Læreruddannelsen

Som lærer bliver du klædt på til at undervise børn, unge og voksne. Du får en uddannelse med høj faglighed og praktisk erfaring med undervisning. 

Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus

Studiestart

August. Silkeborg også februar.

Praktik

18 uger

Om uddannelsen til lærer

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed.

  Læs mere i det følgende om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen:

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A.P. Møller skolen. 

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et afgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse med individuel, konkret vurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse med individuel, konkret vurdering. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus

  Februar: Silkeborg. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Det medfølgende opholdsbrev
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

  Betaling for uddannelsen

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav (under Trin 1, Dokumentation af bestået fagniveau)

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieplads@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelse og Forskning Styrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør.  

  Læs om undervisningsfagene på læreruddannelsen

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Som en del af din læreruddannelsen i VIA, kan du vælge at tone din uddannelser med 9 forskellige profiler.

  Læs mere om de forskellige profiler

   

 • Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium over fire år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge 37 timer om ugen. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studiegrupper, projektarbejde og praktik i skolen. 

  Som lærer arbejder man i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Man skal ud over at være en dygtige fagperson også være dygtig til at planlægge og tilrettelægge undervisning. Man skal være en god klasseleder og være i stand til at arbejde med børn og unge på en god, respekterende og konstruktiv måde. En lærer samarbejder med kollegaer og forældre, og en lærer er nysgerrig i forhold til at få ny viden og høste erfaringer til gavn for elevernes læring.

  De krav og forventninger, der stilles til en lærer, stilles på mange måder også til en lærerstuderende. Og man bliver på den måde en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. 

  Undervisningsformer

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet veksler mellem holdundervisning, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, studiebesøg, øvelser, opgaveløsning. Vi har lavet en kort beskrivelse af de forskellige studieaktiviteter, du kommer til at møde på læreruddannelsen. Her kan du også få et overblik over studieaktiviteterne, læse mere om vores forventninger til dig som studerende og så kan den hjælpe dig til at planlægge din studietid. 

  Læs om studieaktiviteter i VIA

  Studiemiljø sammen med andre faggrupper

  Hver dag kommer du til at indgå i fagligt og socialt fællesskab. Og du kan deltage i et aktivt studentermiljø med masser af kulturelle og sociale arrangementer. Der er også mange muligheder for at møde og samarbejde med studerende fra andre uddannelser på campus og i forbindelse med tværprofessionelle projekter. 

  Læs mere om hverdagen på studiet under de campusser, hvor du kan læse til lærer: 

 • I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du er i gang med at uddanne dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer.

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, anden og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

  Jon Edlund læreruddannelsen

  Mød Jon, der fortæller om at være i praktik 
 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler, og på lige fod med kollegaer, der har taget en professionsbachelor til lærer. 

  Du kan også specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Nørre Nissum og Holstebro

  Studievejledere

  Bente Moesgaard
  T: +45 87 55 32 79
  E: bmo@via.dk

  Telefontid: Mandage 11.00 - 14.00 og torsdage 09.00 - 12.00. Træffetid efter aftale.

  Lise Sommer
  T: +45 87 55 32 72
  E: lsom@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 09.00 - 12.00 og onsdage 09.00 - 12.00. Træffetid efter aftale

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Silkeborg

  Studievejleder for den ordinære læreruddannelse 

  Dorthe Busk Mølgaard
  T: +45 87 55 31 13
  E: dmol@via.dk

  Træffetid: mandag kl. 8.30-14.00 og torsdag kl. 10.00-14.00. eller efter aftale. Telefontid: mandag kl. 8.30-9.30

  Kirsten Rosholm
  T: +45 87 55 31 51
  E: kiro@via.dk

  Træffetid: tirsdag kl. 12.30-15.30 og fredag kl. 9.00-11.30. eller efter aftale. Telefontid: fredag kl. 9.00-10.00

  Kontakt meritlæreruddannelsen og trainee-meritlæreruddannelsen 

  Studieservice
  E: silkeborg.studieservice@via.dk

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Skive

  Studievejledere

  Henriette Falling
  T: +45 87 55 32 04
  E: hefa@via.d

  Henrik Scheel Andersen
  T: +45 87 55 32 11
  T: hsa@via.dk

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 00
  E: liski@via.dk

  Aarhus

  Optagelsesvejleder

  Astrid Dybro
  T: +45 87 55 31 39
  E: lia.optag@via.dk

  Træffes mandage 12.00-15.00

  Matilde Stenhøj Madsen
  T: +45 87 55 31 40
  E: lia.optag@via.dk

  Træffes onsdage 12.00-15.00

  Studentervejledere

   Vi er 6 studentervejledere ansat på læreruddannelsen i Aarhus.

  Anna Thorup, Anne Sofie Kerstens, Freja Nanna Hindø Jespersen, Karoline Svanholm Larsen, Lea Jakobsen og Mathilde Bekker. 

  T: +45 87 55 30 81
  E: liassv@via.dk

  Lokale: B 3.14

  Vi har følgende træffetider:
  Træffetider indtil sommerferien (d. 5. juli)

  • Mandag kl. 09.00-12.00 (Online fra uge 22)
  • Tirsdag  kl. 12.00-15.00
  • Torsdag kl. 12.00-15.00 (Online fra uge 22) 

  Er du studerende på læreruddannelsen i Aarhus, og har du brug for at tale med en studievejleder? Kontakt:

  Studievejleder

  Bitten Blaabjerg
  T: +45 87 55 30 35
  E: bibl@via.dk

  Træffes mandage 9.00-12.00 og onsdage 9.30-11.30 i lokale D 4.13 samt efter aftale.

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til lærer

Andre måder at læse til lærer på

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen - Meritlæreruddannelse - Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere. - Netbaseret læreruddannelse - Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)

Enkeltfag - åbent uddannelse

Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag. 
Læs om enkeltfag

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole- - Traineelæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen

Test dig selv

5 elever og 1 lærer går ved havnen

Quiz

Besvar 6 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om læreruddannelsen og jobmulighederne.

Test din viden her