Pædagog (NET)

Den netbaserede pædagoguddannelse er for dig, der både vil være i front med at bruge it i det pædagogiske arbejde, og ønsker at tage en uddannelse med fleksible studietider. Du får et bredt kendskab til den pædagogiske verden og bliver samtidig specialist inden for enten dagtilbud, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Studerende fra VIA, der er PRO

Er du klar til at vælge uddannelse?

Husk, der er ansøgningsfrist til kvote 1 den 5. juli kl. 12:00.

Er du i tvivl om din ansøgning, kan du finde al den information, du har brug for, her

Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Viborg

Studiestart

September

Praktik

58 uger

Om den netbaserede uddannelse til pædagog 

 • For at blive optaget på pædagoguddannelsen, skal du opfylde bestemte adgangskrav. Du kan søge ind på uddannelsen enten igennem kvote 1 eller kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit. Du kan søge ind på pædagoguddannelsen via kvote 1, hvis du har en fuld gymnasial uddannelse.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse.  

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 2

  Optagelse med individuel, konkret vurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til pædagoguddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet ved en individuel konkret vurdering. 

  Læs mere om, hvad en individuel konkret vurdering er, og hvordan du søger

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Pædagoguddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Pædagoguddannelsen 

  På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Studiestart

  September og februar

  Se sidste års adgangskvotienter

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Betinget optagelse

  Vi tilbyder betinget optag på uddannelsen. Det betyder, at vi kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen.

  Kontakt vores studievejledere og hør nærmere.

  Læs om betinget optag

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på pædagoguddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Fleksibel uddannelse på fuld tid

  Den netbaserede pædagoguddannelse har samme længde og faglige indhold som den ordinære pædagoguddannelse. Men den netbaserede uddannelse giver dig mulighed for en mere fleksibel planlægning af dine studier. Du skal være opmærksom på, at den netbaserede pædagoguddannelse er et fuldtidsstudie, der har en arbejdsbyrde, som gennemsnitligt svarer til en arbejdsindsats på 42 timer om ugen.

  I 1. praktikperiode er der obligatorisk fremmøde på 30 timer om ugen, og i de to lønnede praktikker er der obligatorisk fremmøde 32,5 timer om ugen.

  Nethold starter kun i september

  Vær opmærksom på, at der kun starter nethold op én gang om året i september

  Læs om studieformerne på netuddannelsen

  Pædagoguddannelsens struktur

  Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse. Men du skal også ønske en specialisering. Det betyder, at du både får et bredt kendskab til hele det pædagogiske arbejdsfelt og samtidig en særlig specialisering inden for en af tre specialiseringer.

  Fællesdelen – Pædagogens grundfaglighed

  De to første semestre bliver du undervist i Pædagogens grundfaglighed. Undervisningen er fælles for alle studerende. Fællesdelen består af seks moduler og første praktikperiode:

  • I pædagogikkens verden – på opdagelse
  • Køn, seksualitet, mangfoldighed
  • Individ og fællesskab
  • Pædagogen som myndighedsperson
  • Samskabelse og medborgerskab
  • Professionel dømmekraft, viden og etik

  Tre specialiseringer

  Efter første praktikperiode, hvor du har prøvet at arbejde inden for et pædagogisk arbejdsområde, skal du ønske specialisering. Inden du ønsker, vil der være en grundig introduktion til alle specialiseringer efterfulgt af gruppesamtaler. De tre specialiseringer er:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

  Læs om de tre specialiseringer

  Valgfrie kompetenceområder

  Du skal ønske et kompetenceområde, som du skal arbejde med på modulerne 9 og 11. Som netstuderende i VIA har du mulighed for at vælge samtlige kompetenceområder. Du skal dog være opmærksom på, at vi kun udbyder et kompetenceområde, der er netbaseret (se nedenfor). For andre valgfrie kompetenceområder gælder det, at du skal møde til planlagt undervisning, hvilket kan være flere gange ugentligt.

  Du kan vælge mellem følgende kompetenceområder:

  Kreative udtryksformer

  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur (udbydes netbaseret på uddannelsen i Viborg)
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturmøde og interkulturalitet

  Læs mere om de valgfrie kompetenceområder i studieordningen

  Fire praktikperioder

  Du skal i praktik fire gange i løbet af din uddannelse. I praktikken skal du arbejde med dine kompetencer i praksis. Her oplever du det arbejdsfelt, du uddanner dig til. Den første praktikperiode ligger på andet semester og varer 32 dage. Anden og tredje praktikperiode ligger på henholdsvis tredje og femte semester og begge varer et halvt år. Fjerde praktikperiode varer 14 dage og er knyttet til dit bachelorprojektet.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for dit specialiseringsområde i tæt samarbejde med praktikstedet.

  Se tal og fakta om uddannelsen

  Se studieordninger

 • Undervisningen og studieaktiviteter foregår både via nettet og på samlinger. I samlingerne mødes du med dit hold på Campus Viborg mellem fire eller fem gange om måneden. I mødes ca. hver anden uge fra kl. 9-15. Og der er tilstedeværelsespligt. 

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.

  Studieaktivitet

  På den netbaserede pædagoguddannelse møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø.
  Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs om studieformerne på netpædagoguddannelsen

  Campus Viborg 

  Som studerende på den netbaserede pædagoguddannelse, hører du til på Campus Viborg. Det er også her I mødes til samlinger ca. hver anden uge.

  På Campus Viborg er der flere uddannelser, blandt andet administrationsbachelor, pædagog-, pædagogisk assistent- og sygeplejerskeuddannelsen. Og du vil møde et aktivt studenterliv, når du møder ind til samlingerne.

  Læs mere om Campus Viborg

 • Studerende på den netbaserede pædagoguddannelse skal i praktik akkurat som studerende på den almindelige pædagoguddannelse.

  I løbet af din uddannelse skal du have to korte og to lange praktikperioder. Her skal du afprøve de kompetencer, du har fået på uddannelsen, i praksis.

  Økonomi i praktikperioderne

  I første praktikperiode er du berettiget til at tage din SU med, mens både anden og tredje praktikperiode er lønnede. Den fjerde praktikperiode er i forbindelse med bachelorprojektet, hvor du arbejder sammen med praksis om din problemstilling.

  Garanti for praktikplads

  Vi finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan du selv få lov at søge din egen praktikplads. Praktikpladserne ligger i VIAs praktikområde i Region Midtjylland. 

  International praktik

  Du kan også tage én eller begge lønnede praktikker i udlandet. VIA Pædagoguddannelsen har et omfattende internationalt samarbejde med forskellige pædagogiske institutioner på både nordisk, europæisk og globalt niveau. Det betyder, at du kan komme i praktik over hele verden.

  Praktikvejleder

  I praktikperioderne har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen. Begge to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Temaer i praktikken

  Dagtilbudspædagogik

  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling

  Skole- og fritidspædagogik

  • Pædagogens praksis
  • Udviklings og læringsrum
  • Samarbejde og udvikling

  Social- og specialpædagogik

  • Pædagogens praksis
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling
 • Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job.

  Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder. Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Børne- og ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Børnehaveklasser
  • Dagtilbud
  • Den kommunale dagpleje
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Forsorgshjem og herberger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Fængsler
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Integrerede institutioner
  • Skolefritidsordninger
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Skoler
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Ældreområdet
  • Vuggestue
 • Internationale kompetencer er et vigtigt pædagogisk redskab. Derfor kan du vælge at lære om pædagogisk arbejde set igennem internationale briller. Her ser og lærer du, hvordan de arbejder med pædagogik i andre kulturer. 

  Internationale kompetencer 

  Som pædagog kommer du i kontakt med andre mennesker, der i en eller anden grad er forskellige fra dig. Det gør det samtidig også tydeligt, hvem du selv er.

  Det betyder, at mødet og arbejdet sammen med mennesker fra andre kulturer ikke bare er sjovt og udfordrende, men også kompetencegivende for en pædagog. Det træner dig i at være tilstede og fleksibel - også selvom det kan være krævende.

  Det internationale møde er derfor et vigtigt fokusområde på pædagoguddannelsen.

  VIA er over hele verden

  VIA Pædagoguddannelsen har samarbejdspartnere over hele verden. Du kan fx tage i praktik i Grønland, England, Spanien, Thailand. Eller i New Zealand, Sverige, Norge, Finland, Vietnam, Tanzania, Sydafrika eller Filippinerne. 

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studievejledning

  Regitze Rahbek
  +45 87 55 22 21
  resr@via.dk

  Optagelse

  Har du spørgsmål om optagelse, så kontakt:
  piv.optagelse@via.dk
  +45 87 55 37 00

  Uddannelsen

  VIA Pædagoguddannelsen (NET)
  Prinsens Allé 2
  DK-8800 Viborg

  +45 87 55 37 00
  piv@via.dk

  Find os på Google Maps

  Medarbejdere

  Find medarbejder på uddannelsen i Viborg

Mød studerende og færdiguddannede

Sådan kan du også læse til pædagog

Pædagog 

Tag pædagoguddannelsen i Grenaa, Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus
Læs om pædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelse

- For dig, der har mindst to års pædagogisk erfaring.
Læs om meritpædagoguddannelsen