Læreruddannelsen

Som lærer bliver du klædt på til at undervise børn, unge og voksne. Du får en uddannelse med høj faglighed og praktisk erfaring med undervisning. 

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Holstebro, Silkeborg, Nørre Nissum (Netuddannelse) Skive og Aarhus

Studiestart

August - Silkeborg også i februar

Praktik

24 uger

Om uddannelsen til lærer

 • Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed.

  Læs mere i det følgende om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen:

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A.P. Møller skolen. 

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et afgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Du kan kun gå til optagelsessamtale én gang pr ordinær ansøgningsrunde (sommer- og vinter-optag). Du vælger selv, hvor i landet du vil til samtale, men resultatet af optagelsessamtalen gælder til alle uddannelsessteder.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse med individuel, konkret vurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse med individuel, konkret vurdering. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Mød Alex, der fortæller om at være til optagelsessamtale

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på læreruddannelsen i VIA på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Obs. Læreruddannelsen i Nørre Nissum optager ikke studerende på uddannelsen i 2024.

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum (netuddannelse), Silkeborg, Skive og Aarhus

  Februar: Silkeborg. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om undervisningsfagene og hvilke niveauer de kræver 

  Merit

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dkk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Læreruddannelsen består af fire elementer og kombinerer både faglige og pædagogiske områder i undervisningen:

  • Undervisningsfag
  • Grundfagligheden
  • Fire praktikperioder
  • Afsluttende lærerfaglig bacheloreksamen

  Undervisningsfag

  • Undervisningsfag er de fag, du lærer at undervise i. De svarer til fagene i folkeskolen. Du skal vælge tre undervisningsfag, som du opnår undervisningskompetence i. 

  • Det første er dit hovedfag (dansk, matematik eller engelsk). Dernæst vælger du yderligere to undervisningsfag som fx musik, idræt, natur og teknologi, eller andre. Det giver dig mulighed for at sammensætte din uddannelse efter dine interesser.

  • Ud over folkeskolens fag kan du også vælge dansk som andetsprog eller specialpædagogik.

  Du skal vælge dit første undervisningsfag lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. Du får besked fra os om, hvordan du gør. 

  Læs om de forskellige undervisningsfag

  Grundfagligheden

  Fagene i grundfagligheden giver dig kompetencer til at arbejde med den enkelte elevs læring, udvikling, trivsel og dannelse. 

  Der er fire obligatoriske fag samt 1-2 valgfag under grundfagligheden:

  • Pædagogik og almen didaktik

  • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik

  • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet

  • Dansk som andet sprog

  • 1 - 2 valgfag

  Særlige profiler

  På læreruddannelsen i VIA kan du vælge mellem 7 forskellige profiler. Profilerne giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere inden for Outdoor og grøn balance, efterskole, musik, sproglærer, kreativitet og animation, sportstræner eller teknologiforståelse. 

  Læs mere om profilerne

  De fire praktikperioder

  I de fire praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Der er praktik med mødepligt på hvert af de fire studieår. På første studieår er du i praktik på den samme skole sideløbende med undervisningen på uddannelsesstedet. Det kan fx være én fast dag om ugen på praktikskolen. Praktikforløb i de øvrige år ligger typisk i kortere sammenhængende perioder. 

  I praktikken lærer du at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb i samarbejde med din vejleder på praktikskolen. Det giver dig mulighed for at reflektere over din undervisning og udvikle den videre igennem uddannelsen.

  Afsluttende lærerfagligt bachelorprojekt

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Se semesterstruktur for uddannelsen - påbegyndt i august 2023

   
  Læreruddannelsen Semesterstruktur 2023

  Fag og moduler  1. studieår  2. studieår 3. studieår 4. studieår
  UV fag 1
  (Dansk/matematik/engelsk)
   25 25
   
  UV fag 2    15 20
  UV fag 3      15  20 
  Praktik  10 10 10 10
  Pædagogik og almen didaktik  10
     10
  Pædagogik, psykologi,
  inklusion og specialpædagogik
   10  10    
  Livsoplysning 5
  15  
  Dansk som andetsprog
       5
  Kurser       5
  Bachelor        10

  ECTS

  60 60 60 60

  Læs mere

  Se studieordninger

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Som en del af din læreruddannelsen i VIA, kan du vælge at tone din uddannelser med 9 forskellige profiler.

  Læs mere om de forskellige profiler

   

 • Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium over fire år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge 37 timer om ugen. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studiegrupper, projektarbejde og praktik i skolen. 

  Som lærer arbejder man i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Man skal ud over at være en dygtige fagperson også være dygtig til at planlægge og tilrettelægge undervisning. Man skal være en god klasseleder og være i stand til at arbejde med børn og unge på en god, respekterende og konstruktiv måde. En lærer samarbejder med kollegaer og forældre, og en lærer er nysgerrig i forhold til at få ny viden og høste erfaringer til gavn for elevernes læring.

  De krav og forventninger, der stilles til en lærer, stilles på mange måder også til en lærerstuderende. Og man bliver på den måde en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. 

  Undervisningsformer

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet veksler mellem holdundervisning, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, studiebesøg, øvelser, opgaveløsning. Vi har lavet en kort beskrivelse af de forskellige studieaktiviteter, du kommer til at møde på læreruddannelsen. Her kan du også få et overblik over studieaktiviteterne, læse mere om vores forventninger til dig som studerende og så kan den hjælpe dig til at planlægge din studietid. 

  Læs om studieaktiviteter i VIA

  Studiemiljø sammen med andre faggrupper

  Hver dag kommer du til at indgå i fagligt og socialt fællesskab. Og du kan deltage i et aktivt studentermiljø med masser af kulturelle og sociale arrangementer. Der er også mange muligheder for at møde og samarbejde med studerende fra andre uddannelser på campus og i forbindelse med tværprofessionelle projekter. 

  Læs mere om hverdagen på studiet under de campusser, hvor du kan læse til lærer: 

 • Som lærerstuderende skal du i praktik af fire omgange. Der ligger en praktik på hvert studieår. Praktikken er en integreret del af uddannelsen, og læreruddannelsen støtter dig i at udvikle et fagligt, pædagogisk og didaktisk grundlag for at undervise i skolens fag i et tæt samarbejde med de tilknyttede uddannelsesskoler. Det betyder, at du på forskellig vis vil opleve sammenhænge mellem det, der foregår i fagene på uddannelsen, og det du beskæftiger dig med i dine praktikker.

  I alle praktikkerne kommer du til at fokusere på din undervisningsfag, grundfagligheden og praktikken. På uddannelsen lærer du både at arbejde i dybden med de enkelte fagområder, og på tværs i et tværfagligt og integreret samarbejde.

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold. 

 • Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler, og på lige fod med kollegaer, der har taget en professionsbachelor til lærer. 

  Du kan også specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplomniveau.

  VIA tilbyder også enkeltfag og diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

  Hør Sandra fortælle om sit studieophold i Australien

  Sandra Schütten Nielsen VIA Læreruddannelsen i Skive har taget et internationalt modul i Australien

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Nørre Nissum og Holstebro

  Studievejledere

  Bente Moesgaard
  T: +45 87 55 32 79
  E: bmo@via.dk

  Telefontid: Mandage 11.00 - 14.00 og tirsdage 09.00 - 12.00. Træffetid efter aftale.

  Lise Sommer
  T: +45 87 55 32 72
  E: lsom@via.dk

  Telefontid: Onsdage 09.00 - 12.00 og torsdage 09.00 - 12.00. Træffetid efter aftale

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Silkeborg 

  Kontakt studievejledere for den ordinære læreruddannelse 

  Alice Bonde Nissen
  T: +45 87 55 31 46
  E: abod@via.dk

  Træffetid: mandag kl. 8.30-12.00 og onsdag kl. 12.00-16.00. 

  Kirsten Rosholm
  T: +45 87 55 31 51
  E: kiro@via.dk

  Træffetid: tirsdag kl. 08.30-12.00 og torsdag kl. 08,30-14.00

  Kontakt meritlæreruddannelsen og trainee-meritlæreruddannelsen 

  Studieservice
  E: studieservice.silk@via.dk 

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Skive

  Studievejledere

  Cecilia Bunk
  E: bunk@via.dk

  Tina Kjær
  T: +45 87 55 32 02
  T: tikj@via.dk

  Studiekontoret

  T: +45 87 55 32 00
  E: liski@via.dk

  Aarhus

  Optagelsesvejleder

  Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse på læreruddannelsen i Aarhus, er du velkommen til at skrive til os på lia@via.dk
  Telefontid:
  Mandag: 12.30-15.00
  Onsdag:  12.30-15.00

  Dorthe Lau
  Studievejleder
  T: +45 87 55 30 95

  Lotte Gottlieb
  Studievejleder
  T: +45 87 55 31 04 

  Studentervejledere

  Følgende er studentervejledere ved læreruddannelsen i Aarhus.

  Anne Sofie Kerstens, Freja Hindø, Lea Jakobsen, Mathilde Bekker, Asta Silkjær Møller og Mette Koldby Vestergaard

  T: +45 87 55 30 81 (primær)
  E: liassv@via.dk

  Lokale: B 3.14

  Træffetider: 
     Mandag: kl. 12.00-15.00
     Onsdag: kl. 09.00-12.00
     Fredag: kl. 09.00-12.00 (online)

   

  Studieadministrationen

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til lærer

Andre måder at læse til lærer på

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen - Meritlæreruddannelse - Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere. - Netbaseret læreruddannelse - Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om læreruddannelsen (NET)

Enkeltfag - åbent uddannelse

Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag. 
Læs om enkeltfag

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole- - Traineelæreruddannelse
Læs om traineelæreruddannelsen

Test dig selv

5 elever og 1 lærer går ved havnen

Quiz

Besvar 6 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om læreruddannelsen og jobmulighederne.

Test din viden her