Sygeplejerske

Vil du gerne finde en sej karrierevej, hvor der er mange forskellige retninger at gå – også internationalt? Hvor der er mulighed for, at du løbende kan udvikle dig både professionelt og som menneske? Hvor du får indsigt i mennesket, kroppen, sundhed og sygdom. Og kan specialisere dig som fx sundhedsplejerske eller leder, når du får nye drømme? Så bliv sygeplejerske. Der er brug for dig! 

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

3,5 år

Studieby

Herning, Holstebro (hybrid), Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus 

Studiestart

September og februar

Praktik

60 uger

Nyhed!

Nu kan du også læse til sygeplejerske via hybriduddannelse. Det betyder, du kan vælge at følge en stor del af undervisningen online hjemmefra. Få dage om måneden skal du møde til undervisning på Campus Holstebro.

Om uddannelsen til sygeplejerske

 • Hvor lang tid tager det at blive sygeplejerske? 

  Det tager normalt 3,5 år at uddanne sig til sygeplejerske. Men du har mulighed for at få merit, uanset i hvilken by du vælger at læse til sygeplejerske, hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har erhvervserfaring.

  Mød Krista, der læser til sygeplejerske og er i praktik på kirurgisk sengeafsnit

  Hvordan bliver man sygeplejerske?

  Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om adgangskrav ved ansøgning gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

  Læs om adgangskrav ved ansøgning gennem kvote 2

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Sygeplejerskeuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Sygeplejerskeuddannelsen på optagelse.dk, skal du være opmærksom på, at der er forskellige KOT-numre for de enkelte studiesteder:

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Herning (OBS! kun studiestart september)
  KOT-nummer: 56390

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Holstebro
  KOT-nummer: 56300

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Horsens
  KOT-nummer: 56370

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Randers
  KOT-nummer: 56400

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Silkeborg
  KOT-nummer: 56360

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Viborg + Særligt tilrettelagt forløb for SOSU-assistenter*
  KOT-nummer: 56380
  "Vedhæft venligst et separat dokument på optagelse.dk på bilagsfanen kaldet "STF-dokument", hvor du kort skriver, at det er det særligt tilrettelagte forløb for SOSU-assistenter, du er interesseret i at blive optaget på. 

  Professionsbachelor, sygeplejerske, Aarhus N
  KOT-nummer: 56340

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Ansøgning om merit

  Hvis du har bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for sygeplejerskeuddannelsen, har du pligt til at søge merit. Læs om reglerne for at søge merit

  Studiestart to gange om året

  Sygeplejerskeuddannelsen har studiestart i september og februar. 

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor inden 5. juli klokken 12.00, får du afslag om optagelse.

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Fagområder på sygeplejerskeuddannelsen:

  • Sygepleje
  • Sundhedsvidenskab
  • Naturvidenskab
  • Humanvidenskab
  • Samfundsvidenskab

  Læs mere om de enkelte fagområder

  7 semestre 

  Sygeplejerskeuddannelsen er opdelt i syv semestre, som hver for sig har fokus på et sygeplejefagligt tema. I alle semestre indgår der klinisk undervisning (praktik).

  Hvert semester udgør et samlet forløb og afsluttes med en eksamen.

  Læs mere om de enkelte semestre

  Tæt samspil mellem teori og praktik

  Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem 60 procent teoretisk og 40 procent klinisk undervisning. Klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen er det samme som praktik. Den teoretiske undervisning foregår på VIA.

  Den kliniske undervisning (praktik) foregår på:

  • Hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier  Se tal og fakta om sygeplejerskeuddannelsen

 • På sygeplejerskeuddannelsen bruger vi mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet klasseundervisning, forelæsninger, studiegrupper, selvstudier, projektarbejde, online læringsforløb og individuelle arbejdsopgaver med vejledning.

  Desuden bliver du undervist i vores meget avancerede simulationslaboratorier. Her får du mulighed for at øve sygepleje på patientmodeller i trygge omgivelser, inden du skal i praktik og møde rigtige patienter. Simulationslaboratoriet ligner til forveksling en hospitalsstue med senge og elektronisk patientjournal.

  Du kommer blandt andet til at øve virkelighedsnære scenarier med forskellige patientgrupper. Fx børn med feber og kvalme, voksne med hjertestop og konfuse ældre mennesker med væskemangel og forhøjet blodtryk.

  Et fuldtidsstudie

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på 40 timer om ugen. 

  Undervisningen veksler fra uge til uge, så du skal være indstillet på en varieret hverdag. 

  Se eksempler på ugeskema fra 1. semester (pdf)

  Et godt udbytte af studieaktiviteterne forudsætter, at du er aktivt studerende. Det betyder blandt andet, at du:

  • Involverer dig i dit studie
  • Er undersøgende og nysgerrig
  • Forbereder dig
  • Forholder dig til indholdet i dit studie
  • Arbejder selvstændigt
  • Er reflekterende

  Men naturligvis forventer ingen af dig, at du skal kunne klare det hele selv. Som studerende er der god hjælp og støtte at få undervejs i studiet, da vi har fokus på et godt og trygt fagligt og socialt studieliv. 

  Læs mere om hverdagen på studiet under de campusser, hvor du kan læse til sygeplejerske:

 • Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne vil videreuddanne dig til sygeplejerske på kortere tid.

  Varighed: 2,5 år

  Titel: Professionsbachelor i sygepleje

  Studiestart: 1. februar

  Deadline: Ønsker du at søge ind på det særligt tilrettelagte forløb for SOSU-assistenter, skal du enten søge i kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00 eller fra den 28. juli på nemstudie.dk

  Uddannelsesby: Viborg

  Læs mere om adgangskrav og indhold på det særligt tilrettelagte forløb for SOSU-assistenter

 • På sygeplejerskeuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Klinisk undervisning udgør 40 procent af uddannelsen. Vi finder praktikpladserne til dig, så du er sikker på, at du kan få dine læringsmål opfyldt i klinikken. Du får også tilknyttet en uddannet klinisk vejleder. 

  Du kan komme i klinik (praktik):

  • På hospitaler
  • I psykiatrien
  • I den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje
  • I VIAs simulationslaboratorier

  Når du er i klinisk undervisning (praktik), vil du få uddannelse i pleje og behandling af patienter/borgere og i at samarbejde med sygeplejersker og med andre fagprofessionelle i sundhedsvæsnet. Som studerende er du aldrig en del af normeringen i vagtplanen. Du er i klinik for at lære. Omvendt er det helt sikkert, at din arbejdsindsats har stor værdi.

  Der er mødepligt i klinikken svarende til 30 timer pr. uge. Mødetiden vil fortrinsvis ligge i dagtimerne på hverdage. Som studerende skal du dog være forberedt på, at du også kan få både aften-, natte- og weekendvagter, når det er relevant, og der er mulighed for vejledning.

  Ud over de 30 timers gennemsnitlig tilstedeværelse er der en studietid på yderligere 10 timer, svarende til en forventet studieindsats på i alt 40 timer. Disse 10 timer kan placeres i løbet af ugen, eller eventuelt på helligdage.

  Bemærk, at du kan komme i praktik i kommuner over hele Region Midtjylland, så du skal være forberedt på transporttid, når du er i praktik.

  Hvad er simulationslaboratorier?

  Dele af den kliniske undervisning finder sted i simulationslaboratorier. Et simulationslaboratorie er et undervisningslokale, hvor du som studerende kan øve sygepleje på avancerede patientmodeller. Du kommer fx til at træne færdigheder som sårpleje, hygiejne, måle blodtryk og puls eller øve dig i at lægge et kateter korrekt.

  Samtidig træner du din evne til at analysere og vurdere patientens situation og behov for pleje. Det vil sige, at du fx i forbindelse med hygiejne vurderer, om patientens hud viser tegn på begyndende tryksår, dehydrering eller infektioner.

  Simulationslaboratorierne er på den måde med til at gøre uddannelsen så virkelighedsnær som muligt. Samtidig får du noget øvelse, som er en stor fordel, når du første gang skal ud og pleje patienter i virkelighedens verden.

 • Hvad laver en sygeplejerske?

  Som færdiguddannet sygeplejerske har du mange forskellige job- og karrieremuligheder. Alene på hospitalerne er der stor forskel på at være fx sygeplejerske på en medicinsk afdeling, en børneafdeling eller en skadestue.

  De fleste sygeplejersker arbejder på hospitaler eller i den kommunale hjemmepleje. Men du kan også blive ansat i fx sundhedscentre, lægekonsultationer eller lægemiddelfirmaer. 

  Mød Nanna, der arbejder som sygeplejerske på en akutafdeling

  Få job som sygeplejerske i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Grønland eller England? Eller er du tiltrukket af muligheden for at yde en indsats i et udviklingsland med fx Læger Uden Grænser eller Dansk Røde Kors?

  Du har alle muligheder med et eksamensbevis fra sygeplejerskeuddannelsen, der kan bruges over hele verden.

  Efter- og videreuddannelser for sygeplejersker

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i sygepleje har du et væld af muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Specialuddannelse

  I Danmark findes der seks specialuddannelser for sygeplejersker. Du har mulighed for at videreuddanne dig til:

  • Psykiatrisk sygeplejerske
  • Anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske)
  • Intensivsygeplejerske
  • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
  • Kræftsygeplejerske
  • Sundhedsplejerske

  Læs mere om specialuddannelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som sygeplejerske har du også mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i sygepleje
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
  • Master i Klinisk sygepleje
  • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i Sundhedsantropologi
  • International Master i klinisk sygepleje

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som sygeplejerske, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område, fx:

  • Sundhedsfaglig diplomuddannelse
  • Diplomuddannelse i psykiatri
  • Diplomuddannelse i ældrearbejde
 • Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig til sygeplejerske?

  Som sygeplejerskestuderende i VIA har du mulighed for at tage en del af din uddannelse som et udvekslingsophold i udlandet. Du kan vælge korte og lange studieophold i udlandet med praktisk og teoretisk undervisning. Et udvekslingsophold i udlandet sidestilles med den studieaktivitet du ellers ville have haft hjemme i samme periode. 

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen garanterer, at kvaliteten er i orden, så din studietid ikke forlænges. Som udgangspunkt kan du komme på udvekslingsophold efter at have bestået alle prøver på 1. og 2. semester.

  Du kan fx komme i praktik på et hospital eller modtage teoretisk undervisning på et universitet. 

  Studieophold i hele verden

  Studieopholdene er arrangeret i samarbejde med VIAs internationale partnere i Australien, Europa, Canada, Asien, Afrika og Skandinavien.

  Du kan komme på studieophold i blandt andet:

  • Australien
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Finland
  • Grækenland
  • Holland
  • Island
  • Italien
  • Japan
  • Letland
  • Norge
  • Schweiz
  • Spanien
  • Storbritannien 
  • Tyskland

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Uddannelsesministeriets Facebook side Grib Verden

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Herning

  Karen Schjøtz Vejrup
  +45 87 55 22 75
  ksve@via.dk

  Holstebro

  Studievejledning

  Karen Schjøtz Vejrup
  +45 87 55 22 75
  ksve@via.dk

  Julie Marie Dahl Petersen
  +45 87 55 22 77
  jumm@via.dk

  Uddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
  T: +45 87 55 22 55
  E: sih@via.dk

  Horsens

  Studievejledning

  Anette Worm Nielsen
  +45 87 55 13 22 
  anwn@via.dk

  Hedwig Regiena Hermance Kamphof 
  +45 87 55 21 24
  heka@via.dk

  Har du spørgsmål om studiestart i september, skal du kontakte Anette. Har du spørgsmål om studiestart i februar, skal du kontakte Hedwig. 

  Uddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens
  +45 87 55 10 00
  siho@via.dk

  Randers

  Studievejledning

  sir.studievejl@via.dk

  Steen Hundborg: +45 87 55 21 81
  Marianne Kjær Freiesleben: +45 87 55 21 73

  Du er velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon, hvis du ønsker at aftale et individuelt møde. 

  Uddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen i Randers
  +45 87 55 21 55
  sir@via.dk

  Silkeborg

  Studievejledning

  Laila Kristensen
  +45 87 55 21 20
  lakr@via.dk

  Stine Leegaard Jepsen
  +45 87 55 21 36
  stlj@via.dk 

  Eda Gül Ekinci 
  Studentervejleder
  sis.studievejl@via.dk

  Anika Elsý Ívarsdóttir
  Studentervejleder 
  sis.studievejl@via.dk

  Uddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  +45 87 55 21 00
  sis@via.dk

  Viborg

  Studievejledning

  Bodil Nørreris
  +45 87 55 22 07
  bodn@via.dk

  Jørn Fryd Christensen
  +45 87 55 22 88
  jkfc@via.dk

  Uddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
  +45 87 55 22 00
  siv@via.dk

  Aarhus

  Studievejledning

  sia.studievejl@via.dk

  Helle Engholm Justesen (træffes fortrinsvis mandag)
  +45 87 55 19 63
  heej@via.dk 

  Uffe Nørum (træffes fortrinsvis tirsdag)
  +45 87 55 20 65
  uffe@via.dk

  Heidi Mølgaard Simonsen (træffes fortrinsvis torsdag)
  +45 87 55 20 54
  hmsn@via.dk

  Uddannelsen

  Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
  +45 87 55 20 00
  sia@via.dk

Her kan du læse til sygeplejerske

 • Sygeplejerskeuddannelsen i Herning er en uddannelsesstation, hvilket vil sige at den teoretiske undervisning på de første tre semestre foregår på Campus Herning.

  Men du skal være forberedt på, at der løbende igennem uddannelsen er undervisning, som foregår på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Det gælder blandt andet undervisningsdage i simulationslaboratoriet.

  Samlet set får du teoretisk undervisning i knap ét år, ud af uddannelsens i alt 3,5 år, på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

  Vi anvender mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet holdundervisning, gruppearbejde, e-læring, projektarbejde og individuelle arbejdsopgaver med vejledning.

  I simulationslaboratoriet har du mulighed for at øve sygepleje på patientmodeller og dine medstuderende, inden du skal i praktik og arbejde med patienter.

  I Herning optager vi i alt 40 nye studerende én gang om året. Alle har studiestart 1. september, og holdet følges ad gennem hele uddannelsen.

  For nye studerende - fokus på fællesskab og trivsel

  På sygeplejerskeuddannelsen i Herning vil vi gerne give dig den bedst mulige start på studiet med fokus på det sociale fællesskab og på dig som individ. Det gør vi blandt andet ved at knytte et antal tutorer til hvert nyt hold. Det betyder, at du lige fra starten af uddannelsen altid har mulighed for at få hjælp og komme til at tale med en medstuderende, der har været igennem det forløb, som du lige er begyndt på.

  Du vil på hele uddannelsen altid have mulighed for at tale med en studievejleder omkring din trivsel som studerende. Timer med studievejlederen er også skemasat som en del af din undervisning med elementer som fx studiegrupper og studieteknikker. Studievejlederne vil også holde møder med de enkelte studiegrupper for at høre til trivslen og oplevelsen af de forventninger, der stilles på studiet.

  Ved studiestart kommer du til intro-dag med dine medstuderende. 

  På Sygeplejerskeuddannelsen i Herning er vi en forholdsvis lille uddannelse, så du vil få tæt kontakt til dine undervisere og medstuderende. Du kommer til at færdes i den nye Bygning F, som er et gammelt privathospital, der i 2021 er ombygget til flotte undervisningslokaler, grupperum og fællesarealer. I bygning F vil vi også møde studerende fra VIAs uddannelse til professionsbachelor i skat. I nabobygningerne går studerende fra VIAs uddannelser til designer og ingeniør.

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. Din undervisning på campus ligger som udgangspunkt i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 17.00. Du har i gennemsnit 20 lektioner pr. uge. Derudover kommer forberedelse, selvstudier, gruppearbejde mv.

  Vi forventer, at du tager  medansvar for din egen læreproces. Det betyder, at du ud over de skemalagte lektioner selv tilrettelægger gruppearbejde og anden forberedelse op til de ugentlige 40 timer.

  Samarbejdet mellem jer som studerende og uddannelsen foregår gennem dialogmøder, De Studerendes Time og De Studerendes Råd. Desuden involveres repræsentanter for studerende i udviklingsprojekter vedrørende uddannelsen.

  Her kan du komme i praktik 

  40 procent af VIA Sygeplejerskeuddannelsen er praktik, og du skal ud i praktik syv gange i alt.  

  Vi finder praktikpladserne til dig, så du er sikker på, at du får dine læringsmål opfyldt. Alle steder sikrer vi, at du får dygtige og veluddannede vejledere. 

  Du kan blandt andet komme i praktik på Regionshospitalet Herning. Og i den kommunale hjemmesygepleje i Herning. Men du kan også komme i praktik andre steder i Region Midtjylland, så du skal være forberedt på transporttid, når du er i praktik.

  Campus Herning

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Herning under en stor del af din sygeplejerskeuddannelse. Her får du et studieliv på en spændende campus med otte andre uddannelser og i alt 1.700 studerende. 400 af dem er internationale studerende,.

  Læs mere og se film fra Campus Herning

  Uddannelsesby Herning

  UddannelsesbyHerning.dk kan du læse om alt det, som byen har at byde på. Find ud af, hvor du kan bo, mødes med dine venner, gå til koncerter, dyrke sport og meget mere.

  Har du spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere om VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Herning, er du velkommen til at kontakte os. 
  Kontakt: 
  Studievejleder Karen Schjøtz Vejrup
  T: +45 87 55 22 75
  E: ksve@via.dk

 • Vælg om du vil have undervisning på campus eller online hjemmefra

  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro er en hybriduddannelse. Det betyder, at du kan vælge mellem to måder at være sygeplejerskestuderende på:

  • Du kan enten vælge at være campus-studerende.
   Det er den traditionelle måde at være studerende på – hvor du skal møde fysisk op på Campus Holstebro og deltage i den undervisning, der er tilrettelagt. Der er typisk undervisning fire dage om ugen.

  • Eller du kan vælge at være online-studerende.
   Hvis du vælger det, skal du deltage online i langt det meste af den undervisning, der er tilrettelagt. Du skal dog møde op på Campus Holstebro til en mindre del af undervisningen, fx til øvelser, hvor det er nødvendigt, at du er fysisk tilstede. Du skal regne med, at du som online-studerende typisk skal til undervisning på Campus Holstebro nogle få dage hver måned.

  Det kan fx være til undervisning i vores simulationslaboratorium, hvor du får mulighed for at øve sygepleje på patientmodeller, inden du skal i praktik og arbejde med patienter i fx hjemmeplejen og på hospitaler. Simulationslaboratoriet er indrettet med tre hospitalsstuer, en aflastningsstue og en stue, der skal illustrere et privat hjem.

  Campus-studerende og online-studerende går på samme hold. Så det er nøjagtig den samme undervisning, som foregår på nøjagtig den samme tid, du deltager i, hvad enten du er campus-studerende eller online-studerende. Forskellen er, at hvis du er campus-studerende, er du fysisk til stede i undervisningslokalet på campus, og hvis du er online-studerende, deltager du – i langt de fleste lektioner – online. 

  Du kan vælge om inden for de første 6 uger på 1. semester 

  Dit valg mellem at være campus-studerende eller online-studerende gælder for ét semester (½ år) ad gangen. Dog er der mulighed for at vælge om de første seks uger af 1. semester, hvis du efter at have prøvet det opdager, at du gerne vil skifte fra være online-studerende til at være campus-studerende - eller omvendt. 
   
  Af hensyn til planlægning af undervisningen kan du herefter ikke skifte mellem at være online-studerende og campus-studerende i løbet af et semester. Så har du fx valgt at være campus-studerende på et semester, så kan du ikke deltage online nogle dage på det semester, selv om det måske passer dig bedst.  
   
  I løbet af uddannelsen kan du fx vælge at tage 1. semester som online-studerende. Herefter kan du, hvis du vil, skifte til at være campus-studerende på 2. semester. Hvis det passer dig bedre at fortsætte med at være online-studerende også på 2. semester, så vælger du bare det. 

  For nye studerende - fokus på fællesskab og trivsel

  På Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro vil vi gerne give dig den bedst mulige start på studiet med fokus på det sociale fællesskab og på dig som individ. Det gør vi blandt andet ved at knytte et antal tutorer til hvert nyt hold. Det betyder, at du lige fra starten af uddannelsen altid har mulighed for at få hjælp og komme til at tale med en medstuderende, der har været igennem det forløb, som du lige er begyndt på.

  Desuden vil du i løbet af de første måneder blive indkaldt til en studieudviklingssamtale med din studievejleder, hvor formålet er at støtte dig i din studiestart, trivsel og tilhørsforhold til uddannelsen. 

  Du vil på hele uddannelsen altid have mulighed for at tale med en studievejleder omkring din trivsel som studerende. Timer med studievejlederen er også skemasat som en del af din undervisning med elementer som fx studiegrupper og studieteknikker. Studievejlederne vil også holde møder med de enkelte studiegrupper for at høre til trivslen og oplevelsen af de forventninger, der stilles på studiet. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. Der er deltagelsespligt til undervisningen både for campus-studerende og for online-studerende. Du skal deltage i mindst 80 % af den skemalagte undervisning.

  Din undervisning på campus ligger som udgangspunkt i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 17.00. Du har i gennemsnit 20 lektioner pr. uge. Derudover kommer forberedelse, selvstudier, gruppearbejde mv.

  Vi forventer, at du tager  medansvar for din egen læreproces. Det betyder, at du ud over de skemalagte lektioner selv tilrettelægger gruppearbejde og anden forberedelse op til de ugentlige 40 timer.

  Samarbejdet mellem jer som studerende og uddannelsen foregår gennem dialogmøder, De Studerendes Time og De Studerendes Råd. Desuden involveres repræsentanter for studerende i udviklingsprojekter vedrørende uddannelsen.

  Her kan du komme i praktik 

  40 procent af VIA Sygeplejerskeuddannelsen er praktik, og du skal ud i praktik syv gange i alt.

  Du kan komme i praktik på flere hospitaler, blandt andet i Gødstrup og Lemvig. I den kommunale hjemmesygepleje kan du komme til Herning, Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern. Desuden har vi praktiksteder på hospice Ankerfjord i Hvide Sande.

  Ved sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro skal du, som en del af den praktiske undervisning, også 14 dage på 'Det tværfaglige studieafsnit' på Regionshospitalet Gødstrup. Her kommer du til at samarbejde med studerende fra fysioterapeut-, ergoterapeut- og lægeuddannelsen om pleje og behandling af patienter, der er hofte- eller knæopererede. Naturligvis under supervision af uddannede vejledere.

  Læs mere om Det tværfaglige studieafsnit 

  Campus Holstebro

  Campus Holstebro har cirka 2.000 studerende fra forskellige VIA-uddannelser. Dertil kommer cirka 50 internationale studerende, der kommer til Holstebro fra hele verden for at tage en del af deres uddannelse.

  Læs mere og se film fra Campus Holstebro

  Studieby Holstebro

  studiebyholstebro.dk kan du læse om alt det, som byen har at byde på. Find ud af, hvor du kan bo, mødes med dine venner, gå til koncerter, dyrke sport og meget mere.

 • Vores særlige fokus på sundhedsteknologi, simulation og innovation er med til at sikre, at du som færdiguddannet sygeplejerske kan leve op til de krav, der stilles i fremtidens sundhedsvæsen.

  På sygeplejerskeuddannelsen i Horsens optager vi i alt 128 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Vi anvender mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet holdundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, projektarbejde og individuelle arbejdsopgaver med vejledning. 

  Desuden kommer du til at øve sygepleje i Simulations- og Innovationscenteret, der er placeret på Regionshospitalet Horsens. Det betyder, at undervisnings- og læringsformer finder sted tæt på det autentiske sundhedsvæsen allerede fra begyndelsen af din uddannelse. Du kommer til at lære om fx visitering af akut syge ved hjælp af bl.a. måling af puls og blodtryk.

  Særligt for nye studerende

  Når du starter på sygeplejerskeuddannelsen bliver du introduceret til blandt andet it-systemer, studieteknikker og faciliteterne på Campus Horsens. I løbet af den første studieuge kommer du på to dages hyttetur med dine medstuderende. Det er tutorerne, der arrangerer hytteturen. Fokus ligger på forskellige sociale aktiviteter og hygge, så alle kan lære hinanden at kende. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. 

  Vi forventer, at du har kendskab til, og interesse for, at anvende it og har en bærbar computer. Og du skal være forberedt på, at du kommer til at arbejde med dine matematiske færdigheder i både teori og praksis. Vi tilbyder naturligvis introduktion til de systemer og programmer, du får brug for i din hverdag som studerende.

  Du skal desuden være indstillet på, at du i dine praktikforløb kommer vidt omkring i det sygeplejefaglige felt. Og du vil derfor møde udfordringer, der knytter sig til at varetage pleje og behandling af svært syge, ældre og mennesker med psykisk sygdom.

  Vær forberedt på, at mødetid og undervisningstimer veksler fra dag til dag. Ugeskemaerne er aldrig ens.

  Her kan du komme i praktik

  40 procent af VIA Sygeplejerskeuddannelsen er praktik, og der er praktikperioder løbende igennem hele uddannelsen. 

  Du kan komme i praktik på Regionshospitalet Horsens, Aarhus Universitetshospital, i regionspsykiatrien samt i socialpsykiatri og hjemmesygepleje i Horsens-, Hedensted- og Ikast-Brande Kommune. Desuden kommer du i praktik i Sundhedsplejen i Horsens- og Hedensted Kommune.

  Når du er i praktik, skal du være indstillet på varierende vagter og mødetidspunkter. Det betyder, at du både kan få weekend-, aften- og nattevagter.

  Din trivsel

  Vi er en forholdsvis lille uddannelse, så du vil få tæt kontakt til dine undervisere og medstuderende. 

  Vores studievejledere afvikler obligatoriske trivselssamtaler med alle studerende. Derudover er du altid velkommen til at kontakte den studievejleder, der er knyttet til dit hold, hvis du oplever udfordringer i forhold til din trivsel.

  De Studerendes Råd på Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens mødes månedligt med studievejlederne og uddannelseslederen. På møderne drøftes blandt andet studiemiljø og trivsel samt planlægning af temadage.

  Campus Horsens

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Horsens under størstedelen af sygeplejerskeuddannelsen. 

  Her får du et studieliv på en stor ny campus med 27 uddannelser og ca. 2.900 studerende. Campus Horsens har banegården som nabo, og derfor er det nemt at pendle dertil. Desuden arrangerer Campus Horsens blandt andet fredagsbar, events og fester. 

  Læs mere og se film fra Campus Horsens

 • I Randers foregår uddannelsen til sygeplejerske primært som klasseundervisning, da vi er en forholdsvis lille uddannelse. Du kommer til at kende dine undervisere godt, og du er altid velkommen til at kigge forbi til en uforpligtende snak om et fagligt emne eller din trivsel generelt på studiet.

  På sygeplejerskeuddannelsen i Randers optager vi i alt 106 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Særligt for nye studerende

  Du starter på uddannelsen i et fælles introforløb, hvor du bliver introduceret til blandt andet god studieteknik, it-systemer og faciliteterne på Campus Randers. 

  Et par uger efter studiestart kommer du desuden på to dages hyttetur med hele din årgang. Det er studiestarts-mentorerne, der arrangerer hytteturen. Formålet er social hygge og afslappet samvær, så I kan lære hinanden at kende på holdene. 

  Ydermere har vi udpeget erfarne studerende fra uddannelsen som studentervejledere, der kan hjælpe dig med at falde til i dit nye liv som studerende. Igennem hele din studietid er du velkommen til at kontakte dem, hvis du får brug for gode råd eller konkret hjælp. 

  Alle studiegrupper får tilknyttet en underviser, der fungerer som mentor. Det betyder blandt andet, at underviseren tager initiativ til uformelle samtaler med fokus på den faglige og sociale trivsel i den enkelte studiegruppe.

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på mindst 40 timer om ugen. Undervisning skal forstås som et bredt begreb, der favner både holdundervisning, gruppearbejde og selvstudier mv.

  I praktikforløbene skal du være forberedt på, at du kommer ud i sundhedsvæsenet og møder rigtige patienter. Det vil sige, at du skal deltage aktivt i plejeforløb og kan komme ud i både grænseoverskridende og stærke følelsesmæssige situationer. For eksempel i mødet med meget syge eller døende mennesker.

  Her kan du komme i praktik 

  40 procent af sygeplejerskeuddannelsen er praktik. Du kommer i praktik på alle semestre, undtagen dit sidste semester, hvor du skriver bachelorprojekt.

  Du kan komme i praktik på Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital, i regionspsykiatrien samt i den kommunale hjemmepleje og sundhedspleje i Randers, Viborg og Norddjurs Kommune. Desuden har vi praktiksteder på Hospice Djursland.

  Din trivsel

  Vi har tæt kontakt med vores studerende, og vi lægger vægt på, at du har indflydelse på din hverdag og studie gennem fx De Studerendes Råd (DSR) og studentertilfredshedsundersøgelser.

  Vores uddannelsesleder holder desuden løbende møder med alle hold af sygeplejestuderende, hvor der er fokus på jeres trivsel og studiemiljøet.

  Campus Randers

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Randers under størstedelen af din uddannelse til sygeplejerske. Her får du et studieliv på en moderne og overskuelig campus sammen med i alt 800 studerende fra sygeplejerske-, pædagog-, psykomotorik- og læreruddannelsen.

  Læs mere og se film fra Campus Randers

   

 • På Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg optager vi i alt 110 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Særligt for nye studerende 

  Ved studiestart vil du møde dine nye studiekammerater på Campus Silkeborg fra både sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen i et tilrettelagt introduktionsforløb. Sammen påbegynder I jeres studier og former starten på det studiemiljø, som vil give dig et trygt fagligt, professionelt og socialt fundament. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen. 

  Vær forberedt på, at mødetid og undervisningstimer veksler fra dag til dig. Ugeskemaerne er aldrig ens, så det er vigtigt, at du selv tager ansvar for at planlægge din tid til fx forberedelse og gruppearbejde.

  Her kan du komme i praktik

  40 procent af Sygeplejerskeuddannelsen er praktik og du kommer i kortere eller længerevarende praktikker på alle semestre. Sygeplejerskeuddannelsen i VIA deler praktikpladserne i hele Region Midt.

  Som studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg kan du komme i praktik på:

  • Hospitalsenheden Midt, der omfatter Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Silkeborg

  • Hospitalsenhed Vest i Herning 

  • Aarhus Universitetshospital 

  • Hjemmeplejen og Sundhedsplejen i Silkeborg, Skanderborg og Ikast-Brande kommune.

  En del af vores bachelorstuderende udvikler deres eksamensprojekt i tæt samarbejde med et af deres praktiksteder. Se eksempel i filmen

  Din trivsel 

  På Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg får du tæt kontakt til dine undervisere og medstuderende, og vi lægger vægt på, at du får medindflydelse på din hverdag og studie.

  Du får særligt tilknyttet én bestemt underviser, som er din kontaktperson og kan støtte dig fagligt og personligt. Det betyder, at du får tilbudt faste individuelle trivselssamtaler på den første del af uddannelsen og løbende efter behov. 

  Studiegrupper bliver en del af din hverdag. I får sparring og hjælp af en underviser, når I har behov for det.
  Desuden er du altid velkommen til at kontakte vores studentervejledere. De er studerende fra ældre årgange og har personlig erfaring med livet som sygeplejestuderende og de udfordringer og muligheder, det rummer. 

  Deres opgave er sammen med studievejlederne at være til rådighed, hvis du vil drøfte studiemæssige, faglige, sociale eller karrieremæssige forhold. 

  Campus Silkeborg

  Campus Silkeborg kommer til at danne rammen om din hverdag under størstedelen af sygeplejerskeuddannelsen. Det er en mindre campus i naturskønne omgivelser med i alt 1.200 studerende fra sygeplejerske- og læreruddannelsen. Derudover modtager vi internationale studerende fra hele verden. 

  På campus bliver der løbende arrangeret sportsaktiviteter, fredagscafé og fester på tværs af uddannelserne. Desuden arrangerer De Studerendes Råd på sygeplejerskeuddannelsen en årlig temadag, der fx kan omhandle etik i sygeplejen eller de mange og nye karrieremuligheder i faget. 

  Læs mere og se film fra Campus Silkeborg 

 • På Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg optager vi i alt 147 nye studerende om året. Vi har studiestart både i september og februar, og du går på hold med op til 50 medstuderende. 

  Hos os bliver du en del af et fællesskab og et studiemiljø, der understøtter din faglige, og måske også personlige, udvikling.

  Særligt for nye studerende

  Som ny studerende er det vigtigt, at du falder godt til på studiet, både fagligt og socialt. Vi tilrettelægger derfor et introforløb for alle nye studerende, hvor der er fokus på, at du kommer godt i gang med dit nye liv som studerende på en videregående uddannelse.

  Tutorer fra de ældre årgange bliver tilknyttet hvert hold gennem hele din uddannelse. De kan svare på dine spørgsmål om fx studieteknik, eksamener og praktik. Desuden arrangerer de sociale aktiviteter, hvor du kan lære dine medstuderende bedre at kende. 

  Vi vægter at have en tæt kontakt med vores studerende, og undervejs i studiet kan du få tilbudt en studiesamtale med en underviser, som har fokus på din faglige og sociale trivsel på studiet. 

  Undervisningsmetoder

  Vi anvender mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelle arbejdsopgaver med vejledning samt online undervisning, hvor du mødes med din underviser og medstuderende på nettet. 

  Desuden har vi et moderne og veludstyret simulationslaboratorie, hvor du får mulighed for at øve sygepleje på avancerede patientmodeller i trygge omgivelser, inden du skal i praktik og arbejde med rigtige patienter. Simulationslaboratoriet ligner til forveksling en moderne hospitalsstue med senge, elektronisk patientjournal og medicinrum.

  Internationale muligheder

  Hvert efterår udbyder vi et internationalt semester, hvor du går på hold med studerende fra andre lande. Undervisningen foregår derfor på engelsk. Det kan være en god ide at tage det internationale semester, hvis du fx gerne vil i praktik i udlandet senere i uddannelsen.

  Her kan du komme i praktik 

  40 procent af VIA Sygeplejerskeuddannelsen er praktik, og der er praktikperioder gennem hele uddannelsen.  

  Du kan komme i praktik på Regionshospitalet i Viborg og Skive, i hjemmepleje og sundhedspleje i Viborg, Skive, Holstebro og Herning, samt i psykiatri i Viborg og Skive. Derudover har vi praktiksteder på Hospice Limfjord i Skive.

  Et særligt fokus på formidling, forskning og innovation

  Du har mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter ud over den almindelige undervisning (ekstra curriculære aktiviteter). Det er øvelser i sygepleje, fx sårpleje, indsprøjtninger, kommunikation med patienter og pårørende, samt foredrag om sygeplejefaglige emner. 

  Du kan fx blive optaget i vores underviserteam, der har undervisningsopgaver på studiet, blandt andet i simulationslaboratoriet og i andre sammenhænge. Det kan fx handle om undervisning i solbeskyttelse til børn eller rygestop til unge i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.  

  Og du kan søge om optagelse i vores dataindsamlerteam, der assisterer med indsamling af data ved sygeplejefaglige udviklingsprojekter på Hospitalsenhed Midt. 

  Når du har afleveret dit bachelorprojekt, tilbyder vi, at du kan få vejledning af en forskningslektor, hvis du har lyst til at prøve kræfter med at skrive en faglig artikel om dine resultater. Nogle af vores tidligere studerende har fået deres artikel publiceret i et sygeplejefagligt tidsskrift.

  Campus Viborg 

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Viborg under størstedelen af sygeplejerskeuddannelsen. Her får du et studieliv på en velfungerende campus med 2.000 studerende fra flere forskellige VIA-uddannelser. Dertil kommer cirka 200 internationale studerende, der kommer til Viborg fra hele verden for at læse et semester.

  I Studentervæksthuset på Campus Viborg kan du desuden få rådgivning og vejledning om idégenerering og idéudvikling samt undervisning i innovation og entreprenørskab.

  Læs mere og se film fra Campus Viborg

 • På Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus optager vi cirka 300 nye studerende om året. Der er  studiestart både i februar og september.

  Du bliver tilknyttet en klasse med op til 40 medstuderende, og en del af studiearbejdet foregår i mindre grupper. Undervisningen veksler mellem praktik og teori.  Du vil møde mange forskellige undervisningsmetoder, fx auditorieforelæsninger, klasseundervisning, digitalt formidlet undervisning og undervisning i simulationslaboratorier.

  Desuden vil du under praktikperioder få hjælp og vejledning af dine praktikvejledere i dit konkrete arbejde med patienter.

  Særligt for nye studerende

  Når du starter på sygeplejerskeuddannelsen placeres du i en studiegruppe, hvor hensigten er, at I støtter hinanden og samarbejder omkring både det faglige udbytte og det sociale fællesskab. Alle klasser har en klasseansvarlig underviser, som følger jer i det første studieår.

  Underviseren er til rådighed med hjælp og sparring, fx hvis der opstår problemer i en eller flere studiegrupper. Desuden er der en studievejleder knyttet til alle klasser.

  På både første og andet semester tilbydes I gruppevejledning med en studievejleder. Studievejlederne tilbyder derudover individuelle samtaler efter behov gennem hele din uddannelse. 

  Introforløb på to måneder

  De første to måneder af studiet er et introforløb, hvor tutorerne arrangerer og deltager i en række sociale arrangementer. Programmet omfatter blandt andet en hyggelig hyttetur, ’Tour de Aarhus’, introfest, pubcrawl og spilleaftener.
  Der er tre tutorer tilknyttet hver klasse. Tutorerne er selv studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og kan svare på dine spørgsmål ud fra de erfaringer, som de selv har fået med studiet og studielivet.

  Forventninger til dig

  Det er et fuldtidsstudie på cirka 40 timer om ugen og krævende at uddanne sig til sygeplejerske. Til gengæld bliver du knaldhamrende dygtig og gennemgår en stor personlig udvikling. 

  Hvis du har lyst til at være med til at præge din uddannelse og dit fag, har du mulighed for at blive medlem af Sygeplejestuderendes Råd (SSR) og/eller gruppen for mandlige sygeplejerskestuderende (MAST).

  Her kan du komme i praktik 

  Vi har praktiksteder i hele Østjylland, men primært på Aarhus Universitetshospital og i den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje i følgende kommuner: Aarhus, Syddjurs og Favrskov.

  Alle steder sikrer vi, at du får dygtige og veluddannede vejledere.

  Du kommer til at møde patienter og borgere med mange forskellige sygdomme og sundhedsudfordringer, af såvel psykisk som kropslig karakter. Du vil møde mennesker fra alle sociale lag og kulturer, og du stifter bekendtskab med mennesker som ikke har så mange ressourcer i forhold til at mestre sygdomme og opretholde sundhed.

  Din trivsel 

  Det kan til tider være krævende at være studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Får du brug for det, har vi følgende tilbud, som måske kan hjælpe dig:

  • Undervisning i notat og læseteknik

  • Undervisning i basal matematik

  • Kurser i håndtering af eksamens-/præstationsangst

  • Specialpædagogisk støtte til studerende med ord- og talblindhed     

  • Specialpædagogisk støtte til studerende med psykiske- og fysiske diagnoser

  • Kurser i håndtering af stress

  • Individuelle samtaler med studievejleder

  Campus Aarhus N

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Aarhus N. Her får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt 7 sundhedsfaglige uddannelser. 

  Du kan deltage i faglige og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne på campus, hvis du har lyst. Der er fx tilbud om fredagsbar, fester, drop in mindfulness, madlavningskurser, træningscenter og diverse idrætsaktiviteter.

  Læs mere og se film fra Campus Aarhus N 

 • Kan du svare ja til disse spørgsmål? - så kan det være noget for dig at læse til sygeplejerske over nettet:

  • Jeg kan møde på Campus Viborg 1 dag om ugen og har mulighed for at arbejde hjemmefra de øvrige dage
  • Jeg er parat til at studere mindst 40 timer om ugen på mit studie
  • Jeg er villig til at indgå i forpligtende gruppearbejde og tage medansvar for afvikling af de daglige opgaver online
  • Jeg kan møde på en praktikplads, som VIA tildeler, der ligger i Region Midtjylland
  • Jeg kan arbejde både dag-, aften- og nattevagter, når jeg er i praktik
  • Jeg kan arbejde 30 timer om ugen, når jeg er i praktik

  Læs mere om adgangskrav og studieformer på VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse 

Mød studerende og færdiguddannede

OBS!

Du kan blive sygeplejerske på kun 2,5 år, hvis du er uddannet SOSU-assistent

Test dig selv

Patient får behandling

Quiz

Besvar 6 hurtige spørgsmål, og find ud af, hvor meget du egentlig ved om sygeplejerskeuddannelsen.
Test din viden her
Sygeplejerskestuderende øver sig på en patientdukke i simulationslaboratoriet på VIA

Quiz: Find den rette studieform for dig

Vidste du, at du kan læse VIA Sygeplejerskeuddannelsen på 3 forskellige måder?
Campus, hybrid (delvis online) og netuddannelse. 

Tag testen
 • Ifølge ug.dk er den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede sygeplejersker mellem 33.632 og 45.749 kr., inklusiv pension og tillæg mv. (2019)

  Læs mere om, hvad en sygeplejerske tjener på ug.dk

 • Som færdiguddannet sygeplejerske har du mange forskellige job- og karrieremuligheder. Alene på hospitalerne er der stor forskel på at være fx sygeplejerske på en medicinsk afdeling, en børneafdeling eller en skadestue.

  De fleste sygeplejersker arbejder på hospitaler eller i den kommunale hjemmepleje. Men du kan også blive ansat i fx sundhedscentre, lægekonsultationer eller lægemiddelfirmaer.

  Mød Nanna, der arbejder som sygeplejerske på en akutafdeling


 • Ja, sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3,5 år. Denne type af uddannelse hedder professionsbachelor, der er kendetegnet ved at kombinere teori på skolen med praktikperioder.

  Som sygeplejerskestuderende i VIA kan du komme i praktik på fx hospitaler, i psykiatrien, i den kommunale hjemmepleje/sundhedspleje og i VIAs simulationslaboratorier.

  Læs mere om videregående uddannelse

 • Uddannelsen til sygeplejerske er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på 40 timer om ugen. Undervisningen veksler fra uge til uge, så du skal være indstillet på en varieret hverdag.

  På VIA Sygeplejerskeuddannelsen bruger vi mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet klasseundervisning, forelæsninger, studiegrupper, selvstudier, projektarbejde, online læringsforløb og individuelle arbejdsopgaver med vejledning.

  Desuden bliver du undervist i vores meget avancerede simulationslaboratorier. Her får du mulighed for at øve sygepleje på patientmodeller i trygge omgivelser, inden du skal i praktik og møde rigtige patienter. 

 • Det tager som udgangspunkt 3,5 år at læse til sygeplejerske. Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent kan du videreuddanne dig til sygeplejerske på kun 2,5 år.

  Læs mere om adgangskrav og indhold på det særligt tilrettelagte forløb for SOSU-assistenter