplomuddannelse, så du får nye kompetencer og opdateret viden. En diplomuddannelse tager du typisk sideløbende med dit arbejde, fx en diplomuddannelse i ledelse.

 • Du har mulighed for at komme på praktik- eller studieophold i udlandet undervejs i ernæring og sundhedsuddannelsen.

  Studieophold i udlandet

  Du kan planlægge et semester på et andet universitet i udlandet i samarbejde med vores internationale koordinator ud fra dit eget forarbejde og initiativ. Du kan tidligst tage på udvekslingsophold på tredje semester. 

  Praktik i udlandet

  På uddannelsen har du desuden mulighed for at tage til udlandet i praktik, hvis du selv etablerer kontakt. Vi står naturligvis gerne til rådighed for hjælp og vejledning.

  Tidligere studerende har været i praktik på fx :

  • Sundhedsprojekt for kvinder i Filippinerne
  • Hospitaler i Norge
  • Forskningscenter i Australien
  • Skoler i Indonesien

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på gribverden.dk

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder vi henimod, at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Martina Blunck Terp
  +45 87 55 26 03
  es.studievejl@via.dk

  Anne Thiele
  Studenterstudievejleder
  es.studentervejl@via.dk

  Personligt fremmøde kun efter aftale.

  Uddannelsen

  VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N
  es@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede